Vilket lagstöd används när någon blir avvisad för fylla?

FRÅGA
Är själv ordningsvakt men funderar på en lagtext. Får en ordningsvakt avvisa en ej ordningsstörande men berusad person från krogen. Tänker på att ett avvisande ingår i PL 13 hot mot allmän ordning och en ordningsvakt inte tillhör det allmänna utan är myndighetsutövande. Enligt alkohollagen så är det den som serverar som ansvara för att gästen inte blir för berusad. Frågan uppkom då det i vaktrapporterna som skickas efter avslutat pass skall redovisas hur många som AVVISATS pga fylla. Vilket lagstöd används?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om ordningsstörningar

Det råder lite delade meningar inom ordningshållningen vad som utgör en ordningsstörning enligt polislagen (PL) 13 §. Vissa anser att en person som är märkbart berusad per definition är en ordningsstörning eftersom de ofta uppvisar ordningsstörande beteenden såsom att ragla, kräkas, gå in i andra gäster, spilla och vara högljudda och ibland hotfulla. PL 13 § säger (i förlängningen genom PL 29 §) att en ordningsvakt har rätt att avvisa, avlägsna eller tillfällig omhänderta en person som:

1. Stör den allmänna ordningen

2. Utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen

eller

3.Om åtgärden behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas (på svenska = för att en straffbelagd handling inte ska inträffa).

En person som är märkbart berusad men inte ännu är en direkt ordningsstörning kommer alltså med stor sannolikhet att utgöra en ordningsstörning inom kort och därmed en omedelbar fara för den allmänna ordningen. I alla fall är det ofta en praktisk tolkning som sällan ifrågasätts.

Alkohollagen

Det som ibland kan skilja sig är då som du påtalar en person som är berusad men ännu inte ordningsstörande (även om jag nog personligen kan ifrågasätta om en sådan person verkligen är så berusad att man borde reagera på den alls). Frågan blir då om personen är så pass berusad att hen inte längre ska vistas i krogmiljö. Här kommer en annan lagstiftning nämligen ifråga vilken är alkohollagen (AL).

Enligt AL 3 kap. 8 § så får inte alkohol lämnas ut till den som är märkbart påverkad. Lagrummet är belagt med straffansvar enligt AL 11 kap. 9 § och är straffbart genom oaktsamhet, t ex genom att inte kontrollera vem det verkligen är som ska dricka den alkohol som ges ut. Både böter och fängelse finns i straffskalan.

Det innebär alltså med en viss juridisk akrobatik att om en person är så pass berusad att den utgör en risk för att personalen på platsen med uppsåt eller oaktsamhet kommer att ge ut mer alkohol till en person som lagligen inte ska dricka mer så har man rätt att avvisa personen med hänvisning till PL 13 §. Den berusade personen innebär alltså en risk för att personalen ska begå brott men det går ju inte att avvisa personalen. Personalen kan heller inte rimligtvis ha koll på t ex 1000 personer på ett stort ställe och samtliga av dessas berusningsgrad.

Ordningsvaktens uppdrag

Det blir istället ordningsvakternas uppgift som, precis som du säger, har till huvuduppdrag att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Ju fler märkbart berusade personer på liten yta = sämre allmän ordning och säkerhet. Då behövs egentligen inte alkohollagen som stöd även om den finns där. Här ska ju t ex legalitetsprincipen, proportionalitetsprincipen, ändamålsprincipen m.fl. vara vägledande. Man ska inte göra inskränkningar i medborgarnas frihet om man inte har lagstöd, man använder lagstödet på rätt sätt utifrån vad lagstiftaren tänkt och inte kan lösa det på ett annat sätt.

Varför rapportera?

När man pratar om fylla bland både ordningsvakter och poliser kan tänkas att man ibland uttrycker sig lite slarvigt och kallar allt för "fylla" trots att man kanske använt sig av olika grunder för avvisandet. Det har sina förklaringar. En förklaring är såklart att polisen är förmän och ordningsvakterna har rapporteringsplikt men det finns även andra anledningar till varför man för statistiken. Det handlar inte om den enskilda personen som fått sin frihet inskränkt genom tvångsmedlet utan om hur hög fyllan varit på en plats, hur polis ska utforma kraven för hur många ordningsvakter som behövs på platsen och hur kommunen ska utforma alkoholtillståndet. För det krävs inga fler uttömmande lagstöd utan bara antalet ingripanden.

Den springande punkten är att det tvångsmedel som PL 13 § innebär baserar sig oftast på en persons berusningsgrad vare sig det är genom att utgöra en risk genom ytterligare alkoholservering eller genom ordningsstörande beteende. Oavsett använder man PL 13 § för att lösa problemet vilket gör att alla avvisade och avlägsnade hamnar i PL 13 § - potten för kvällen.

Hoppas detta besvarar din fråga och jobba säkert!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (74)
2021-04-10 Krav på att bära batong som väktare eller ordningsvakt?
2021-03-31 Ett senario om en vakt
2021-03-30 Ordningsvakt och ADD - kvalifikationskravet för att bli ordningsvakt
2021-03-17 Nödvärn mot ordningsvakt

Alla besvarade frågor (91191)