FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB30/05/2020

Vilket brott kan man göra sig skyldig till om man sprider vidare en allmän- och samhällsfarlig sjukdom likt covid-19?

Om man vet att man har corona och smittar någon med flit och den personen dör är det mord då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om covid-19
Viruset covid-19 har kategoriserats som både en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan:
- vara livshotande,
- innebära långvarig sjukdom,
- innebära svårt lidande, eller
- innebära andra allvarliga konsekvenser (1 kap. 3 § stycke 2 smittskyddslagen).

Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan:
- få spridning i samhället som innebär en allvarlig störning, eller
- som utgör en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och
- som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder (1 kap. 3 § stycke 3 smittskyddslagen).

Utöver covid-19 kategoriseras även ebola, sars och smittkoppor som både allmän- och samhällsfarliga sjukdomar.

Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning
En person som har anledning att misstänka att denne bär på en smittsam sjukdom, i detta fall covid-19, har en skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk (2 kap. 2 § stycke 1 smittskyddslagen). Bär personen på en allmänfarlig sjukdom, likt covid-19, är personen dessutom skyldig att lämna information om smittan till andra människor som denne varit i kontakt med. Personen ska alltså upplysa personer som den varit i kontakt med om att det föreligger en stor risk för att smittas (2 kap. 2 § stycke 2 smittskyddslagen).

Utöver detta kan nämnas att samtliga har en skyldighet att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar (2 kap. 1 § smittskyddslagen). Det är alltså en skyldighet enligt lagen som var och en av samhällets medborgare har.

Straffrättsligt ansvar vid medveten smittoöverföring av covid-19
Misshandel
En person som bryter mot de skyldigheter som gäller enligt smittskyddslagen kan göra sig skyldig till brott. Den som medvetet smittar en annan person med en allmän- och samhällsfarlig sjukdom kan göra sig skyldig till misshandel eller i vissa fall grov misshandel. Misshandelsbrottet omfattar inte enbart situationer där någon utsätter en annan person för fysiskt våld utan det omfattar även att utsätta en person för sjukdom (3 kap. 5 § brottsbalken). Utifrån brottsbalkens förarbeten avses med sjukdom fysisk och psykisk sjukdom, psykisk invaliditet samt psykiskt lidande som medför en medicinskt påvisbar effekt. Exempel på detta är en psykisk chock. I rättsfallet NJA 2004 s. 176 fastslogs att smitta någon annan med hiv-infektion skulle bedömas som misshandel.

Spridande av gift eller smitta
Utöver misshandel kan brottet spridande av gift eller smitta bli aktuellt. Den som framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom att överföra eller sprida en allvarlig sjukdom, döms för spridande av gift eller smitta till fängelse i högst sex år (13 kap. 7 § stycke 1 brottsbalken). Allvarlig sjukdom föreligger om den innebär ett långvarigt, bestående eller verkligt besvärande sjukdomstillstånd/funktionsnedsättning. Betraktas sjudomen som smittsam, likt covid-19, så krävs det inte mer än att sjukdomen överförs till en enda person. Om brottet kan bedömas som grovt finns fängelse på livstid i straffskalan.

Vållande till annans död
Ytterligare ett brott som har diskuterats är vållande till annans död. Man gör sig skyldig till brottet genom att av oaktsamhet orsaka annans död (3 kap. 7 § brottsbalken). Brottet kräver alltså inte ett medvetet handlande (uppsåt).

Mord
I extrema fall kan man även göra sig skyldig till mord. Då krävs det att man medvetet (uppsåtligt) utsatt andra människor för risken att smittas och dö (3 kap. 1 § brottsbalken). Mord har däremot diskuterats som ett osannolikt brott vid spridning av covid-19 eftersom det kan bli svårt att visa att någon uppsåtligen struntat i att en annan människa skulle kunna dö. Självklart finns det dock undantagsfall. Om en person vet att den har covid-19 och uppsåtligen smittar en annan person med sjukdomen, och det visar sig att personen dör av det smittotillfället, kan personen ha gjort sig skyldig till mord. Det är däremot något som behöver utredas i det enskilda fallet eftersom det i allmänhet föreligger fler omständigheter som kan komma att behöva beaktas i en mordutredning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud LandevikRådgivare
Hittade du inte det du sökte?