Vilket straff kan man bli dömd till för en örfil?

brottsbalken (BrB)Vad är det för straff när en vuxen man ger sin 19-åriga styvson en hård örfil och knuffar honom? Det blev ett märke på kinden och ett rivsår. Stämningen var hotfull och pojken rädd.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller möjliga påföljder vid misshandel alternativt ringa misshandel. Detta regleras i brottsbalken (BrB) varför mitt svar kommer utgå från det lagrummet. Jag vill börja med att beklaga det inträffade och hoppas att pojken mår under omständigheterna bra.

Räknas en örfil och en knuff som misshandel?
Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms personen till böter eller fängelse i högst sex månader (3 kap. 5 § BrB).

Du beskriver i din fråga att mannen gav en hård örfil och knuffade sin styvson och att det uppstod ett märke på kinden och rivsår. Mannen tillfogade alltså sin styvson smärta och lindrig skada handlingen är därför att betrakta som misshandel. Gränsdragningen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden återfinns inte i lagtexten men i domstolspraxis har utgångspunkt tagits i vilken skada eller smärta som har åsamkats av misshandeln. En örfil har i juridisk doktrin beskrivits som ett typfall av ringa misshandel. I en dom från högsta domstolen dömdes en förälder till ringa misshandel efter att hon slagit sin dotter över benen med ett bälte (NJA 2017 s. 1129).Då jag inte har alla omständigheter i fallet vågar jag inte med säkerhet säga om det rör sig om ringa misshandel eller av normalgraden men det lutar åt ringa misshandel.

Vad kan man dömas till för påföljd om man döms för misshandel alternativt ringa misshandel?
Som ovan nämnt har misshandel en straffskala på fängelse i högst två år medan ringa misshandel har en straffskala på böter eller fängelse i högst sex månader. Vilket brott styvpappan skulle dömas för påverkar alltså påföljdsvalet.

Sverige har en presumtion mot fängelse vilket innebär att domstolarna försöker undvika fängelse som påföljd om det går. Vid påföljdsvalet vägs olika omständigheter samman och domstolen ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art, beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott (30 kap. 4 § BrB).Domstolen beaktar även om det finns några förmildrande omständigheter vid valet av påföljd (se 29 kap. 5 § BrB för uppräkning av dessa). Andra påföljder som alternativ till fängelse som kan bli tillämpliga är villkorlig dom (30 kap. 7 § BrB),skyddstillsyn (30 kap. 9 § BrB) eller överlämnande till särskild vård (31 kap. BrB).Villkorlig dom kan förenas med samhällstjänst och/eller dagsböter. Skyddstillsyn kan förenas med dagsböter.

Misshandel av normalgrad anses vara ett artbrott som talar för ett fängelsestraff men förmildrande omständigheter kan alltså tala för att en annan påföljd ska väljas. Om styvpappan däremot döms för ringa misshandel är det troligt att han döms till dagsböter om inte omständigheterna talar för annan påföljd. I rättsfallet jag nämnde ovan dömdes mamman till dagsböter och att utge skadestånd till dottern.

Då jag inte har alla omständigheter i fallet kan jag inte med säkerhet avgöra om det är ringa eller misshandel av normalgraden som styvpappan skulle kunna bli åtalad för och vid en fällande dom, vilken påföljd domstolen skulle döma ut. Det får istället avgöras av domstol i det enskilda fallet men jag hoppas mitt svar kan vara till lite vägledning i alla fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”