Vilka rättigheter har en konsument om det är fel i varan?

2020-06-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte förra året 2019 i maj en ny vattenskoter som jag sedan fick ett temperaturs fel på i juni 2019 lämnade in till verkstad som som sedan sade att dom fixar felet åkte efter det i 5 minuter på skotern och samma fel igen. Lämna in den en gång till och fick den tillbaka 3 månader senare när sommaren var över. Nu sommaren 2020 hann jag åka 3 gånger. Men den tredje gången bara ca 20 sek och det var ett temperatur fel igen. Vad har jag för möjligheter gällande allt det här! Som sagt köpte vattenskotern ny
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

I min fråga förutsätter jag att du är en konsument som har köpt en produkt av en näringsidkare. Därför är reglerna i konsumentköplagen (KKL) tillämpliga.

Felaktig vara

En vara är felaktig om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller avviker från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta (16 § KKL). Huruvida det finns ett fel i varan ska bedömas när den avlämnas. Även om felet visar sig senare än vid avlämningen, ansvarar säljaren för detta fel. Om det sker en försämring av varan efter avlämnandet ska varan anses vara felaktig om felet är en följd av säljarens avtalsbrott (20 § KKL).

Ett fel på en vara som visar sig inom 6 månader efter att varan avlämnades anses vara ett ursprungligt fel. Det betyder att alla fel som visar sig inom de 6 första månaderna presumeras vara ursprungliga. För att säljaren ska kunna undkomma sitt ansvar måste säljaren bevisa att köparen exempelvis har använt varan felaktigt. Om köparen hittar ett fel efter 6 månader är det istället köparen som har bevisbördan för att visa att felet är ursprungligt (20a § KKL).

Om säljaren har gett en garanti eller liknande utfästelse har säljaren bevisbördan för att felet inte är ursprungligt. Om köparen upptäcker ett fel som täcks av garantin inom garantitiden, räknas varan felaktig om säljaren inte kan bryta presumtionen (21 § KKL).

Reklamation

Om en köpare upptäcker att varan är felaktig måste köparen reklamera detta till säljaren. Om säljaren har anlitat någon annan för att avhjälpa ett fel i varan kan reklamationen ske till den personen. Reklamationen ska ske inom skälig tid efter att köparen har funnit felet. Reklamationer som sker inom 2 månader från att köparen upptäckte felet anses alltid vara lämnat i rätt tid. Om köparen inte reklamerar felet inom tre år från att varan avlämnades förlorar köparen rätten att åberopa felet i varan. Ett undantag är om det finns någon garanti eller liknande utfästelse som förlänger reklamationstiden (23 § KKL).

Påföljder vid fel i vara

Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Köparen kan även kräva skadestånd (22 § KKL). En förutsättning är att en reklamation har skett i tid till säljaren.

En säljare har rätt att avhjälpa ett fel eller företa en omleverans av varan trots att köparen kräver en annan påföljd, t.ex. hävning av köpet. För att säljaren ska få lov att genomföra åtgärden ska den ske inom skälig tid och utan kostnad för köparen. Däremot kan en köpare i akuta situationer avhjälpa felet själv om det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljaren (27 § KKL).

Vid ett fel har en köpare rätt att kräva att säljaren antingen avhjälper felet eller företar en omleverans av varan. Säljaren får dock neka omleverans om det är oskäligt med hänsyn till att ett avhjälpande skulle kunna medföra en väsentligt lägre kostnad (26 § KKL). Om samma fel återkommer trots att säljaren har avhjälpt felet två gånger får köparen häva köpet enligt praxis från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Köparen har rätt till prisavdrag om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga eller sker inom rimlig tid efter att köparen reklamerade till säljaren. Prisavdraget ska svara mot felet och köparen har även rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet. Ersättningen får dock inte vara oskäligt hög eller täckas av prisavdraget (28 § KKL).

Köparen får även häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga eller sker inom rimlig tid efter att köparen reklamerade till säljaren (28 § KKL). Köparen får även häva köpet om säljaren har fått två misslyckade avhjälpningsförsök. Om felet är av väsentlig betydelse för köparen får köpet hävas (29 § KKL).

Rekommendation

Av den information som framkommer i frågan är det svårt att avgöra om reklamationen har skett till säljaren eller om du har lämnat in vattenskotern på verkstaden utan säljarens vetskap. Jag kommer därför ge dig två olika rekommendationer baserat på två olika scenarion.

Om du inte har reklamerat till säljaren rekommenderar jag dig att vända dig till säljaren så snabbt som möjligt för att göra en reklamation. Detta beror på att säljaren har rätt till att avhjälpa eventuella fel om felet inte är akut. Ett fel ska reklameras inom 2 månader från att det upptäckts. Oavsett har du tre år på dig att reklamera eventuella fel till säljaren där du har bevisbördan för att vattenskotern har ett ursprungligt fel.

I fall du har reklamerat till säljaren har säljaren försökt att avhjälpa felet två gånger. Med tanke på att din vattenskoter inte fungerar trots två reparationsförsök har du rätt att kräva omleverans (en ny vattenskoter), prisavdrag eller häva köpet. Jag kan utefter omständigheterna i frågan förstå att felet upptäcktes inom 6 månader. Felet betraktas därför som ursprungligt och är därför en felaktig vara. Du kan därför välja själv om du vill begära omleverans, prisavdrag eller häva köpet.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1127)
2021-01-15 Reklamationsfrist enligt konsumentköplagen
2020-12-31 Reklamera andrahandsköp
2020-12-31 Påföljder vid objekt i maten
2020-12-30 Vad krävs för att kunna häva ett köp enligt konsumentköplagen?

Alla besvarade frågor (88087)