Vilken lönegaranti har jag rätt till?

2020-03-31 i Konkurs
FRÅGA
Jag har jobbat före ett välkänt Bolaget, med fler än 100 butiker i Sverige, sedan 1 januari 2019. Den 10 januari 2020 gick bolaget i konkurs. I mitt anställningsavtal så står det "Vid uppsägning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid om tre månader och vid uppsägning från [anställds namn] sida en uppsägningstid av tre månader". Enligt konkursförrättaren så gäller dock endast LAS vid konkurser, dvs 1 månads uppsägningstid. Jag trodde att LAS även vid konkurs endast gäller som "minsta uppsägningstid", och därmed borde jag få 3 månader "lönegaranti". Vilka regler gäller för garantilön vid konkurs, när jag har ett särskilt anställningsavtal?Bolaget vill heller inte ge mig den årliga försäljninsprovision som jag anser att jag har rätt till. jag ingick ju ett avtal om lägre månadslön för att erhålla en provision som kompensation. Det låter konstigt att jag inte skulle få del av försäljningsprovision. Vad gäller angående försäljningsprovision när det gäller lönegaranti?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken uppsägningstid och lön du har rätt till efter konkursen. De relevanta bestämmelserna finns i konkurslagen (KonkL), förmånsrättslagen (FRL), lönegarantilagen (LGL) och lagen om anställningsskydd (LAS)

Vilken lön har jag rätt till från konkursboet?

Efter att ett beslut om konkurs har meddelats så svarar konkursboet för konkursgäldenärens (bolagets) förpliktelser för att betala av skulderna (1 kap. 1 §och 3 kap.12 § KonkL). För att fordringar (skulder) ska gälla i en konkurs måste de ha uppkommit innan konkursbeslutet meddelades men kan vara villkorad och behöver inte vara förfallen till betalning (5 kap. 1 § KonkL). En fordran på lön får inte göras gällande i den mån den uppenbart överstiger vad som kan anses skäligt med hänsyn till arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet och omständigheterna i övrigt (5 kap. 2 § första stycket KonkL). Detta innebär att man beaktar vilken nytta konkursgäldenären hade av arbetsinsatsen och om lönen skulle vara tydligt oproportionerlig i förhållande till detta, så gäller istället ett skäligare belopp.

Vad gäller för min timlön och provision?

Staten ansvarar för fordringar på lön hos arbetsgivare som har gått i konkurs i Sverige (1 § första punkten LGL). Denna lönegaranti, som utbetalas till anställda inom konkursbolag, omfattar lönefordringar i den mån den har förmånsrätt (7 § första stycket LGL). Förmånsrätt är ett begrepp som avser vilken prioritet en fordran har vid utdelning ur konkursboet, där den som har bäst förmånsrätt får betalning först och sämst får betalning sist utav det som är kvar då (11 kap. 1 § KonkL och 1 § FRL). En arbetstagare har så kallad allmän förmånsrätt för lön intjänad före konkursen och en månad efter (12 § första stycket första och andra meningen FRL). Lönefordringen får dock inte ha intjänats tidigare än tre månader före konkursansökningen, om de inte är sådana som bestäms enligt en särskild beräkningsgrund som då inte får ha förfallit till betalning tidigare än tre månader före konkurs (12 § första stycket tredje meningen FRL). Försäljningsprovision är en sådan fordring som bestäms genom en särskild beräkningsgrund (NJA 2007 s. 792).

Vad gäller för min uppsägningslön?

Uppsägningslön, alltså lönefordring för uppsägningstid, har förmånsrätt under den uppsägningstid som följer av 11 § LAS (12 § andra stycket första meningen FRL). Detta omfattas även av lönegaranti (7 a § första stycket första meningen LGL). Minsta uppsägningstid är en månad vilken även direkt omfattas av allmän förmånsrätt (11 § första stycket LAS och 12 § första stycket andra meningen FRL). Uppsägningstiden varierar efter anställningstiden. Den som exempelvis har varit anställd i 2 år har rätt till två månaders uppsägningstid och således 2 månaders garantilön (11 § andra stycket LAS). Eftersom du endast har arbetat där i drygt ett år (jan 2019 till jan 2020), gäller en månads uppsägningstid.

Finns det någon absolut gräns?

Förmånsrätten för lön omfattar endast 10 gånger det gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 § socialförsäkringsbalken (12 a § FRL). Prisbasbeloppet är i skrivande stund 47 300 kr vilket innebär att taket för förmånsrätt är 473 000 kr. Lönegarantin är begränsat till 4 prisbasbelopp, alltså 189 200 kr och gäller endast 8 månader sammanlagd anställningstid (9 § första och andra stycket LGL). Det innebär i så fall att endast 8 månaders provision omfattas av lönegarantin så länge detta tillsammans med övrig lön inte överstiger 189 200 kr. Belopp över 189 200 kr utgör fordring med allmän förmånsrätt i konkursboet så länge de understiger 473 000 kr och kan eventuellt ge utdelning i konkurs.

Min bedömning

Så länge din lön inte är uppenbart oskälig så kan den göras gällande i konkursen och omfattas då av lönegarantin och ska betalas av staten. Din försäljningsprovision har förmånsrätt så länge den inte förföll till betalning tidigare än tre månader före ansökan om konkurs, men endast 8 månader av denna ska betalas ut genom den statliga lönegarantin upp till 189 200 kr (inklusive timlön). Eftersom det är LAS som gäller i konkurs har du dock endast rätt till en månads uppsägningslön genom den statliga lönegarantin. De övriga två månaderna i som anges i ditt anställningsavtal är utan förmånsrätt och du får utdelning för dessa fordringar endast om det finns några pengar kvar i konkursboet efter att alla andra har fått sina skulder täckta. Troligtvis blir det inget eller mycket lite.

Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Samuel Gilljam
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (244)
2020-10-12 Försäljning av samägd egendom till underpris strax innan konkurs
2020-10-05 Äganderätten till en sak som har sålts vidare innan full betalning har gjorts och då konkurs har beslutats
2020-10-04 Konsignationsavtal och konkurs hos motpart - Vad gäller?
2020-10-03 Godtrosförvärv och konkurs

Alla besvarade frågor (85225)