Vilket försäkringsbolags ansvar är det att utreda en vattenskada i en bostadsrätt?

2020-12-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Vårt ärende gäller följande:Fuktskada under vårt kylskåp på grund av att vi inte rengjort en filter tillräckligt noggrant.Vårt försäkringsbolag menar att föreningen måste stå för undersökning(besiktning), utrivning samt vid behov efterföljande uttorkning, för att helt utesluta skador i mellanskiktet under parketten samt utesluta att det beror på något annat vårt filter. Att en sådan besiktning kan föreningen inte komma ifrån. Därefter tar försäkringsbolaget, efter vi betalt vår självrisk, hand om återställandet. Föreningen har betalat för en besiktning där man bara kollade parketten. Försäkringsbolaget menar att den var bristfällig och måste göras om. Det verkar av mailkontakt med föreningen att dom tycker dom tagit sitt ansvar, vårt försäkringsbolag menar att besiktningen måste göras om enligt ovan för att dom ska kunna agera.Vi kommer ingen vart, vad är det som gäller?Hur kan man gå vidare?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har tolkat din fråga som att du undrar över om det är ditt försäkringsbolags ansvar att se till att besiktningen sker, alternativt om det är din förenings försäkringsbolags ansvar. För om ansvaret ligger på din förening så är det dennes försäkringsbolag som har ansvaret för frågan, så som jag tolkar det. Det är ingen lag som är den centrala lösningen gällande din fråga, utan det är dina försäkringsvillkor och hur dem ser ut som är det som styr hur du bör gå vidare med ditt ärende. Man kan dock se på bostadsrättslagen (BRL) för visst stöd i tolkningen.

Försäkringsvillkoren

För att kunna besvara din fråga fullständigt så behöver man tyvärr göra en avtalstolkning av dina villkor hos försäkringsbolaget, vilket tyvärr inte är någonting som vi gör inom ramen för expressfrågorna. Ifall du vill kan du däremot anlita en av våra jurister för att tolka ditt avtal med försäkringsbolaget. Vid det fall du vill ha en offert för vad det skulle kosta att få hjälp av en av våra jurister så kan du kontakta mig per e-post så kommer jag se till att du får ett prisförslag. Min e-post kommer du att få längst ned i svaret.

Jag kommer nu att förklara de två vägar som du kan välja att ta i din situation. Vilken av vägarna som är den lämpliga för dig beror på vad försäkringsvillkoren säger. Om försäkringsbolaget har rätt i det dem säger angående besiktningen så är det föreningen du bör ta det vidare med, medan om villkoren för din försäkring inte stämmer överens med det försäkringsbolaget säger så bör du ta frågan vidare med dem. Jag kommer här under att förklara vad båda alternativen innebär.

Vems ansvar brukar det vara?

Gällande vattenskador så var det förr vanligen så att det var bostadsrättsinnehavarens försäkringsbolag som hade utredningsansvaret gällande vattenskadan. I dagsläget är det dock inte lika klart, utan villkoren kan se olika ut i olika försäkringar. Nuförtiden så hänvisas det allt oftare till att föreningens försäkringsbolag ska utreda ansvaret istället, vilket sker för att de menar på att föreningen har det övergripande ansvaret över hela husets skick.

Gällande vattenskador så brukar det vara så att föreningen ansvarar för alla gemensamma ytor, huset, marken och ytorna mellan lägenheterna. Medan du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för vattenskador på t.ex. väggar, golv, tak och fast inredning. Baserat på detta så låter det som att ditt försäkringsbolag menar på att denna besiktning gäller en yta som du inte har ansvar för och att det därav åligger föreningen att utföra besiktningen via sitt försäkringsbolag.

Om man ser till bostadsrättslagen så kan den stödja både att det skulle vara ditt ansvar och att det skulle vara föreningens ansvar. Det är nämligen så att enligt 7 kap. 4§ BRL så ansvarar föreningen för husets skick och därav ska de kunna utreda vattenskadan. Medan du ansvarar för lägenhetens skick enligt 7 kap. 12 § BRL och därmed bör du kunna utreda vattenskadan.

Det är på grund av detta som det för mig blir omöjligt att säga vem det är som har rätt utan att veta hur villkoren i just ditt fall ser ut. Med detta hoppas jag i alla fall på att ge dig en förståelse över varför jag inte kan ge ett mer konkret svar och även ett möjligt svar på varför du hamnat i den tvist du är i.

Om dina försäkringsvillkor inte kräver att föreningen sköter besiktningen

Omprövning/Överklagan

Vid det fall dina försäkringsvillkor inte säger att det åligger din förening att se till att en besiktning av den typ du beskriver i din fråga sker så bör du be försäkringsbolaget om ett skriftligt beslut angående att de kräver att föreningen ser till att en sådan besiktning sker. Då kan du sedan ompröva/överklaga beslutet hos ditt försäkringsbolag som ett första steg. Du brukar då ha sex månader på dig att begära omprövning/överklagan och detta gör du hos ditt försäkringsbolag. Du kan fråga din handläggare var du ska skicka din överklagan om det inte framgår av det skriftliga beslutet. Det kommer nämligen inte att vara din handläggare som sköter omprövningen/överklagan. Den kommer att hanteras av en skadechef, klagomålsansvarig eller kundombudsman beroende på hur det ser ut på ditt försäkringsbolag. Då kommer de att titta igenom ditt ärende på nytt och gå igenom all den information som du bifogat i ditt ärende, samt om du bifogar ytterligare information i din överklagan. Vilket kan leda till att de ändrar sitt beslut till din förmån.

Begär prövning hos allmänna reklamationsnämnden

Om en överklagan inte leder till att försäkringsbolaget ändrar sitt beslut till din förmån så kan du begära en prövning av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en statlig myndighet som kan hjälpa till att pröva tvister mellan konsumenter och bolag. Då kan de kontrollera huruvida de anser att försäkringsbolaget har gjort en korrekt bedömning eller inte i ditt ärende. Om ARN beslutar till din fördel så är det en rekommendation som de flesta bolag följer, de är dock inte tvingade att följa beslutet. Om beslutet är till din fördel och ditt försäkringsbolag inte följer beslutet så kan du välja att ta ärendet vidare till domstol för att få tvisten prövad och en bindande dom på hur den ska lösas.

Du kan inte överklaga ARN:s beslut och för att få din tvist prövad hos dem så måste först ditt försäkringsbolag ha sagt nej till det du kräver och det får inte ha gått mer än ett år sedan du för första gången klagade angående ditt ärende hos försäkringsbolaget- alternativt två månader sedan de lämnade sitt slutgiltiga beslut angående frågan ni tvistar om. För att ARN ska pröva försäkringstvister så måste värdet på det som tvisten handlar om uppnå 2000 kr, vilket i ditt fall innebär att besiktningen måste kosta minst 2000 kr, om tvisten enbart rör besiktningen. Här kan du läsa mer om ARN och försäkringsärenden.

Ta ärendet till domstol

Om du vill kan du såklart ta ärendet direkt till domstol efter att ha uttömt alla möjligheter till att överklaga ärendet direkt hos försäkringsbolaget. Som jag nämnde kan du även ta ärendet vidare till domstol ifall ARN beslutar till din fördel- men försäkringsbolaget väljer att inte följa beslutet.

Ifall du vill gå vidare till domstol så vill jag ge dig en liten checklista på vad du bör ha koll på innan du lämnar in en stämningsansökan hos tingsrätten.

1. Har du använt alla möjligheter försäkringsbolaget har för omprövning/överklagan? – Om ja, gå vidare till steg 2.2. Har du vänt dig till ARN? Min rekommendation är att alltid börja där, då en domstolstvist är både dyr och tidskrävande.3. Kolla om du har rättsskydd som täcker denna typ av tvist i din hemförsäkring. Det kan dock vara så att den täcker 80%. – Om du inte har rättsskydd som täcker tvisten samt om du behöver betala en del själv ändå, tänk noga igenom om du har råd att driva tvisten i domstol. En domstolstvist kan bli mycket dyr om du har en jurist/advokat som för din talan och du riskerar att utöver dina egna kostnader behöva betala försäkringsbolagets kostnader om du förlorar.4. Konsultera en jurist eller advokat kring ditt ärende för att se om denne tror att du kan vinna tvisten i en domstol. Det är inte värt att driva tvisten vidare om du inte har någon chans att vinna den. Om juristen/advokaten tror att du kan nå framgång så bör du även anlita denne för att hjälpa dig att föra din talan. Då det kan vara svårt att driva en domstolsprocess på egen hand om man inte innehar goda juridiska kunskaper.Om du efter denna checklista känner att du fortfarande vill ta tvisten vidare till domstol så rekommenderar jag dig starkt att ta hjälp av en jurist/advokat för att föra din talan. Då kommer även den jurist/advokat som du väljer att hjälpa dig att utforma stämningsansökan på ett bra sätt, vilket är steg ett för att pröva tvisten i domstol. Du kan givetvis välja att göra både stämningsansökan och hela processen på egen hand, men tänk på att det kan vara mycket svårt och kräva mycket tid av dig om du inte redan har goda juridiska kunskaper. Stämningsansökan ska sedan lämnas in till tingsrätten. När det gäller tvister mellan privatpersoner och bolag så brukar den lämnas in till tingsrätten som ansvarar för området där bolagets styrelse har sitt säte.

Om det stämmer att det åligger din förening att se till att en ordentlig besiktning blir gjord

Om det som försäkringsbolaget säger i ditt fall stämmer, att det är föreningens ansvar att se till att en fullgod besiktning sker så är det mellan dig och föreningen som tvisten ligger. Då är min rekommendation att i första hand försöka lösa tvisten mellan dig och föreningen genom kommunikation och genom att visa villkoren som säger att det är föreningens ansvar. Om det inte går att lösa tvisten på det viset så kan du även här dra tvisten inför domstol, varav de kommer avgöra vem det är som har rätt i frågan. Även här vill jag ge dig en checklista att gå igenom innan du fattar ett beslut kring om du vill dra tvisten inför domstol.

1.Har du med alla tillgängliga medel försökt att lösa tvisten med föreningen utan att dra den inför domstol, till exempel genom kommunikation, visat villkoren som säger att ansvaret är föreningens osv?2.Kolla om du har rättsskydd som täcker denna typ av tvist i din hemförsäkring. Det kan dock vara så att den täcker 80%. – Om du inte har rättsskydd som täcker tvisten samt om du behöver betala en del själv ändå, tänk noga igenom om du har råd att driva tvisten i domstol. En domstolstvist kan bli mycket dyr om du har en jurist/advokat som för din talan och du riskerar att utöver dina egna kostnader behöva betala försäkringsbolagets kostnader om du förlorar.3.Om du har försökt lösa tvisten utan framgång genom att kommunicera med föreningen och fortfarande vill dra det vidare så rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist eller en advokat. Be den att titta på ditt ärende och se om den tycker du har rätt i sak och tror att du kan nå framgång. Om juristen/advokaten anser att du har rätt i sak, så kan du även be den att formulera ett brev eller ringa föreningen för att framföra sin juridiska synpunkter och se om föreningen väljer att lyssna då. För att eventuellt slippa ta det till domstol. Om du vill kan du dock skippa det steget och direkt gå vidare med tvisten.Precis som vid de fall du väljer att dra tvisten inför domstol om det gäller försäkringsbolaget så gäller här samma sak när det gäller föreningen. Att det startar med en stämningsansökan som ska lämnas in till tingsrätten. På samma sätt så gäller övriga rekommendationer även här, att ha ett juridiskt ombud som företräder dig om du har den ekonomiska möjligheten eller en försäkring som täcker det.
Mina tips till dig/Bra att veta:
Om du har ekonomisk möjlighet eller försäkring som täcker kostnaden så anlita en jurist eller advokat som hjälper dig att tolka försäkringsvillkoren, för att se vems ansvar besiktningen är. Då får du reda på vem det är du bör kräva att besiktningen genomförs av och kan då välja hur du tar tvisten vidare. En av våra jurister kan som jag nämnde ovan hjälpa dig med detta om du finner det intressant.Följ mina råd och checklistor ovan, beroende på vem det är som enligt villkoren har ansvaret för besiktningen/utredningen av vattenskadan.Här kan du läsa mer om allmänna reklamationsnämnden.Här kan du läsa mer om stämningsansökan om en sådan blir aktuell.Kostnaden för att lämna in en stämningsansökan ligger på 900 kr om ditt krav du har understiger ett värde av 23 650 kr, om det överstiger det beloppet eller inte rör ett bestämt belopp så kostar det istället 2800 kr. Slutligen så hoppas jag att detta ska lösa sig smidigt för dig och att du känner att du fått någon hjälp utav mitt svar även om det inte gick att ge ett klart svar på din fråga utifrån de förutsättningar jag har!

Om ni önskar hjälp av en av våra jurister att gå igenom ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-port för en offert och vidare kontakt. Samt om du känner att någonting är oklart och har följdfrågor. Jag nås för ändamålet på elin.englund@lawline.se .

Med vänlig hälsning,

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1391)
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

Alla besvarade frågor (91095)