Villkor i köpeavtal om hur ett köpt djur ska behandlas eller om hur köparen får förfoga över det köpta djuret

FRÅGA
Hej. Jag ser många gånger där folk säljer djur (vuxna så som gamla) där säljaren kräver (både muntligt eller skriftligt avtal) att man inte får sälja/omplacera vidare eller kräver att man ska kastrera eller tvärtom kräver att djuret ska gå i avel. Men jag har fått för mig att djur anses som en vara och sålt är sålt och man kan inte kräva av köparen vad denne väljer att göra när djuret väl är köpt så även om man köpt djuret trots att man skrivit under det avtalet säljaren gjort så har man ingen skyldighet att göra det som står? Eller har man det? Tacksam för svar! MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Parterna i ett köpeavtal kan avtala om att köparen t.ex. ska behandla köpeobjektet (dvs., djuret) på ett visst sätt eller att köparen inte får vidareförsälja köpeobjektet. Ett sådant villkor är bindande, som alla andra avtalsvillkor, och kan medföra en skyldighet för köparen att följa villkoret. Om det inte i avtalet uttryckligen framgår vilken påföljd som ska följa av ett brott mot villkoret kan säljaren med all sannolikhet häva köpeavtalet vid väsentliga brott mot villkoret.

Avtalsvillkor är bindande

Som huvudregel är avtal bindande, vilket följer av en oskriven avtalsrättslig princip. Det innebär också att avtalets villkor är bindande, även om de inskränker din rätt att förfoga över det du köpte. Som du stämmer anses djur vara egendom, men det förhindrar inte att du och säljaren i ett köpeavtal t.ex. ställer upp villkor för hur köpeobjektet (djuret) ska vårdas.

Sådana slags villkor kan dock vara utformade så att de inte kan tolkas så att de medför någon skyldighet för köparen att faktiskt följa dem. Utan att ha ett konkret villkor framför mig kan jag emellertid inte utföra någon tolkningsoperation – en sådan bedömning beror helt och hållet på omständigheterna i det enskilda fallet.

Påföljd vid brott mot avtalsvillkor

Om det inte framgår vilken påföljd som gäller om du bryter mot villkoren om vad du kan göra med köpeobjektet kan det dock bli svårt för säljaren att göra gällande några påföljder. Vilka påföljder som kan komma ifråga beror också på hur villkoret skrivs. En domstol skulle kunna tolka fram en rätt för säljaren att häva avtalet vid brott mot villkoret. Det finns en del rättsfall där Högsta domstolen visar sig villig att tolka fram påföljder när det är nödvändigt för att syftet med en klausul i parternas avtal ska kunna förverkligas (denna synpunkt framgår av t.ex. NJA 1956 s. 209 och NJA 1974 s. 526. Tyvärr förefaller dessa fall inte vara offentligt tillgängliga på internet, varför jag inte kan ge någon länk till dem här).

Om det inte går att tolka fram någon påföljd ur klausulen kan dock säljaren med all sannolikhet häva köpeavtalet om ett brott mot villkoret är ett väsentligt kontraktsbrott. Det är nämligen en allmän kontraktsrättslig princip att hävning kan ske vid väsentliga kontraktsbrott (jfr t.ex. 39 och 54 §§ köplagen (1990:931)).

Säljaren kan dock ha flera problem med att genomdriva en hävning av köpeavtalet. Säljaren tar nämligen en ekonomisk risk om han väljer att väcka talan i domstol, för vid förlust måste han betala motpartens rättegångskostnader. Vidare kan säljaren av förklarliga skäl ha svårigheter med att bevisa kontraktsbrottet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med villkor om hur köpt egendom ska behandlas är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (122)
2021-07-26 Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?
2021-07-18 Får säljaren avstå från att sälja varan trots överenskommelse?
2021-05-29 Göra påföljder gällande vid avtalsbrott
2021-05-10 Vad gäller vid auktionsfirmans avtalsbrott?

Alla besvarade frågor (94331)