Yttrandefrihet kontra hets mot folkgrupp

FRÅGA
Vd innebär detta i lagens mening med tanke på hets mot folkgrupp /Ersätts genom omtryck U:2019-01-01/ 1 kap. Grundläggande bestämmelser 1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.[S2]Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.[S3]Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller förutom program i ljudradio också program i television och innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor samt innehållet i vissa offentliga uppspelningar ur en databas.[S4]Med tekniska upptagningar avses i denna grundlag upptagningar som innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.[S5]Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Lag (2010:1349). https://lagen.nu/1991:1469#K1
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det du refererar till i din fråga är 1 kap. 1 § Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Lagen är en grundlag innebärande att rätten att framföra sin åsikt är grundlagsskyddad. Däremot är yttrandefriheten inte absolut, det finns inskränkningar. En sådan inskränkning är yttrandefrihetsbrott, vari vilket bland annat hets mot folkgrupp ingår (5 kap. 1 § YGL). Det framgår inte uttryckligen i Yttrandefrihetsgrundlagen att hets mot folkgrupp är en inskränkning, istället hänvisas det till 7 kap. 4-5 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Av TF framgår att hets mot folkgrupp är en straffbar inskränkning även enligt YGL och TF (7 kap. 4 § sjunde stycket p11 TF).

Den grundlagsskyddade yttrandefriheten är stark, däremot är det inte tillåtet att begå lagbrott och hänvisa till yttrandefriheten. Hets mot folkgrupp är ett lagbrott som inskränker även yttrandefriheten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) (70)
2021-10-04 Lexbase och yttrandefrihetsbrott
2021-09-04 Är det tillåtet att att argumentera för varför sexköp bör tillåtas i Sverige?
2021-06-28 Omfattas Facebook grupper av Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)?
2021-06-24 Får en vän publicera bilder på sin sociala medier och vägra ta bort?

Alla besvarade frågor (97352)