Vilka rättigheter har en säljare och vad omfattas av skadeståndet?

2020-02-06 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Ett företag har beställt 5 modeller väskor som jag i min tur har köpt från en svensk agent som har producerat dessa i Kina. 3 av 5 modeller blev återkallade pga av undermålig kvalité. Min köpare vill häva hela köpet men kan godta att få tillbaka full ersättning för de felaktiga 3 modellerna. Den enda ersättning min säljare erbjuder är vad jag betalat för väskorna. Jag förlorar alltså min marginal på dessa där designjobb och andra kostnader är inräknat, samt att jag har haft omkostnader i form av konsultarvode. Så för mig innebär detta en stor förlust om jag ska betala tillbaka alla pengar till min köpare. De kan i princip använda några samples de har för att tillverka själva någon annan stans.Vad har jag för rättigheter, jag har nämligen hittat en annan leverantör som jag kan producera väskorna hos. Enligt köplagen förstår jag att jag skulle ha rätt att erbjuda min kund omleverans.36 § Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Vad innebär sista raden i denna paragraf? Har jag rätt att erbjuda omleverans? Och har jag rätt att kräva mer från min säljare? Mitt varumärke är skadat och jag har haft omkostnader de inte vill täcka.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Utifrån de angivna omständigheterna är min bedömning att du har rätt att erbjuda omleverans till köparen av dina varor. Gällande säljaren av dina varor finns det möjlighet att kräva mer från din säljare, beroende på vad det är för typ av utgifter som du kräver. Jag kommer nedan att förklara vad som gäller och redogöra vad jag grundar min bedömning på

Vilken lag är tillämplig?

Regler gällande köp mellan två näringsidkare finns i Köplagen (KöpL)

Har en säljare rätt att erbjuda avhjälpande?
Om en vara som har sålts, i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning, inte stämmer överens med avtalet föreligger det ett fel i varan, 17 § KöpL. Om fel föreligger i varan innebär det att köparen har rätt att göra påföljder gällande, vilka är avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd, 30 § KöpL. För att få göra dessa påföljder gällande förutsätts det att köparen faktiskt reklamerar felet och även i rätt tid, 32 § KöpL. Vid fel i varan är det i första hand avhjälpande som gäller, om felet kan åtgärdas utan kostnad för köparen och utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, 34 § KöpL. I andra hand har säljaren rätt att på egen bekostnad företa omleverans om det kan ske utan olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren, 36 § KöpL. Med detta menas att säljaren ska stå för alla kostnader för omleverans eller avhjälpande, dessutom ska säljarens åtgärd inte innebära någon risk för att köparen inte får sina kostnader ersatta.

Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på tal eller inom skälig tid efter reklamationen från köparen, har köparen rätt till prisnedsättning eller hävning av köpet, 37 § KöpL. Hävning av köpet får endast ske om det är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde insett detta, 39 § KöpL. Vad som menas med väsentlig betydelse är upp till bedömning i varje enskilt fall.

Har köpare rätt till ersättning för skadat varumärke och andra omkostnader?
Om det föreligger fel i vara har köparen som nämnt ovan rätt till skadestånd, 30 § KöpL. Köparen har alltså rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, och det som ersätts är endast direkta skador, 40 § KöpL. Med direkt skada menas exempelvis utgifter för resor, telefonsamtal eller utredningsarbete som du haft på grund av att varan är felaktig. Med indirekta skador menas förluster som beror på att produktion eller näringsverksamhet bortfaller, minskar eller inte kan bedrivas som planerat på grund av felet. Indirekta skador ersätts endast om säljaren varit vårdslös eller handlat i strid mot god tro och heder, eller om säljaren varit försumlig eller har utfäst specifika avtalsvillkor, exempelvis garantier, 40 § tredje stycket KöpL.

Sammanfattning och råd
Utifrån din fråga har jag förstått att du (A) har köpt 5 väskor från en säljare (B), dessa väskor har du designat och sålt vidare till en köpare (C). Vidare har väskorna, 3 av 5 st., inte hållit den kvalité som avtalats mellan A och B samt A och C, därav har det ansetts föreligga fel i varorna. Din fråga i detta fall är då om du har rätt att erbjuda C omleverans eller avhjälpande istället för att häva köpet, och vilka krav du kan rikta mot B på grund av den undermåliga kvalitén på väskorna.

Som nämnt ovan har du som säljare rätt att i första hand avhjälpa felet, om det kan åtgärdas utan kostnad för köparen och utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. I andra hand har du som säljare rätt att på egen bekostnad företa omleverans om det kan ske utan olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Gällande kraven som du kan ställa mot B är som nämnt ovan endast omfattande direkta skador. Detta innebär att ditt skadade varumärke och omkostnader i form av bortfall av produktion och näringsverksamhet inte omfattas av B:s ersättningsskyldighet såvida inte B har agerat vårdslöst, handlat i strid mot god tro och heder, om säljaren varit försumlig eller har utfäst specifika avtalsvillkor, exempelvis garantier. De omkostnader som B kan bli skyldig att ersätta är som nämnt ovan, utgifter för resor, telefonsamtal eller utredningsarbete som du haft på grund av att varan är felaktig.

Utifrån omständigheterna är mitt råd till dig att meddela C att du kan erbjuda avhjälpande av de felaktiga varorna eller omleverans beroende på vad som passar dig bäst och som kan göras utan olägenhet för köparen. I min mening är inte hävning av köpet den första åtgärden som bör vidtas, om felet inte är av väsentlig betydelse vilket detta inte anses vara. Gällande ersättning från B är mitt råd att istället begära avhjälpande, omleverans eller prisavdrag beroende på vad som passar dig bäst. Att kräva ersättning för skadat varumärke och andra omkostnader anser jag inte möjligt då dessa kostnader betraktas som indirekta kostnader. Om något är oklart eller om du har ytterligare frågor är du varmt välkomna att återkomma till mig på Arian.Shadmehr@Lawline.se.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1346)
2021-05-11 Är säljaren ansvarig för att duschen har frusit sönder i en husbil när husbilen såldes i befintligt skick?
2021-05-11 Har köparen rätt att ångra sig?
2021-05-09 Fel vid köp av begagnad bil på Blocket
2021-04-30 Swishat men inte fått varan

Alla besvarade frågor (92185)