Vilket brott utgör örfil, strypgrepp och knytnävsslag?

FRÅGA
Hej, Jag har vid flera gånger fått örfilar samt att han har tagit stryptag men ej bevis på detta. 2012 så bröt jag flera revben. Igår fick jag reda på att jag har skada på torakala sympatiska nerver och det fick jag för 10 dagar sedan efter en knytnäve på ryggen. Min dotter tog han stryptag på (13år) o hon är målsägande. Sista jag fick innan jag gjorde anmälan var en örfil. Vad kan man bli straffad för ? Han har ej blivit straffad o utåt är han en lugn människa.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Misshandel
De händelser som du beskriver är brottsliga och utgör misshandel. Rekvisiten för misshandel är nämligen att uppsåtligen tillfoga annan smärta, kroppskada, sjukdom eller liknande. Brottet har en straffskala på fängelse i högst två år, men kan brottet anses vara av ringa karaktär är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. (3 kap. 5 § brottsbalken).

Örfilarna
Vid bedömning om misshandeln ska anses vara ringa eller av normalgraden ser man till den skada eller smärta som misshandeln lett till. Slag med öppen hand (örfil) anses ofta vara ringa misshandel. Omständigheterna i det enskilda fallet kan emellertid leda till att brottet bedöms vara av normalgraden. Upprepade slag med öppen hand mot närstående i hemmet har ansetts vara misshandel av normalgraden. (Hovrätten för Västra Sverige B 5424-14)

Stryptag, knytnäve i ryggen och brutna revben
Stryptag, knytnävsslag i ryggen och brutna revben kan anses utgöra misshandel då båda handlingarna med största sannolikhet har tillfogat dig smärta. Om skadorna på de torakal sympatiska nerverna kan anses vara en bestående livsskada, dvs. om skadan bedöms vara livsvarig, så kan det anses vara en synnerligen grov misshandel. Vid bedömningen ser man till den medicinska kunskapen och om det kan tala för en bestående skada. (3 kap. 6 § brottsbalken)

Stryptag på 13åring
Barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap. 1 § föräldrabalken). Agaförbudet är inte kopplat till en särskild straffbestämmelse, utan det är den vanliga misshandelsbestämmelsen som gäller. Ett stryptag kan anse tillfoga kroppskada eller smärta. Omständigheterna i det enskilda fallet kan sänka eller höja graden och därmed även straffvärdet. Utan fler omständigheter är det svårt att göra en bedömning av graden av misshandelsbrottet. Att brottet utövas mot ett barn kan vara en försvårande omständighet.

Slutsatser
De händelser du beskriver är brottsliga och kallas för misshandel. Utan fler omständigheter är det svårt att göra en bedömning av gradvärderingen av de olika händelserna, i ovanstående framställning har jag försökt påvisa vad som är viktigt vid bedömningen. För att besvara din fråga så kan han bli straffad för allt det du beskrivit, då de utgör brottet misshandel.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (321)
2019-10-09 Misshandel samt påföljd
2019-09-23 Är det brottsligt att hårt hålla fast i någons arm?
2019-09-23 Bedömning av brottets svårhet vid stöldbrott/misshandelsbrott
2019-09-22 Påföljd vid misshandel

Alla besvarade frågor (73720)