FrågaKÖPRÄTTKöplagen10/08/2019

Vilka rättigheter har köparen vid fel på en vara?

Vi köpte en mopedbil till dottern och efter 3 veckor så tog bromsarna helt slut. När vi lämnade in den till verkstaden så kom även typ 6 andra stora fel fram. Vi köpte bilen för 55 tusen och reparationen skulle kosta ca 30 tusen. Vi har kontaktat ägaren om detta men hon vill inte ens diskutera nån lösning. Har vi nån chans i detta eller? Jag tyckte att man kanske kan använda 3:an, varan är i väsentligt sämre skick....

Tacksam för hjälp!

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer börja mitt svar med att berätta om vilken lag som gäller i ert fall och när en vara är felaktig enligt köplagen (KöpL). I slutet av svaret kommer jag berätta om hur ni kan gå vidare.

Vilken lag är tillämplig?

Jag tolkar din fråga som att ni har köpt mopedbilen av en annan privatperson. En mopedbil är att betrakta som lös egendom. Det är därmed KöpL som är tillämplig i ert fall (1 § KöpL). KöpL är dispositiv, vilket betyder att lagens regler kan avtalas bort. Om ni och säljaren har avtalat om något annat än det som framgår av KöpL, har alltså avtalet företräde (3 § KöpL). Det framgår inte av din fråga vad ni och säljaren har kommit överens om. Jag kommer därför att svara på din fråga utifrån reglerna i KöpL.

När är en vara felaktig enligt KöpL?

I 17 § KöpL finns grundläggande regler om bland annat vilken kvalitet en köpt vara ska ha. Enligt regelns första stycke ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med avtalet. I regelns andra stycke står det vad som gäller om köparen och säljarens inte har avtalat om detta. Varan ska då:

1.kunna användas på det sätt som liknande varor i allmänhet används, 2.kunna användas på det särskilda sätt som köparen hade tänkt sig, om säljaren måste ha insett köparens avsikt och köparen hade rimlig anledning att lita på säljarens sakkunskap och bedömning, 3.ha de egenskaper som framkommit av ett prov eller en modell av varan och 4.ha den förpackning som krävs för att skydda varan.

Om varan inte stämmer överens med avtalet eller vad som sägs i andra stycket är den felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Varan är också felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Med detta menas att endast rimliga förväntningar hos köparen kan beaktas.

Varan är också felaktig om den inte stämmer överens med uppgifter om egenskaper och användning som har lämnats vid marknadsföringen eller före köpet. Detta gäller om det kan antas att uppgifterna påverkade köparens beslut att köpa varan (18 § första stycket KöpL). Detsamma gäller uppgifter som har lämnats i tidigare säljled eller för säljarens räkning, om säljaren kände till eller borde ha känt till att uppgifterna hade lämnats (18 § andra stycket KöpL). Första och andra styckena gäller inte om uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt (18 § tredje stycket KöpL).

Varan kan vara felaktig även om den har sålts i "befintligt skick" eller med ett annat liknande förbehåll (19 § KöpL). Varan är ändå felaktig om:

1.den inte stämmer överens med uppgifter om egenskaper och användning som säljaren har lämnat före köpet, under förutsättning att uppgifterna kan antas att ha påverkat köparens beslut att köpa varan, 2.säljaren inte har upplyst köparen om ett väsentligt förhållande gällande varans egenskaper eller användning. Detta gäller om säljaren måste antas ha känt till förhållandet och köparen rimligen kunde räkna med att bli upplyst. Det krävs dessutom att säljarens underlåtenhet kan antas ha påverkat köparens beslut att köpa varan eller 3.varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunde förutsätta med hänsyn till priset och övriga omständigheter.

Vilken tidpunkt är avgörande för felbedömningen?

När man bedömer om en vara är felaktig tittar man på varans skick när risken går över på köparen (21 § första stycket KöpL). Risken går över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet, när den hämtas hos säljaren eller när den lämnas över till köparen (13 § första stycket KöpL). Säljaren ansvarar för fel som fanns när risken gick över. Det gäller även om felet visar sig vid ett senare tillfälle.

Ni får inte åberopa sådant som ni kände till vid köpet

Som köpare får man inte åberopa fel som man måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Det krävs i princip att köparen faktiskt kände till felet, eller i vart fall kände till en omständighet som kunde tyda på att varan var felaktig.

Hur du kan gå vidare med din fråga

En förutsättning för att gå vidare med ert fall är att mopedbilen kan anses felaktig. Här måste man först och främst titta på avtalet mellan er och säljaren. Stämmer mopedbilen inte överens med avtalet är den felaktig. Av din fråga framgår inga närmre uppgifter om ert avtal. Jag kan alltså inte uttala mig om mopedbilen är i avtalsenligt skick eller inte. Då får man istället titta på de felregler som finns i KöpL. Att mopedbilens bromsar inte klarade av mer än tre veckors körning kan tala för att den är felaktig. Detta eftersom varor ska kunna användas på det sätt som liknande varor i allmänhet används. Körningen är en kärnegenskap hos ett fordon, varför man som köpare kan förvänta sig att fordonet klarar av detta. Ni skulle också kunna hävda att mopedbilen avviker från vad ni rimligen kunde förvänta er. Om säljaren sålde mopedbilen i "befintligt skick" eller med ett liknande förbehåll kan ni som köpare använda er av felreglerna i 19 § KöpL. Det skulle kunna hävdas att mopedbilen är i "väsentligt sämre skick" än vad ni kunde förvänta er med hänsyn till priset. Att mopedbilen kostade 50 000 kronor och de upptäckta felen kostar 30 000 kronor att åtgärda tyder dessutom på att det rör sig om ganska allvarliga fel.

Om mopedbilen anses vara felaktig har ni som köpare rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). En förutsättning för er möjlighet till påföljder är att felet inte beror på er som köpare. Ni måste meddela säljaren om felet (reklamation) inom rimlig tid från det att ni märkte eller borde ha märkt felet (32 § KöpL).

Det är tyvärr svårt att uttala sig om era möjligheter till framgång i det här fallet. Man måste till exempel veta hur ert avtal ser ut och när eventuella fel uppstod. Andra omständigheter som kan påverka bedömningen är hur säljaren har agerat och vad denne sagt före det att ni köpte mopedbilen. För att bedöma era chanser till framgång behövs det därför en utförlig bakgrundsbeskrivning av det som hänt. Om ni vill gå vidare rekommenderar jag er att boka en tid med vår juristbyrå (boka tid här). Där kan ni lämna en mer utförlig beskrivning av ert fall och få veta om det är värt att gå vidare eller inte. Ni kan också ringa till oss för att få mer information. Det kan också vara värt att kontakta säljaren igen och klargöra vilka rättigheter ni som köpare har. Det är oftast smidigare och mer ekonomiskt att komma fram till en lösning utan att till exempel gå till domstol.

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Måndag – fredag kl. 10.00-16.00

Hoppas att du är nöjd med svaret, annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

Jakob OsmoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo