Vittnesplikt och tystnadsplikt

2019-03-23 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Jag undrar om tystnadsplikt enlig LSS § 29 viks åt sidan i händelse av att omsorgspersonal (dvs inte personal enligt RB 36 kap 5 § 2 st) kallas som vittne i en förvaltningsdomstol.I detta fall rör det personal i en sk enskild verksamhet som är kallad som vittne i ett överklagande av beslut om personlig assistans. Personalen är kallad av den enskildes juridiska ombud. Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tystnadsplikten enligt 29 § LSS omfattas av socialtjänstsekretessen, (26 kap 1 § offentlighet- och sekretesslagen (OSL)). Det innebär ett förbud att röja uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, (26 kap 1 § första stycket, fjärde stycket p.4 OSL).

Undantag från sekretess

Trots att sekretess följer av din anställning finns det en del undantag från sekretessen. Ett av undantagen innebär att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldigheten följer av lag eller förordning, (10 kap 28 § första stycket OSL). Bestämmelsen ger bland annat domstolar möjlighet att få tillgång till bevis i rättegång, och det ger även vittnen möjlighet att utan hinder av sekretess lämna sekretessbelagda uppgifter till domstolen, (36 kap 5 § rättegångsbalken (RB)).

Vittnesplikt och tystnadsplikt

När vittnesplikten och den tystnadsplikt som följer av en sekretessregel står emot varandra har vittnesplikten principiellt sett företräde framför tystnadsplikten då det anses vara en i lag föreskriven uppgiftsskyldighet som tar över sekretess, (10 kap. 28 § första stycket) En person är alltså skyldig att vittna om sådant som han eller hon iakttagit eller vet på grund av sin tjänst eller privat.

I vissa fall har dock tystnadsplikten företräde framför vittnesplikten och det är i de fall som framgår av 36 kap 5 § RB. Det gäller bland annat sekretess för uppgift som hänför sig till ärenden om kvalificerad skyddsidentitet, personsäkerhetsarbete och utrikessekretess.

Sammanfattning

Eftersom du inte omfattas av sekretess för uppgift som hänför sig till 36 kap 5 § RB och inte heller tillhör någon av de uppräknade yrkesgrupperna som anges i bestämmelsen går din vittnesplikt före den tystnadsplikt som följer av 29 § LSS, (10 kap 28 OSL)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Isabella Arsov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (183)
2019-07-17 Kan man få jobb om man förekommer i belastningsregistret?
2019-06-29 Sekretess för fristående skolor och förskolor
2019-06-29 Om rätten att få ut förundersökningsmaterial i mål om barnpornografi
2019-06-24 Utlämnande av allmän handling avseende beslut om tvångsvård enligt LVM, samt sekretess.

Alla besvarade frågor (71166)