Vilken rätt till återanställning har en arbetstagare?

2020-11-28 i Övrigt
FRÅGA
Om en person har rätt till återanställning och det finns flera tjänster som skall besättas och tjänsterna har olika kvalifikationsvillkor, till vilken tjänst har personen med återanställningsrätt företräde.Är det så att personens kompetens skall prövas mot samtliga tjänster som skall besättas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar vilken rätt till återanställning det finns när en person blivit uppsagd. I följande kommer jag besvara frågan utifrån denna tolkning.

Vad säger lagen?

Reglerna om anställningsskydd finner vi i lag (1982:80) om anställningsskydd, hädanefter kallad LAS. En förutsättning för att en person ska ha företrädesrätt till återanställning är att dennes anställning blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Det är arbetsgivaren som avgör när det föreligger arbetsbrist. Utöver att det skett en uppsägning på grund av arbetsbrist måste en person som varit fast anställd ha varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren. För en person som varit säsongsanställd så måste denna personen har varit anställd sammanlagt sex månader under de senaste två åren för att ha företrädesrätt. (25 § LAS) Det kan vara så att en tidigare anställd behöver meddela arbetsgivaren om att denne vill göra företrädesrätten gällande. Så kan vara fallet om det har rört sig om en tidsbegränsad anställning. (27 § och 16 § LAS) Det finns även en tidsfrist för hur länge man kan göra företrädesrätten gällande. Företrädesrätten gäller från det att den anställde blivit meddelad eller borde ha blivit meddelad om uppsägning och sedan 9 månader efter det att anställningen upphörde. Har det varit en säsongsanställning så gäller företrädesrätten från det att meddelande om uppsägning lämnats eller skulle ha lämnats och sedan 9 månader efter att ny säsongen påbörjats. (25 § LAS)

Tillräckliga kvalifikationer

Rätten till återanställning gäller mot den driftsenhet och till det kollektivavtalsområde som den anställde tidigare arbetade i. Den anställde behöver även ha tillräckliga kvalifikationer för den tänkta tjänsten. Frågan om tillräckliga kvalifikationer avgörs från fall till fall. Det som dock kan nämnas är att arbetstagaren inte behöver behärska sina arbetsuppgifter fullt ut vid anställningens påbörjande men bör ha de allmänna kvalifikationerna samt möjlighet att inom rimlig tid lära sig sina nya arbetsuppgifter. (25 § LAS)

Tyvärr kan jag inte ge ett närmare svar än detta utifrån informationen i din fråga. Hoppas du har fått lite vägledning av mitt svar ändå. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?