FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott26/01/2020

Vilka skyldigheter har jag vid en trafikolycka?

Om jag är med om en trafikolycka, stannar och legitimerar mig inför motparten och motparten kallar på polis. Är jag då skyldig att stanna kvar och vänta på polisen? Jag tycker inte det. Jag har ju fullgjort min skyldighet på olycksplatsen och har ingen skyldighet att vänta på polisen. Eller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline,

Ditt ärende väcker ytterligare några frågor vilka egentligen hade varit önskvärda att få besvarade. Och detta enbart för att kunna ge dig ett så träffsäkert svar som möjligt. Vad föranledda lyckan? Eventuella uppkomna skador? Om ja, omfattningen på dessa?

Eftersom jag inte känner till de närmare sakomständigheterna följer nedan ett mer generellt och relativt kortfattat svar avseende den här typen händelser. Utifrån den fortsatta framställningen är sedan min förhoppning att du ska kunna applicera den information som ges på den ifrågavarande situationen.

Allmänt

Tillämplig lagstiftning här blir lagen om straff för vissa trafikbrott, ofta kallad trafikbrottslagen (TBL), jämte den nuvarande trafikförordningen (TrF).

I den så kallade smitningsparagrafen (5 § TBL) stadgas att den vägtrafikant som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka och som sedan avlägsnar sig från olycksplatsen döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Bestämmelsen är således straffsanktionerad.

I 2 kap. 8 § 1 st TrF regleras de åligganden som följer vid en trafikolycka. Av nyss nämnda lagrum framgår det att den person som stannar kvar på olycksplatsen även är skyldig att i mån av förmåga lämna hjälp åt skadade samt i övrigt medverka till de åtgärder vilka skäligen kan krävas givet den uppkomna situationen. Föreskriften är dock inte straffsanktionerad utan mer av handlingsdirigerande karaktär varför en överträdelse ej leder till straffansvar.

Din fråga och en smärre sammanfattning

Huruvida du har fullgjort din skyldighet i enlighet med ovanstående låter jag vara osagt. Det fordras svar på vissa av de frågor jag ställde inledningsvis. Du nämner förvisso inga person- eller egendomsskador varför det torde vara rimligt att utgå ifrån att rör sig om en mindre allvarlig trafikolycka. Att någon form av skada likväl kan ha uppstått kan givetvis inte uteslutas helt eftersom polis tillkallades vid tidpunkten för olyckan. Notera att en sådan skyldighet föreligger vid allvarligare personskador. Smitningsbrott lär inte aktualiseras då du enligt egen utsaga lämnade alla välbehövliga uppgifter. Det förutsätter dock att du inledningsvis stannade kvar och bistod övriga i den omfattning som skäligen kunde krävas utav dig.

Min bedömning (läs: kvalificerade gissning) är att du eventuellt inte skulle behöva invänta polismyndighetens ankomst förutsatt att ditt agerande i övrigt inte står i strid med gällande lagstiftning. Samtidigt ska det noteras att en överträdelse av 2 kap. 8 § TrF är en så kallad lex imperfecta – bestämmelse (ofullständig lag) och utlöser alltså inte någon som helst sanktion. Oaktat det nyss anförda menar jag att det ändå får anses brukligt att stanna kvar i de fall polis har tillkallats. Det lär i varje fall vara den gängse uppfattningen bland folk i allmänhet.

Jag hoppas innerligt att du har fått lite mer att gå på inför bedömningen av ditt eget agerande.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo