FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess24/02/2021

Vilken sekretess gäller mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten?

Hej!

Frågan är om tystnadsplikt.

Om jag som förälder sagt saker på ett samtal med BUP Akuten (barn ungdom psyk) i förtroende angående barnets mor, som jag är skild från sedan drygt ett år.

Får de då nämna detta vidare till annan part som exempelvis Socialkontoret?

Jag vet att det finns undantag när ett barn är i livsfara, då det mår dåligt... Men får de ge vidare vad jag sagt i samtalet utan min tillåtelse?

Jag fick i samtal höra att soc fick del av vad jag sagt till BUP och vill veta om detta är korrekt enligt lag? Bryter de tystnadsplikten? Var går linjen?

Barnet mådde dåligt och förstår att möjligen barnets ord kunde lyda under att tystnadsplikten fick brytas, men gäller det då även mig?

Lawline svarar

Hejsan,

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Lagrum

Reglerna om sekretess återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). De sekretessbestämmelser som gäller inom hälso- och sjukvården finner vi i lagens 25:e kapitel.

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Huvudregeln är att sekretess gäller för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Det innebär att uppgifterna bara får lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL).

Undantag för lämnande av uppgift till Socialtjänsten

Precis som du nämner finns dock undantag från detta. Hälso- och sjukvården får bland annat lämna uppgifter till Socialtjänsten i vissa fall, se 25 kap. 12 § OSL. Sekretessen hindrar inte att en uppgift om en enskild eller en närstående till denne lämnas från hälso- och sjukvården till Socialtjänsten om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd om den enskilde:

-inte fyllt 18 år, eller

-fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller

-vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

(25 kap 12 § OSL)

Bedömning

Detta innebär alltså att hälso- och sjukvården har rätt att lämna ut uppgifter om barnet och de uppgifter du angivit om barnets moder om de gjort bedömningen att det krävs att socialtjänsten får kännedom om detta för att barnet ska kunna få nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Eftersom även de uppgifter du lämnar är uppgifter om en närstående till barnet så har alltså hälso- och sjukvården rätt att föra dessa vidare till socialtjänsten. Utifrån de omständigheter du beskrivit låter det som att hälso- och sjukvården mycket väl kan ha haft anledning att lämna vidare uppgifterna. Det krävs bara att de bedömt att uppgifterna behöver komma till socialtjänstens kännedom för att de ska få lämna vidare dem.

Regler till skydd för barnet

Här kan vara bra att tänka på att dessa undantag från tystnadsplikten faktiskt finns för att skydda barnet. I linje med bestämmelserna i Barnkonventionen låter man här barnets bästa väga tyngst. När socialtjänsten får ta del av relevant information som framkommer till exempel i hälso- och sjukvården ökar chanserna för att de ska kunna göra korrekta bedömningar och ge barnet den hjälp de behöver, om hjälp behövs. Slutligen kan alltså sägas att de har rätt att föra vidare uppgifter för att vi ska kunna ta vara på barnets bästa, vilket ju ändå får anses vara ett bra syfte bakom regeln.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Amanda AitomäkiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000