Vilka utgifter är man berättigad till vid skadestånd på grund av fel i vara?

2020-04-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!När jag fick hem min nya soffa visade det sig att den hade skador; 10 st hål som uppkommit efter emballagets häftklamrar. Företaget erbjuder mig ett lågt prisavdrag (som som jag inte kan acceptera), att byta ut soffdelen (6-8 v väntetid), eller att häva köpet. Tyvärr bor jag på andra våning och har ingen möjlighet att få bärhjälp. Bärhjälpen jag hade när soffan kom, kan inte hjälpa till. Företaget kan inte hämta soffan i lägenheten utan endast vid porten. För att kunna reklamera soffan behöver jag alltså hyra flytthjälp som kostar ca. 2000 kr. Har jag möjlighet att kräva att företaget som levererat den trasiga soffan betalar för flytthjälpen? Räknas detta som skadestånd/utgifter i samband med reklamationen? Om jag inte kan kräva detta - hur ska jag då kunna reklamera soffan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör fel i en vara som du har köpt i egenskap av konsument från en näringsidkare, vilket därmed aktualiserar konsumentköplagen.

Vem ansvarar för fel som uppkommer under transport?

Inom konsumenträtten talas det ofta om vem som bär risken för den köpta varan, när fel i vara uppstår. Enligt 8 § st. 2 konsumentköplagen går risken för en köpt vara över på köparen när varan har avlämnats. Varan anses vara avlämnad när varan har kommit i köparens besittning, vilket kort sagt innebär att köparen ska ha tagit hand om varan (se 6 § konsumentköplagen). I ditt fall har felet uppstått innan soffan har kommit i din besittning. Eftersom att du inte hade tagit hand om soffan, alltså att soffan inte hade avlämnats, låg risken för soffan på säljaren när felet uppstod.

Att risken låg på säljaren när soffan skadades innebär att säljaren ansvarar för fel som har funnits vid avlämnandets tidpunkt, även om felet visar sig först senare (se 20 § konsumentköplagen). I ditt fall märkte du av felet vid avlämnandets tidpunkt vilket innebär att säljaren ska ansvara för felet.

Vad är följden?

Du verkar vara intresserad av att häva köpet med hänsyn till att avhjälpande och prisavdrag är uteslutet. Jag kommer inte gå närmare in på den rättsliga grunden för hävning med hänsyn till att både du och säljaren är överens om din hävningsrätt.

Enligt 30 § konsumentköplagen har köparen som utgångspunkt rätt till ersättning för skada som uppkommer genom att varan är felaktig. Skadestånd utesluts om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara – kortfattat – beror på ett oberäknat hinder utom säljarens kontroll med följder som inte kunde ha undvikits. Att soffan skadas av emballaget är troligen inte en sådan omständighet som utesluter skadestånd.

Enligt 32 § konsumentköplagen omfattar skadeståndet ersättning för utgifter, inkomstförlust, eventuell prisskillnad samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet. De utgifter som innefattas i skadeståndet är bland annat sådana som föranleds av olika åtgärder för att få till stånd en rättelse (se prop. 1989/90:89 s. 134). Vidare tar paragrafen sikte på att den skadelidande parten befrias från kostnader som han/hon skulle ha haft om köpet hade fullgjorts på ett riktigt sätt. De utgifter som uppkommer till följd av att du fysiskt reklamerar soffan ingår alltså i skadeståndet.

Sammanfattning

Felet i soffan uppkom innan den hamnade i din besittning, vilket innebär att säljaren ansvarar för felet. Ni har kommit överens om att hävning av köpet är ett alternativ. De utgifter som därmed uppkommer till följd av hävningen av köpet (t.ex. hyrning av flytthjälp) är alltså sådana utgifter som ingår i det skadestånd du är berättigad till.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?