Vilket skadeståndsansvar är rimligt att kräva av mig som vårdnadshavare?

Hej!

Om min son misstänks haft sönder en studsmatta som står på allmänning men ägs av privatperson, vilket skadeståndsansvar är rimligt att kräva av mig som vårdnadshavare? Mitt och ett annat barn lekte i studsmattan nära inpå att skadan upptäcktes, vittnen saknas vad jag vet så det är svårt att veta om båda har gjort något som orsakat skadan eller om en av dom gjort det och i så fall vem. Båda barnen nekar och skyller på den andre!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör skadeståndsansvar är skadeståndslagen (1972:207) (SkL) aktuell lag. Först kommer jag att kort förklara hur det ser ut för barnets ev. skadeståndsskyldighet, eftersom det kan vara relevant att förstå innan jag går igenom vårdnadshavarens skadeståndsansvar. Värt att nämna är att den som begär skadestånd behöver bevisa att barnen eller någon av dem är skadeståndsskyldiga. Kan inte det bevisas, kommer inte någon av dem vara skadeståndsskyldiga.

Allmänt om skadeståndsskyldighet:

Inledningsvis handlar det om en sakskada enligt 2 kap. 1 § SkL, för att en studsmatta har gått sönder. För att någon ska kunna vara skadeståndsansvarig ska tre grundläggande förutsättningar uppfyllas. Skadan ska ha drabbat annan än den som påstås vara skadeståndsskyldig och skadan ska ha drabbats av ett positivt eller aktivt handlande. Med detta menas att skadevållaren framkallat situationen genom att t.ex. ha slagit på föremålet eller liknande. Det ska också finnas ett orsakssamband mellan skadan och händelsen. Exempelvis att studsmattan inte skulle ha gått sönder om de åtgärder som gjorde att den gick sönder inträffade.

Huvudregeln för skadeståndsansvar i 2 kap. 1 § SkL är att någon är skadeståndsskyldig för en sakskada om saken gått sönder genom uppsåt eller oaktsamhet (vårdslöshet). Är flera personer skadeståndsskyldiga ska de svara solidariskt för skadeståndet, 6 kap. 4 § SkL. Vid bedömning om någon har varit oaktsam tar man ställning till risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att inse skadan och möjligheten att förekomma skadan.

Eftersom studsmattan gått sönder kan skadestånd krävas från ägaren för att antingen laga studsmattan eller köpa en ny, 5 kap. 7 § första stycket första punkten SkL. 2 kap. 4 § SkL beskriver dock att ifall ett barn vållat skada innan han/hon fyllt arton år ska skadan ersättas i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet m.m.

Barnets ålder är en central faktor, för att tanken är att barn under femton år behandlas mildare än de som är mellan 15-18 år. För barn under 15 år brukar en särskild oaktsamhetsbedömning göras, där skillnaden från huvudregeln är att mindre vikt läggs vid vad barnet insåg eller borde ha insett. Är barnet ett litet barn talar man inte om uppsåt eller oaktsamhet vid orsakande av en skada. Ju yngre barnet är, är det svårare att argumentera för att denne varit skadeståndsskyldig.

Vårdnadshavarens skadeståndsansvar:

Det s.k. principalansvaret regleras i 3 kap. 5 § SkL. Vårdnadshavarens skadeståndsansvar påverkas inte av 2 kap. 4 § SkL som jag nämnde ovan, utan skadeståndsansvaret behandlas som för vuxna. 3 kap. 5 § SkL beskriver att vårdnadshavaren ska ersätta sakskada som barnet vållat genom brott. En viktig förutsättning är alltså att barnen ska ha begått ett brott. Skadeståndsansvaret är högst 1/5 av prisbasbeloppet för det år då händelsen inträffade, dvs. 9300 kr år 2019. Har barnet två vårdnadshavare gäller denna begränsning gemensamt för de båda.

Hur mycket i ersättning som kan vara rimlig beror dels på om ert barn eller även kompisen anses skadeståndsskyldiga/oaktsamma genom brott, studsmattans värde, studsmattans ålder och vad ägaren av studsmattan menar är ett riktigt belopp. Om ärendet exempelvis skulle hamna i domstol är det som domstolen prövar i skadeståndsersättning vad ni är villiga att betala ifall det skulle vara aktuellt, samt vad den andra parten menar är skäligt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”