FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess18/05/2017

Vilken information har en förälder utan vårdnad rätt till?

Hej, har en juridisk fråga angående ensam vårdnad. Vi har en elev vars mamma har ensam vårdnad men nu har mamman kontakt mer med pappan och de har börjat samarbeta lite. Hon vill bjuda in pappan till utvecklingssamtal/samtal angående skolsituation. Får vi delge honom information då han inte är satt som vårdnadshavare eller kan vi neka honom detta. Vi tror nu att han kommer vända upp och ner på skolsituationen då de är missnöjda med sonens skolgång. Men kan vi neka honom sekretessmässig info som är känslig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vad är skillnaden mellan vårdnadshavare och förälder?
Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man bland annat har ett ansvar över barnets personliga förhållanden och ansvar över att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ska också respektera barnets egna vilja med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Det är även vårdnadshavarens uppgift att se till att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning.

Den förälder som inte har vårdnaden om sitt barn har alltså inte ansvar barnet på samma sätt som en vårdnadshavare. Det betyder att föräldern utan vårdnad inte har samma rättigheter som vårdnadshavaren, vad gäller till exempel att delta på utvecklingssamtal eller på annat sätt få del av uppgifter som rör barnet.

Vem har rätt till information om en elevs skolgång?
Skolan ska samarbeta med och informera både vårdnadshavare och föräldrar som inte är vårdnadshavare om elevernas skolsituation. Hur mycket man har rätt att få veta beror på om man är vårdnadshavare eller inte.

Skolan och vårdnadshavaren har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång, för att skapa de bästa förutsättningarna för elevens utveckling och lärande. Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med vårdnadshavaren för att utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska löpande samverka med och informera vårdnadshavaren om elevens skolsituation, trivsel, kunskapsutveckling, studieresultat och utvecklingsbehov. Läraren ska också hålla sig informerad om elevens personliga situation. Minst en gång per termin ska läraren bjuda in vårdnadshavaren till utvecklingssamtal. Om föräldrarna har gemensam vårdnad har båda vårdnadshavarna rätt till samma information.

På samma sätt som med vårdnadshavaren ska läraren samarbeta med föräldern som inte har vårdnad och löpande informera om elevens skolgång. En förälder som inte är vårdnadshavare kan dock inte kräva att få vara med på utvecklingssamtal. Denne kan heller inte kräva att få tillgång till känslig information om barnet.

Oavsett vem man informerar om barnens situation så måste man ta hänsyn till sekretessbestämmelserna. Sekretessen för bland annat grundskolan och gymnasiet finns i offentlighets- och sekretesslagen 23 kapitlet 2 §.

Sekretess kan komma att gälla mot både vårdnadshavare och förälder
Föräldrabalken 6 kapitlet 11 § ger vårdnadshavaren både rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter. Men vårdnadshavaren ska ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål i takt med barnets stigande ålder och mognad. Detta får betydelse även för sekretessen.

Utgångspunkten är att sådan sekretess som ska skydda ett barn även gäller i förhållande till vårdnadshavaren. Men om vårdnadshavaren, enligt föräldrabalken, ska bestämma i en fråga så gäller inte sekretessen gentemot vårdnadshavarna i den frågan. På samma sätt som i andra frågor ska barnet dock bestämma mer och mer själv i takt med stigande ålder och mognad. Offentlighets- och sekretesslagen 12 kapitlet 3 §.

Även i fall när vårdnadshavaren enligt föräldrabalken har rätt till insyn i frågor om barnet kan det i mycket speciella fall finnas anledning att inte lämna ut uppgifterna. I situationer där barn är utsatta för hot, trakasserier eller det finns risk för våld och övergrepp från en förälders sida kan det vara så att den föräldern fortfarande är vårdnadshavare och kan försöka utnyttja detta till skada för barnet eller den andra föräldern. Om ett barn kan antas lida betydande men om en viss uppgift blir känd för vårdnadshavaren omfattas den av sekretess och ska därför inte lämnas ut till vårdnadshavaren. Det betyder att det ska finnas mycket speciella skäl som tyder på att en uppgift om den underårige kan komma att missbrukas av vårdnadshavaren i något avsevärt avseende. En sekretessmarkering eller att eleven är kvarskriven kan tyda på att det föreligger ett sådant speciellt skäl. Sekretesskyddet kan alltså ha företräde framför kraven i skollagen och läroplanerna att informera föräldrar och vårdnadshavare om den ungas kunskapsutveckling och utveckling i övrigt. En förälder som inte har vårdnaden om sitt barn har i sekretesshänseende samma ställning som vilken utomstående som helst.

Det här betyder att en sekretessprövning alltid måste göras när en förälder vill ha uppgifter om barnet eller om barnets skolgång. Det innebär också att förälder utan vårdnad inte har samma rätt till integritetskänslig information som vårdnadshavaren har.

Ett utvecklingssamtal riktar sig till eleven och vårdnadshavaren. Skulle en vårdnadshavare samtycka till att den andra föräldern deltar vid utvecklingssamtalet så är det fullt möjligt, men sekretessen kan då hindra läraren att lämna full information om vissa förhållanden, t.ex. sådant som enbart gäller vårdnadshavaren. Skulle vårdnadshavaren före eller därefter önska ett eget utvecklingssamtal utan den andra föräldern som saknar vårdnad så bör skolan ordna ett sådant.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000