Vilken beskattning gäller vid tillfällig flytt utomlands?

FRÅGA
hej,jag undrar när tillämpas 6 månadersregeln respektive 1 årsregeln vid beskattning ? Dvs, om jag nu åker till dubai och arbetar, vilken regel tillämpas, 6 månadersregeln eller 1 års regeln? Vad är det för skillnad mellan dessa och när tillämpas de?Är 6 månadersregeln om man arbetar för ett provat företag och ett års regeln om man arbetar för staten utomlands??Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Obegränsat/begränsat skattskyldig?

I Sverige kan ett skattesubjekt antingen vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. En fysisk person är obegränsat skattskyldig om personen antingen är bosatt, stadigvarande vistas, eller har en väsentlig anknytning till Sverige och varit bosatt här (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Den obegränsat skattskyldige är som huvudregel skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Är en fysisk person inte obegränsat skattskyldig är personen istället begränsad skattskyldig (3 kap. 17 § IL). Det innebär att skattskyldighet enbart föreligger för viss inkomst som följer av 3 kap. 18-21§§ IL.

Jag förutsätter att du tänker åka till Dubai för att arbeta temporärt under en period och därmed har väsentlig anknytning till Sverige. Detta innebär att du är obegränsat skattskyldig i Sverige. Om du avser att flytta permanent, kan du alltså istället bli begränsat skattskyldig.

Undantag från dubbelbeskattning vid obegränsad skattskyldighet

För att undvika att du blir beskattad dubbelt (både för dina inkomster i Sverige och i utlandet), finns vissa undantagsregler som kan bli gällande. Sexmånadersregeln stadgar att: om den obegränsat skattskyldige har anställning som innebär att hen vistas utomlands i minst sex månader, är hen inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning, till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Detta gäller endast om beskattningen inte skett i strid med verksamhetslandets lagstiftning/skatteavtal. Regeln innebär alltså att om du arbetar i Dubai i minst sex månader och blir beskattad där, blir du undantagen från inkomstbeskattningen i Sverige. Observera att beskattningen i Dubai ska ha skett på ett lag-/skatteavtalsenligt sätt för att regeln ska gälla (3 kap 9 § 1 st. IL).

Ettårsregeln skulle kunna ses som ett undantag från undantaget gällande sexmånadersregeln. Däri stadgas nämligen att om vistelsen varar i minst ett år, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten (även om denna inte beskattas i verksamhetslandet) om det beror på lag eller praxis det landet (3 kap. 9 § 2 st. IL) Ettårsregeln har alltså inte samma krav på beskattning i verksamhetslandet som sexmånadersregeln. Om du nu arbetar i Dubai i minst ett år, har du alltså en utvidgad rätt till att inte bli dubbelbeskattad i Sverige, även om din inkomst inte beskattas i Dubai. Detta förutsätter alltså att det hör till Dubais lag/praxis att just den inkomsten inte beskattas. Skillnaden mellan dessa är alltså att sexmånadersregeln stipulerar ett krav på att du måste bli beskattad lagenligt i verksamhetslandet för att undkomma beskattning i Sverige, medan ettårsregeln inte har ett sånt krav. Reglerna kan motiveras med att: ju längre du stannar i det andra landet, desto lägre krav ställs på beskattningen då du inte åtnjuter lika mycket av det svenska välfärdssystemet ju mer tiden går.

I vilket inkomstslag är undantagsreglerna tillämpliga?

Observera att: undantagseglerna gäller inkomst av tjänst, dvs. inkomst av näringsverksamhet och kapital berörs ej. Notera vidare att endast sexmånadersregeln är tillämplig för den som är anställd hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan. Anställning hos statligt rörelsedrivande bolag, såsom bolag inom SJ-koncernen, räknas inte som offentlig tjänst. Vid tjänsteexport kan ettårsregeln komma att gälla.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (310)
2022-01-13 Skatt vid försäljning av bostad utanför EU
2021-12-25 Skattskyldighetens omfattning vid bosättning utomlands - Vad gäller?
2021-12-10 Dubbelbeskattning vid växelvist boende i Spanien?
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?

Alla besvarade frågor (98614)