Vilket straff är det för misshandel genom slag med öppen handflata?

FRÅGA
Hej! Jag var nere på byn och hade endast druckit en öl och en 4cl whiskey, när jag träffar kvinnan i grannhuset till min far. Vi har alltid haft ett bra förhållande, inget agg förelåg. Hon var väldigt berusad, jag skulle gissa minst 1 promille, och vi satte oss och pratade vänskapligt. Från ingenstans så slår hon mig (med öppen handflata, men med en överväldigande kraft) rakt över vänstra sidan av mitt ansikte. Hon slog så hårt att det ringde i örat och sved i hela vänstra delen av ansiktet. Jag blir totalt chockad och ropar ut "varför slog du mig, jag har inte gjort något" och innan jag ens hunnit säga klart min mening så slår på samma sätt en gång till, och det här slaget var helt fruktansvärt smärtsamt. Jag reser mig upp och går därifrån och ringer 112 som säger att de ska skicka en radiobil. Sedan kopplar hon mig vidare till 114 14 där jag fortsätter att beskriva händelseförloppet. Jag står ungefär 10 meter ifrån henne och hon sitter hela tiden och bara flinar åt mig.Jag väntade i någon timma där detta inträffade, ringde 114 14 och de sa att det inte var nödvändigt att skicka polisen. Men jag har upprättat en anmälan om misshandel. Har jag någon chans att vinna en rättegång mot henne? Vad för straff?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar brottet misshandel enligt 3 kap. 5 § brottsbalken.

Brottsrubriceringen misshandel
För att dömas för misshandel krävs att brottet innebär att en person har tillfogat en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta, alternativt försatt personen i vanmakt eller annat liknande tillstånd.

Med kroppsskada avses både fysisk och psykisk skada. Enligt förarbetena omfattar kroppskada skador såsom sår, svullnader och benbrott, men även funktionsrubbningar som tex försämrad syn och hörsel. Även en gärning som bara medför lindrig skada eller smärta ses som misshandel.

Därefter görs det en kvalificering av brottet, såsom exempelvis ringa misshandel eller misshandel av normalgraden, som påverkar påföljden för brottet. Klara och tydliga regler för hur gärningar bedöms saknas i lagen. Detta avgörs istället i det enskilda fallet utifrån de omständigheter som förekommer i fallet. Gränsdragningen avgörs också med hjälp av tidigare praxis för brottstypen.

Ringa misshandel eller misshandel av normalgraden?
Domstolspraxis kan ge viss vägledning av vad som har ansetts utgöra ringa misshandel. Utgångspunkten för bedömningen är den skada eller smärta som misshandeln lett till, (NJA 2017 s. 1129).

En tumregel är att misshandeln är ringa om skadorna är så pass lindriga att offret inte behöver uppsöka sjukhus. Även hur man utövar misshandeln är ett hjälpmedel i bedömningen. Ett slag med öppen handflata (örfil) brukar oftast leda till att misshandeln är att bedöma som ringa. Detsamma gällande en lättare spark/knuff eller att dra och slita i någons kläder. Ett provocerat slag med knuten näve mot en annan människa är att betrakta som misshandel av normalgraden. Däremot kan ett oprovocerat slag med knuten näve i ansiktet bedömas som ringa misshandel. Det innebär att den omständigheten om slaget var provocerat eller inte kan vara avgörande för rubriceringen av slaget när det gäller slag med knuten näve, (se bland annat rättsfallet NJA 1996 s. 782).

I lindrigare fall där varken skada eller smärta uppstår kan det emellertid vara svårt att bevisa ringa misshandel.

Omständigheterna i ditt fall
I ditt fall blev du slagen två gånger med öppen hand men du fick inga omfattande skador. Handlandet från gärningspersonen var dock oprovocerat då det inte verkar ha förekommit någon hotbild mot gärningspersonen utifrån det du förklarat. Detta innebär att händelsen skulle kunna bedömas som misshandel av normalgraden, men med beaktande av att dina skador inte var särskilt omfattande, mer än att det givetvis gjorde väldigt ont, lutar det mot att händelsen är att bedömas som ringa misshandel. Detta är dock enbart mina spekulationer eftersom ett säkert svar inte går att ge på hur domstolen skulle ha dömt i det enskilda fallet inräknat alla omständigheter.

Domstolens bedömning gällande straff
Sammanfattningsvis är det svårt att avgöra hur din situation kommer att bedömas av domstolen, då flera faktorer inverkar på bedömningen. Det är inte bara skadans svårhet och art som beaktas, utan även andra enskilda omständigheterna i målet. Om misshandeln bedöms som ringa kan personen som tillfogade dig skadan dömas till böter eller maximalt sex månaders fängelsestraff. Om misshandeln bedöms vara av normalgraden får domstolen döma till fängelse i högst två år, (3 kap. 5 § brottsbalken). Därtill kan även skadestånd utdömas till dig om det är något du yrkat på att du önskar ha rätt till.

Domstolen ska dock fästa särskild vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelsestraff, (30 kap. 4 § brottsbalken). Detta talar för att påföljden böter skulle bli aktuellt i fallet om händelsen går att bevisa. Däremot beaktas även bland annat gärningspersonens tidigare brottslighet in i den bedömningen. Andra påföljder som kan bli tillämpliga istället för fängelse är villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård, (27-31 kap. brottsbalken).

Vilka dina utsikter är för att vinna i målet beror på om du har tillräckligt med underlag för att bevisa händelsen, såsom synliga skador, vittnen eller att personen som tillfogade dig slaget erkänner sitt handlande. Det är dock till din fördel att du kontaktade polisen direkt och inte väntade med det.

Notera att jag tagit bort känslig information i din fråga som för besvarandet av frågan inte har någon betydelse.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för dig!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (449)
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?
2021-10-11 Är ett strypgrepp att betrakta som ett mordförsök?
2021-10-04 Utredning om huruvida brott begåtts
2021-09-29 Vållande till kroppsskada

Alla besvarade frågor (96583)