Vittnesplikt gentemot syskon och andra

2014-03-31 i Vittna
FRÅGA |Hej,Jag har blivit kallad som vittne till en rättegång ang misshandel. Det är två personer som är målsägare och en person är tilltalad.Den ena målsägaren har jag blodsband till(syskon) och den andra målsägaren är en ytligt bekant.Jag skulle gärna ha velat vittna men det är av olika skäl omöjligt för mig att genomföra.Vet att man slipper vittnesplikt om man är närstående till någon av parterna.Min fråga är gäller det även mig då mälsägarparten består av två personer och jag bara är närstående till den ena personen?
|Hej. Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Utgångspunkten är att den som kallas som vittne är skyldig att inställa sig och skyldig att vittna. Som du tar upp i din fråga finns det i rättegångsbalken 36 kap. 3§. ett undantag från vittnesplikten så att syskon inte behöver vittna i rättegång där deras syskon är part. Fråga är till att börja med om ditt syskon är part i målet. Målsägande är part i målet om de för talan om skadestånd eller om det rör sig om ett enskilt åtal (det vill säga att ditt syskon själv driver processen). Frågan är då om du fortfarande är skyldig att vittna trots att du bara är syskon till den ena målsäganden. En direkt tydning av lagtexten verkar ge vid handen att du inte ska vara skyldig att vittna så länge ditt syskon är part i målet.En likartad fråga har dessutom berörts i RH 2009:15 (finns att läsa https://lagen.nu/dom/rh/2009:15). Där var en kvinna inte skyldig att vittna i ett mål där hennes sambo och en annan man stod åtalade. Det hon skulle vittna om var av omedelbar betydelse för hennes sambos ansvar, trots att det i första hand rörde den andra åtalade mannen. Med en tillämpning av samma resonemang verkar det sannolikt att du inte behöver vittna i målet om det skulle vara av omedelbar betydelse för ditt syskons talan.Syftet bakom paragrafen är att det är för mycket att begära att ställa plikten att vittna sant mot den allmänna omsorgen mot nära anhöriga. Detta talar för att du inte är skyldig att vittna.Om du kallas som vittne är du däremot skyldig att inställa dig, oavsett om du är skyldig att vittna eller ej. Domstolen får sedan ta ställning till din vittnesplikt efter att du inställt dig. Rättegångsbalken 36 kap. 6§ ger vissa möjligheter för ett vittne att vägra lämna vissa uppgifter. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar 

Vittnesplikt

2014-03-27 i Vittna
FRÅGA |Hejsan!En kompis till mig har anmält mig som huvudvittne i tvisten om vårdnaden gör sin son. Jag vill inte vittna och det visste hon. Den jag ska vittna emot är min sambos kusin. Och min sambo och Hans släkt umgås ganska mycket. Och detta tär på vårt förhållande och jag vill inte vittna då det kommer leda till separation med min egna sambo som jag har ett barn med och det andra på gång. Måste jag verkligen vittna?
|Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige råder allmän vittnesplikt, vilket i princip innebär en absolut skyldighet att vittna inför domstol. Närstående undantas dock från denna vittnesplikt (1942:740), men relativt stränga krav ställs upp för att räknas som närstående varför du antagligen inte undantas från vittnesplikten.Hoppas att det var till hjälp. 

Vittnesmål - en rättighet?

2013-11-30 i Vittna
FRÅGA |Har varit vittne till en misshandel och har efter detta lämnat min redogörelse till polisen. Är vittne till att den anklagade fick stryk och därav använde sig av nödvärn. Nu har tid för rättegång satt men jag har inte blivit kallad som vittne. Finner detta mycket märkligt och min fråga är: Hur gör jag i ett sådant här läge? Klart att jag vill vara den som i tingsrätten berättar om vad jag såg för att försäkra mig om att allt går rätt till.
|Hej och tack för din fråga.I Sverige råder allmän vittnesplikt enligt 36:7 rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740), vilket innebär en skyldighet att inställa sig i rätten om man blir kallad som vittne. Det finns emellertid ingen rättighet att vittna om åklagaren eller den misstänkte och hans försvar inte anser det nödvändigt. En part kan förvisso enligt 42:22 rättegångsbalken ta med sig vittnen till huvudförhandlingen utan att en kallelse skett, om rätten och motparten i förväg fått kännedom om bevisningen.Det är förståeligt att du vill bidra med din version av händelsen för att domstolens bedömning ska bli korrekt. Jag rekommenderar dig att kontakta tingsrätten för att försäkra dig om att det inte skett något misstag vid utskicket av din kallelse eller dylikt. Du kan även försöka kontakta den misstänkte och dennes försvar för att göra dem uppmärksamma på att du är villig att vittna vid huvudförhandlingen.Med vänliga hälsningar

Avvisande av bevisning samt fråga om vittnesförhör

2013-09-21 i Vittna
FRÅGA |Kan åklagare och lagman vittne till huvudförhandling. Jag blev felaktigt häktad och förlorat mitt jobb på grund av detta. Jag blev felaktigt dom för misshandel på grund att åklagaren inte alls söker eller utreda mina påstående. Nu har jag stämd JK / Staten ensam och de vill blockera de från att vittna med 35 kap 7 . Men Staten själv ville åberopa åklagaren men backa. Nu vill jag har båda brottling att svara på mina fråga.. Varför de inte följa lagen lag med mera. ( 1994: 1219) Jag vill åckså har en student jurist att hjälpa mig i rätten mot betalning..
|Hej och tack för din fråga. Avvisande av bevisning är ett undantag från principen om fri bevisföring, se Rättegångsbalken 35:7 p. 1-5. Enligt p. 1-3 får rätten avvisa bevisning om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet, om beviset inte behövs, eller om beviset uppenbart skulle bli utan verkan.Om man anser att man har blivit felaktigt dömd finns en möjlighet att överklaga domen.I brottmål uppställs ett högt beviskrav för att den tilltalade ska kunna fällas till ansvar. Det är åklagaren som har bevisbördan för detta. Det brukar uttryckas så att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått den brottsliga gärningen. I detta fall verkar det som att rätten funnit att åklagaren har fullgjort sin bevisbörda. Då finns som sagt en möjlighet att överklaga.Åklagaren är part i ditt mål och kan inte höras som vittne, se Rättegångsbalken 36:1. En domare kan avträda från sin befattning med målet och erbjuda sig att vittna i det, se Rättegångsbalken 36:2. Detta gäller även icke-lagfarna domare, t.ex. nämndemän.Du får gärna förtydliga din fråga så att jag kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Lawline kan emellertid inte hjälpa dig i rätten. Mitt råd är att du kontaktar en advokat.Vänligen,

Vittnesplikt

2014-03-30 i Vittna
FRÅGA |Vad händer om jag inte medverkat i förhöret i tingsrätten
|Hej och tack för din fråga! Jag utgår från att du har blivit kallad som vittne och undrar vad som händer om du underlåter att delta i tingsrätten. I Sverige finns en allmän vittnesplikt. Den innebär en skyldighet att vittna inför domstol. Regler om vittne hittar du i rättegångsbalkens 36e kap https://lagen.nu/1942:740I 36:7 anges att den som skall höras som vittne skall vid vite kallas att infinna sig vid förhandling inför rätten. I 36:20 anges att rätten vid det fall att ett vittne uteblir ska förelägga vittnet att vid nytt vite infinna sig om rättegången skjuts upp alternativt hämta vittnet till rättegången om det är möjligt.Om vittnet ändå vägrar att delta kan rätten besluta om häktning enligt 36:21. Det finns alltså stora möjligheter för domstolen att se till att ett vittne deltar i rättegången och vittnar. I 36:23 stadgas att ett vittne som genom att inte medverka orsakar rättegångskostnader för parterna i målet kan tvingas ersätta dessa kostnader. Kostnaderna ska ersättas i skälig omfattning och förutsätter att någon av parterna yrkar på ersättning.Jag hoppas att det svarade på din fråga! Vänligen,

Kan en tilltalad vittna?

2013-12-01 i Vittna
FRÅGA |Hej! Jag undrar om en tilltalad kan vittna?
Sarah H |Hej! Tack för din fråga.Alla som inte är part i målet kan vittna enligt svensk rätt, 36 kap 1 § rättegångsbalken. Den som är tilltalad är part i målet och kan alltså inte vittna. Däremot kan den tilltalade höras i bevissyfte, 37 kap 1 § rättegångsbalken. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Med vänlig hälsning,

Är man tvungen att vittna om man är sambo till en part i en rättegång?

2013-11-08 i Vittna
FRÅGA |Hej!! Jag har blivit kallad till vittne i en rättegång. Angående oom en misshandel. Där en kille slagit mim sambo. Måste jag vjag enligt lag vara med och vittna på min sambos sida?
Thomas Hefner |Hej,Som sambo till en part i en rättegång är man inte skyldig att vittna.Lagrum: Rättegångsbalken 36:3. Notera formulering på liknande sätt är parten närstående. I rättsfallet NJA 2007 s.874 skriver högsta domstolen att uttrycket inbegriper sambos.Lagen hittar du https://lagen.nu/1942:740#K36, rättsfallet hittar du här: https://lagen.nu/dom/nja/2007s874

Vittnesplikt - närstående

2013-08-12 i Vittna
FRÅGA |Hej! Min sambo har blivit åtalad för olaga hot ( inte mot mig utan en utomstående person) där jag kan bli kallad som vittne kan jag neka till det? Vi har dessutom barn tillsammans. Tack på förhand!
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för att du vänder Dig till Lawline med Din fråga, I Sverige råder en allmän vittnesplikt. Det åligger envar en absolut skyldighet att vittna inför domstol. Den i lag reglerade vittnesplikt återfinns i 36 kap. 3 § Rättegångsbalken (RB) – se (https://lagen.nu/1942:740#A3). I lag uppställs dock vissa speciella undantag från den allmänna skyldigheten att vittna, däribland närståendes möjlighet att avstå ifrån att avlägga ett vittnesmål. I egenskap av sambo anses Du vara part närstående i den mening som avses i 36 kap. 3 § st. 1 RB och därmed undantagen från vittnesplikten.Vänligen,