Ordningsvakts möjligheter att fakturera bevakningsbolag

2016-10-11 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Jag har försökt läsa på i lagen om bevakningsbolag (1974:191) och en tolkning om omfattning vad gäller att fakturera för utfört arbete till bevakningsbolag. Lagen säger:1 § Med bevakningsföretag avses i denna lag den som yrkesmässigt åtarsig att för annans räkning1. bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, offentlig tillställning ellernågot annat sådant,2. bevaka enskild person för dennes skydd, eller3. bevaka sedlar, mynt eller annan egendom i samband med transport.Lagen gäller inte bevakning som utförs av statlig eller kommunal myndighet.Den gäller inte heller bevakning som utförs av enskild person, om denneendast fullgör uppdrag med stöd av ett förordnande som har meddelats honomav en myndighet enligt en bestämmelse i lag.Med stöd av sista stycket. Kan jag som med stöd av förordnande som ordningsvakt fakturera ett bevakningsbolag direkt för mina tjänster. Jag bedriver det visserligen Yrkesmässigt och på en Offentlig tillställning men arbetet utförs av en enskild person.Om så är fallet antar jag att med definitionen enskild person menas en driftsform som går att knyta till en enskild person. Dvs en enskild firma och att ett aktiebolag ber definition faller (även om det endast finns en anställd) då det inte är en enskild person som utför uppdraget.Har försökt söka i förarbeten för SFS 2006:517 utan att kunna bli så mycket klokare.
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Din fråga regleras av lag om bevakningsföretag (BevL) (1974:191) se här.En enskild person som utför bevakning med stöd av ett ordningsvaktsförordnande utfärdat av polisen omfattas inte av BevL enligt 1 § andra stycket BevL. För att kunna fakturera för en bevakningstjänst (verksamhet) krävs auktorisation enligt 2 § BevL. Auktorisation beviljas endast om det prövats och godkänts enligt de uppställda kraven i 3 § första stycket BevL och i det beslutet ska det anges vilket eller vilka slag av verksamheter som avses med auktorisationen (3 a §). Undantag från 3 a § för utländska yrkesutövare från EU och ESS som ämnar att utöva tillfällig bevakningsverksamhet i Sverige regleras i 3 b § BevL. 3 b § BevL är emellertid inte tillämpbar i Ditt fall.Svar på Din fråga framgår sammanfattningsvis av 1 § andra stycket andra meningen BevL vilken främst tar sikte på begränsningen av enskilda ordningsvakter som önskar att enskilt bedriva bevakningsverksamhet. Det krävs auktorisation från länsstyrelsen efter yttrande från polismyndigheten för att Du ska kunna fakturera för Din bevakningstjänst. Förutsättningarna att erhålla sådan auktorisation som avses härvid torde vara obefintliga för Din del i egenskap av enskild ordningsvakt.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Beslag och kroppsvisitation

2016-05-13 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Är det okej att som vakt på nattklubb beslagta någons plånbok och sedan inte lämna tillbaka denna? Har denna vakt även rätt att öppna plånboken och rota i den utan tillstånd av ägaren?
Axel Strandborg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan redogör jag först för rättsläget generellt och kommenterar slutligen just ditt fall.Ordningsvakter, väktare och vakterInledningsvis är det viktigt att vi skiljer mellan ordningsvakter å ena sidan och väktare och vakter å andra sidan. Ordningsvakter är förordnade av polismyndigheten, bär en särskild uniform och har vissa polisiära befogenheter. Väktare och vakter har å sin sida inga särskilda befogenheter utöver dem som tillkommer vanliga privatpersoner. När det gäller beslag lyder emellertid ordningsvakter, väktare och vakter (och även privatpersoner) under i stort sett samma reglering.Vilka föremål får beslagtas? Vilket föremål som helst får inte tas i beslag. Enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken måste det i regel röra sig om ett föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott. Som exempel på sådana föremål som kan tas i beslag har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1990 s. 324 nämnt en väska som skäligen kan antas innehålla legitimationshandlingar varigenom identiteten beträffande en för brott misstänkt person kan fastställas.Vem får ta föremål i beslag och verkställa kroppsvisitation? Av 27 kap. 4 § rättegångsbalken följer att den som med laga rätt griper en misstänkt eller verkställer kroppsvisitation får ta föremål som därvid påträffas i beslag. Beslaget ska anmälas skyndsamt till undersökningsledare eller åklagare som genast ska pröva om beslaget ska bestå. Med ”laga rätt” menas att det måste finnas lagstöd för gripandet eller kroppsvisitationen. Ett sådant finns i 24 kap. 7 § rättegångsbalken som stadgar att den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, och påträffas på bar gärning eller flyende fot, får gripas av envar (det vill säga av vem som helst). Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne ska då skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Enligt 19 och 29 §§ polislagen får i samband med gripandet också en kroppsvisitation genomföras om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas om hand. Att genomsöka någons plånbok innebär att man genomför en kroppsvisitation.Ordningsvakter får därutöver enligt 13 och 29 §§ polislagen avvisa, avlägsna eller omhänderta en person om (i) personen stör den allmänna ordningen, (ii) personen utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen eller (iii) det behövs för att avvärja straffbelagd handling. Enligt 19 och 29 §§ polislagen får ordningsvakten i samband med ett omhändertagande eller avlägsnande genomföra en kroppsvisitation om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas om hand.I samband med användningen av tvångsmedel såsom gripande, beslag, avlägsnande och kroppsvisitation ska dessutom vissa allmänna principer iakttas. Behovsprincipen och proportionalitetsprincipen är av störst praktisk betydelse. Enligt behovsprincipen får ett tvångsmedel tillgripas endast om det finns ett påtagligt behov av tvångsmedlet och om det avsedda resultatet inte kan uppnås med andra, mindre ingripande, medel. Enligt proportionalitetsprincipen får tvångsmedel tillgripas endast om skälen som talar för åtgärden uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär för den enskilde.Det enskilda fallet Jag kan inte göra en rättvisande bedömning av huruvida vakten agerat lagenligt i just ditt fall eftersom jag saknar vetskap om vilka närmare omständigheter som ligger till grund för vaktens agerande. Att en vakt under vissa förutsättningar kan beslagta och också genomsöka en plånbok står emellertid klart som jag visat ovan. Samtidigt är det svårt att föreställa sig en situation då det verkligen är nödvändigt att genomsöka en plånbok av säkerhetsskäl. Åtminstone i det avseendet kan vakten ifråga alltså ha gått för långt och agerat utanför lagens ramar. En vakt som beslagtar och genomsöker en plånbok utan stöd i lag, riskerar göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande som är ett brott enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. I det fallet är också en nödvärnssituation enligt 24 kap. 1 § brottsbalken för handen, vilket ger ägaren till plånboken rätt att utöva våld som inte är uppenbart oförsvarligt för att få tillbaka plånboken. Med hänsyn till de svåra bedömningar som ligger i bakgrunden, rekommenderar jag emellertid ingen att på det sättet ta lagen i egna händer. Det är säkrare för samtliga inblandande om den som anser att en vakt saknar lagstöd för ett beslag eller en kroppsvisitation istället påkallar polisens uppmärksamhet.Med vänliga hälsningar

Förverka alkoholdryck

2015-10-25 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej!Har en ordningsvakt rätt att förverka alkohol på allmänplats?
Anonym Rådgivare |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande! En ordningsvakt kan beslagta sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i anknytning till allmän sammankomst, offentliga tillställningar eller inom ett trafikföretags territorium (se 2 § 3 pt. lag om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.). Förevarande berusningsmedel får emellertid enkom förverkas såvida tillstånd har givits av polisen. Utan polisens medgivande får ordningsvakter med andra ord ej förverka alkohol. Vänligen,

Fartygsvärdars rätt att kontrollera ID handlingar

2012-11-22 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej Får fartygsvärdar kontrollera ID handlingar på passagerare som reser med fartyget?
|Hej, kul att du kommer till oss pa Lawline för svar på din fråga. För att så kortfattat som möjligt svara på din fråga, är svaret nej. Detta beror på att en fartygsvärd inte har laga stöd att agera på annat vis än en vanlig svensk medborgare. Du har alltså ingen skylldighet att visa upp ID-handling. Rätt till att kunna identifiera en person tillfaller vanligtvis polis enligt bland annat; 19 § Polislagen (1984:387). Lycka till Jacob

Behörig att utfärda böter

2016-07-26 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Vem kan ge böter?En fundering jag tänkt på hela tiden är detta med vissa böter som tex böter för nedskräpning eller Böter vid offentlig urinerin eller att man tex röker inomhus på ett köpcentrum och det jag undrar är:Är det bara polis som kan ge mig böter för sådant ifall dom hade varit bredvid mig eller kan även ordningsvakter och väktare ge mig böter för denna typ av brott?Har polis, ordningsvakt och väktare olika behörigheter för att ge ut denna typ av böter?
Emma Nilsson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Böter kan, i Sverige, endast utfärdas av domstol, åklagare, polis, Tullverket eller Kustbevakningen, alltså har varken ordningsvakter eller väktare behörighet att kräva böter. Däremot kan vem som helst kräva ersättning för skada som uppkommit på egendom som t.ex. om någon förstör inredningen i en taxibil kan chauffören kräva ersättning av passageraren.Enligt 8 § lag (1980:578) om ordningsvakter (https://lagen.nu/1980:578#P8S1) får en ordningsvakt inte använda strängare medel än vad förhållandena kräver för att verkställa en åtgärd. I första hand bör en ordningsvakt söka vinna rättelse genom upplysningar och uppmaningar.I lag (1974:191) om bevakningsföretag (https://lagen.nu/1974:191) återfinns regler för väktare. Väktare har inga särskilda befogenheter utöver envarsrätt, förutom rätt att bära batong samt att i tjänsten och på sitt bevakningsområde gäller ett förstärkt rättsskydd för väktare.Parkeringsvakter har dock befogenhet att skriva ut parkeringsanmärkningar/kontrollavgifter.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Tågpersonals befogenhet att kräva id-handlingar och frihetsberöva passagerare

2016-02-10 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej ! Har en Ombord Ansvarig / Särskild Ombord Ansvarig i Tågtrafik rätt att kräva id - handlingar , har personal med denna titel rätt att frihetsberöva och avvisa en passagerare?
Erik Claeson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En Ombordansvarig eller liknande kontrollant har rätt att begära biljetter av passagerare på tåget. Om ingen biljett kan uppvisas har de rätt att be passageraren att stiga av tåget, eller be passageraren att uppvisa legitimation. Det finns dock inget krav på att gå med på detta, då rätten att kräva legitimation mer eller mindre endast åligger polisen. Om passageraren i fråga vägrar uppvisa legitimation på uppmaning från en Ombordansvarig så anses det dock kunna föreligga misstankar om brottet bedrägligt beteende. Om fängelse finns med i straffskalan för ett brott, och brottet påträffats på bar gärning, vilket det beroende på omständigheterna kan anses ha gjort i dessa fall, så kan envar gripa gärningsmannen, enligt 24 kap. 7 § 2 st. Rättegångsbalken. Ombordansvarig har alltså, som yttersta åtgärd, rätt att gripa personen i fråga, men måste då skyndsamt överlämna denna till polisen.I realiteten innebär detta att Ombord Ansvarig har rätt att hålla kvar en person i väntan på polisen, vilka då kan kräva id-handlingar från personen i fråga. Detta förutsätter som ovan nämnt att ett brott av något slag föreligger, och att gärningsmannen ertappats på bar gärning.Jag hoppas att detta besvarat din fråga.Med vänliga hälsningar,

Skyldigheter under ledig tid

2015-04-30 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej. Om jag som uitbildad Ordningsvakt jobbar som på t.ex Mc Donalds utöver vakt jobbet, och bråk uppstår i lokalen. Måste jag som utbildad ordningsvakt Ingripa även om arbetsplatsens policy är att man EJ får ingripa? ( detta är då när man inte är i tjänst som ordningsvakt )
|Hej och tack för din frågaOrdningsvaktens arbete styrs framförallt av lag om ordningsvakt (1980:578) som innehåller regler om ordningsvaktens förordnande, utbildning mm. Arbetet utgår huvudsakligen från att hjälpa polisen att upprätthålla den allmänna ordningen. Ordningsvakten har vissa polisiära befogenheter till förfogande i sitt arbete, ex får denne omhänderta berusade personer enligt LOB (lag om omhändertagande av berusade personer m.m.) och enligt polislagen belägga omhändertagna med handfängsel. Någon skyldighet att ingripa på icke arbetstid, likt den som finns för poliser enligt polisförordningens 16§, finns inte för ordningsvakter. Således har du som ordningsvakt ingen skyldighet att ingripa om du ser ett bråk uppstå när du inte är i tjänst som ordningsvakt.

Värdars befogenheter att utföra kroppsvisitation

2012-11-16 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej Få fartygsvärdar utföra en kroppsvisitation då man omhändertagit en person?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fartygsvärdars befogenheter regleras indirekt i sjömanslagen (1973:282). Av 53 § 1 st 1 mom sjömanslagen framgår att för att upprätthålla ordning ombord har befälhavaren rätt att bruka våld. Befälhavaren får även delegera denna rätt till annan, vilket innebär att en fartygsvärd genom order från befälhavaren har rätt att upprätthålla ordning genom våld (53 § 1 st 2 mom sjömanslagen).Kroppsvisitation kan därmed ligga inom fartygsvärdens befogenhet.Med vänlig hälsning,