Vilka rättigheter har en konsument vid köp av en felaktig bil?

2021-02-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej köpte en begagnad Suzuki Sx4 hos en bilförsäljare när det var varmt ute! När det blev kallt märkte vi att värmen inte fungerar! Måste stå och varva på tomgång ca 20 minuter innan jag får bort imma och is inne i bilen! När jag kör som vanligt så kommer det ingen värme? Vad kan jag göra? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du skriver "bilförsäljare" utgår jag ifrån att den som sålde bilen är en näringsidkare och att du handlade i egenskap av privatperson. Vid köp av lösa saker under sådana förhållanden tillämpas konsumentköplagen (KköpL). Lagen är tvingande till konsumentens fördel vilket betyder att sämre villkor inte kan avtalas bort.

Vad räknas som ett fel?

Först och främst föreligger ett fel om det är så att bilen avviker i fråga om kvalitet eller andra egenskaper jämfört med vad ni har avtalat om KköpL 16 §. Avgörande blir alltså vad som har avtalats mellan dig och bilförsäljaren. Om det inte följer av avtalet, är varan felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet samt om den inte överensstämmer med den beskrivning som säljaren har lämnat. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet. Vad man kan förvänta sig påverkas bland annat av bilens pris, ålder och körsträcka.

Om bilen sålts i "befintligt skick" ska varan anses felaktig om den är i sämre skick än kunden med hänsyn till varans pris samt övriga omständigheter kunde förutsätta 17 § KköpL.

Vem har bevisbördan?

Om felet på varan upptäcks efter köpet, är det säljaren som ansvarar för felet om det går att bevisa att felet fanns redan innan köptillfället 20 § KköpL. Uppstår felet inom sex månader från köpet anses felet ha funnits vid köptillfället. Det är då säljaren som har bevisbördan för att felet inte låg 20 a § KköpL.

Vilka påföljder kan göras gällande?

När en vara är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Köparen har även möjlighet att kräva skadestånd 22 § KKöpL.

Avhjälpande

I första hand ska säljaren erbjudas en möjlighet att avhjälpa felet som uppstått på bilen alternativt få en ny likadan bil levererad KköpL 26 §. För att detta ska vara möjligt måste det kunna ske utan att det medför "oskäliga" kostnader för säljaren. I situationer där reparationsarbetet skulle innebära kostnader som är stora i förhållande till värdet på bilen eller där det skulle betyda omfattande merarbete för säljaren blir det inte aktuellt med avhjälpande.

Prisavdrag eller hävning

Avhjälps inte felet inom skälig tid får köparen kräva prisavdrag som motsvarar felet eller begära ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet KköpL 28 §. Hävning av köpet kan endast ske om avtalsbrottet är av väsentligt betydelse för dig KköpL 29 §.

Skadestånd

Du som köpare har vidare rätt att kräva skadestånd för den skada du lider genom att varan är felaktig, KköpL 30 §. Detta gäller dock inte om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder säljaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, eventuell prisskillnad samt annan förlust på grund av felet KköpL 32 §.

Min rekommendation

Att värmen inte fungerar på bilen är typiskt sett något som är att räkna som ett fel. Du beskriver emellertid att bilen är begagnad och eventuella brister skulle därför vara värt att beakta vid avtalets ingående. Det är emellertid svårt att göra en bedömning i det enskilda fallet eftersom mycket beror på vad som avtalats mellan dig och säljaren samt hur gammal bilen är, priset etc. Jag förestår därför att du kontaktar bilfirman för att nå en lösning. Skulle bilhandlaren säga nej till kraven så kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan avgöra tvisten.

Hoppas du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1296)
2021-10-27 Reklamation vid fel i vara
2021-10-24 Kan en säljare kräva mig på betalning 4 månader senare pga misslyckad betalning vid köptillfället?
2021-10-20 Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?

Alla besvarade frågor (96614)