Vilket lägsta pris får sättas vid tvångsförsäljning av samägd fastighet?

2019-07-06 i Samägandeavtal
FRÅGA
HejÄger en fastighet med mitt x, till 50/50% vardera. Vi är oense om framtida ägande ( bägge vill köpa ut den andre) Funderar nu på att lämna till tingsrätt för försäljning.Men i lagen nedan anges om ett lägsta pris ............?Om nu en fastighet värderas till 1mkr, kan en delägare då yrka att lägsta pris sätts till 10 mkr, dvs i princip stoppa en försäljning.Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt9 § I samband med ett förordnande om offentlig auktion skall rätten också, om det yrkas av någon delägare, bestämma ett pris under vilket godset inte får försäljas. Är det fråga om försäljning av en fastighet, i vilken en omyndig har del eller som till någon del omfattas av ett förvaltarskap enligt föräldrabalken, skall ett sådant pris bestämmas, även om det inte yrkas av någon.I övrigt skall försäljningsvillkoren bestämmas av gode mannen. Lag (1988:1263)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du själv anger finns det möjlighet att begära ett minimipris vid tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen (SamägL) av samägd fastighet. Om någon av delägarna begär det, ska domstolen besluta om ett minimipris som fastigheten inte får säljas under (9 § SamägL). Minimipriset har funktionen av ett minimiskydd för att fastigheten inte ska säljas så billigt att det blir oförmånligt för någon av delägarna. Minimipriset får inte sättas så högt att det i praktiken förhindrar eller försvårar en försäljning.

Högsta domstolen har i praxis uttalat att när en fastighet utbjuds till försäljning enligt samäganderättslagen är utgångspunkten för minimipriset att det ska motsvara taxeringsvärdet. Om en utredning i det särskilda fallet ger stöd för bedömningen att försäljningspriset kommer att avvika från det marknadsvärde som ligger till grund för försäljningen, ska minimipriset sättas till tre fjärdedelar av ett försiktigt uppskattat försäljningspris (NJA 2012 s. 757).

Som svar på din fråga innebär det att det inte är möjligt att sätta ett lägsta pris om 10 miljoner kronor för en fastighet som är värdera till 1 miljon. Det är domstolen som beslutar om det lägsta priset, inte någon av samägarna. Utgångspunkten är att lägsta priset sätts till taxeringsvärdet. I särskilda fall kan det sättas till tre fjärdedelar av ett försiktigt uppskattat försäljningspris.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (496)
2020-01-26 Samäganderätt av hund - hur får man ensamrätt rättsligt?
2020-01-21 Samäganderätt och samgäld
2020-01-13 Samägare kan ansöka om tvångsförsäljning av egendom hos tingsrätt
2019-12-27 Förslag på upprättande av samägandeavtal

Alla besvarade frågor (76556)