Vilken hyrestid baseras uppsägningstiden på för lokalhyresavtal?

Vilken uppsägningstid gäller för lokal?

Ett lokalhyresavtal har tecknats på 20 månader med en uppsägningstid på 9 månader. Avtalet har en även en förlängningsklausul som stipulerar ett det därefter förlängts med 3 månader i taget och då med 1 månads uppsägningstid.

I jordabalken talas det om att hyrestidens längd är avgörande för uppsägningstiden. Men avser det kontraktstid (3 månadskontrakt efter de 20 första månaderna) eller avses här hela hyresförhållandets tid ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Hyra av lokal regleras i den så kallade Hyreslagen, vilket är det 12 kapitlet i Jordabalken (JB). Regleringen är tvingande till hyresgästens fördel om inte annat anges uttryckligen. Parterna får inte skriva mindre fördelaktigt avtal för hyresgästen än vad lagen säger, såvida inte en viss bestämmelse i lagen tillåter det.

Lokalhyresavtal för bestämd tid, som är längre än nio månader, kan sägas upp nio månader i förväg enligt 12 kap. 4§ 2 stycket p.5. Innehåller hyresavtalet bestämmelser om att det förlängs med en viss tid vid utebliven uppsägning anses avtalet förlängt på bestämd tid. Den bestämda tid som avtalet förlängs med är den tid som räknas som ny avtalstid. I ditt fall förlängs det med tre månader i taget och det är dessa tre månader som räknas som avtalets bestämda tid.
Enligt 12 kap. 4§ 2 stycket p.2 ska uppsägning ske senast en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, om inte längre uppsägningstid är avtalad. Uppsägningstiden i ditt fall blir därför en månad eftersom det är vad ni avtalat om och tiden inte är kortare än vad lagen stadgar.

Vänliga hälsningar,

Lovisa LundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning