FrågaKÖPRÄTTKöplagen10/08/2018

Vilken rätt har man vid fel på bil köpt av privatperson?

Jag köpte en bil för nästan 80.000kr av privatperson, dagen efter visar det sig att något verkar fel med växellådan. Det märktes inget när jag provkörde, vi skrev kvitto var jag godkände skicket och sånt också. Har jag rätt till något av säljaren eller är det kört för mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer utgå ifrån att du vill veta om du kan göra gällande felpåföljder mot säljaren. Jag kommer vidare anta att du hämtade bilen hos säljaren.

Huruvida bilen är felaktig, avgörs utifrån dess skick då den lämnades till dig

Frågan huruvida en vara är felaktig, görs utifrån dess skick då den avlämnas till köparen (21 § KöpL). Jag har gjort antagandet att du hämtat varan hos säljaren. Varan anses då avlämnad då köparen tagit hand om den (6 § andra stycket KöpL).

Du säger att felet uppstod dagen efter du köpte bilen. Eftersom jag inte vet felets exakta art eller omfattning, är det omöjligt för mig att säga om det kan tänkas ha uppstått "spontant" den korta tid efter då du köpte bilen.

Om felet uppstod under den tiden, och inte är en följd av att bilen redan från början var behäftad med fel, så har du inte rätt att kräva något av säljaren (12 § KöpL).

Oavsett vilket gäller, att du inte har rätt att göra gällande felet i växellådan, om du borde ha upptäckt det när du provkörde bilen (20 § första och andra stycket KöpL). Kraven på en privatperson är inte särskilt högt ställda, men utan att veta närmare detaljer kan jag inte säga något med säkerhet.

Innebörden av "kvittot" dig och säljaren emellan

Inledningsvis konstaterar jag att för köp mellan privatpersoner är köplagen tillämplig (1 § KöpL).

Emellertid så köplagen dispositiv (3 § KöpL). Det här innebär att det står säljare och köpare fritt att avtala om att köplagen, i sin helhet eller i någon del, inte skall vara tillämplig mellan dem, utan att något annat skall gälla istället.

Köplagen innehåller (vilket vi kommer in på senare) vissa regler om påföljder vid fel. Om ni två sinsemellan avtalat om att du skall godta bilens skick oavsett vilket ("godkänna skicket"), så gäller dock detta. Då kan du överhuvudtaget inte göra gällande att bilen är felaktig alls, för du har genom avtalet frånsagt dig den rätten.

Det är dock svårt för mig att veta vad "godkände skicket" faktiskt innebär. Beroende på vad som stod i avtalet, kan det också vara så att klausulen hade karaktären av ett allmänt förbehåll, d.v.s att bilen såldes i "befintligt skick". Ett sådant förbehåll innebär inte att du helt mist din rätt att göra gällande felpåföljder.

Utan att veta fler detaljer är det omöjligt för mig att fastslå något med säkerhet. Det framstår dock som mer sannolikt att säljaren gjort ett allmänt ansvarsförbehåll än att du helt avtalat bort din rätt att göra gällande fel. Därför kommer jag fortsättningsvis att besvara frågan med utgångspunkt i att kvittot där du godkände skicket var ett sådant allmänt förbehåll.

Vid en ytlig bedömning tror jag det kan vara svårt för dig att hävda att bilen är behäftad med fel


Säljaren har sålt bilen till dig och i samband med detta gjort ett allmänt förbehåll angående skicket.

I 19 § KöpL finns regler om när en vara som säljs i befintligt skick (eller med liknande allmänt förbehåll) skall anses vara behäftat med fel. Följande stadgas i paragrafen:

"Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta."

Vi skall nu gå igenom var och en av punkterna, och se om någon av dem innebär att bilen är att betrakta som felaktig.

Punkt 1 berör främst situationer då säljaren berört en viss egenskap hos varan särskilt. Om säljaren inför köpet särskilt har betonat vilken bra växellåda bilen har och att denna är absolut felfri, så kan denna punkt innebära att bilen är behäftad med fel, eftersom växellådan i själva verket inte alls var särskilt bra. Huruvida säljaren gjort sådana uttalanden vet du bättre än jag, men spontant betvivlar jag att så skett.

Notera också att det måste röra sig om konkreta uppgifter om just växellådan, allmänt lovprisande i stil med att det är en "bra bil" ger inte upphov till ansvar.

Punkt 2 innebär att det föreligger fel ifall säljaren känt till ett väsentligt förhållande, som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, och att han struntat i att upplysa dig om detta förhållande. Med tanke på att du inte kände av felet då du provkörde bilen, och att det förekom först dagen efter, är det ganska osannolikt att säljaren måste ha antas känt till det. Denna punkt hjälper dig således enligt min bedömning inte alls.

Punkt 3 innebär att bilen är felaktig, om den genom felet i växellådan är i väsentligt sämre skick än vad du med fog kunnat förutsätta. Uttrycket "väsentligt sämre skick" åsyftar främst fel som i förhållande till priset och omständigheterna är av grov karaktär. Ett exempel är NJA 1996 s 598, då HD fann att en husbil med omfattande mögelskador var i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunna att förutsätta.

Jag känner inte till felets omfattning och art. Inte heller vet jag vilken typ av bil det är, eller hur långt den har kört innan. Av bland annat dessa skäl är det fullkomligt omöjligt för mig att uttala mig om huruvida bilen är i väsentligt sämre skick än vad du haft fog att förutsätta.

Sammanfattningsvis så har jag vid en ytlig bedömning svårt att se hur du skulle kunna göra gällande att bilen är felaktig, och därigenom kräva säljaren på åtgärder. Tänk dock på att detta som sagt är en bedömning jag gör utan att veta några detaljer överhuvudtaget! Det är inte omöjligt att jag, om jag fick veta mer om just ditt speciella fall, hade kommit fram till en annan bedömning.

Om bilen när allt är sagt och gjort är att betrakta som felaktig, kan du kräva att säljaren avhjälper felet, eller, om avhjälpande inte kommer ifråga eller ej sker, att du får ett avdrag på priset (34 § första stycket & 37 § första stycket KöpL).

Sammanfattning

Huruvida en vara är felaktig bedöms utifrån dess skick då den avlämnades till köparen. I ditt fall är det relativt sannolikt att felet fanns redan innan bilen avlämnades; men det är inte fullkomligt omöjligt att det uppstod först efteråt. Uppstod det efteråt har du troligtvis ingen rätt att göra gällande fel mot säljaren.

Även om växellådeproblemet fanns redan innan bilen avlämnades, är det inte säkert att du kan göra gällande fel, om du och säljaren avtalat om att du oavsett vilket skall godkänna skicket på bilen (och inte får klaga på fel, d.v.s). Om säljaren bara gjort ett allmänt förbehåll att du köper bilen i befintligt skick (eller dylikt), så finns det utrymme för att göra gällande fel, enligt 19 § KöpL.

Jag har gått igenom 19 § KöpL:s innehåll i mitt svar. Spontant tror jag som sagt att det kommer vara svårt för dig att göra gällande fel. Denna bedömning gör jag dock helt utan tillgång till närmare detaljer, vilket innebär att den är extremt osäker, och mycket väl kan ändras beroende på.

Bristen på detaljer i din fråga innebär att bedömningen som sagt är väldigt osäker. Därför uppmanar jag dig att ta kontakt med en av Lawlines jurister, eller att återkomma med ytterligare frågor där du utvecklar situationen, så att vi får möjlighet att ge dig ett bättre och mer säkert svar.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”