Vilka påföljder kan en konsument åberopa vid ursprungliga fel på varan?

Hej!

Jag har köpt ett par hörlurar för ganska exakt 1 år sedan. De har funkat otroligt bra och jag har inte haft några bekymmer förrän nu. Problemet med hörlurarna är att ena fästet har lossnat och det som nu håller ihop ena delen av hörlurarna med resten är nu kabeln. Hörlurarna har används rätt flitigt men inte på något vårdslöst vis, denna skada har alltså uppstått från att de har tagits av/på.

För mig känns det som ett ursprungligt fel ifall hörlurar inte klarar av 1 års användning. Speciellt när dem kostar över 3000 kr. Hur borde jag tänka här? Har jag någon rättighet till att få dem lagade eller är det bara något som tyvärr händer ibland och inte går att åtgärda...

Tack!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att hörlurarna köptes av dig som privatperson från ett företag varför konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig.

Fel på varan

Huruvida det föreligger fel på varan är en bedömning som görs med hänsyn till varans skick vid dess avlämnande (20 § KKöpL). Det innebär att säljaren svarar för fel som fanns vid tidpunkten för avlämnandet även om felet har visats senare, vilket skulle kunna vara fallet här.

Fel som visar sig inom sex månader efter avlämnandet anses ha funnits vid avlämnandet. Det gäller dock inte om annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art (20a § KKöpL). Eftersom felet i ditt fall har visat sig efter ett år ligger bevisbördan för att felet har funnits ursprungligen på dig som konsument. Notera återigen att bestämmelsen avser fel som funnits ursprungligen och inte fel som beror på onormalt brukande, vanvård och dylikt.

Reklamation

För att kunna åberopa fel på varan krävs att köparen reklamerar felet. Det innebär att du som köpare ska lämna ett meddelande till säljaren om att varan är felaktig inom en skälig tid. Reklamation som lämnas inom två månader från det att felet upptäckts anses alltid ha lämnats inom en skälig tid. Reklamation inom tre år från det att varan tagits emot kan dock godtas (23 § KKöpL). Eftersom endast ett år har passerat och felet upptäckts nyligen kan du börja med att reklamera felet till köparen.

Påföljder vid fel av varan

Om ett fel föreligger har köparen rätt att kräva omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Det är även möjligt att kräva skadestånd och hålla inne betalningen (22 § KKöpL). I ditt fall kan följande påföljder göras gällande:

Avhjälpande och omleverans

Köparen kan i första hand kräva att företaget avhjälper eventuella fel kostnadsfritt eller ersätter varan dock endast om det kan ske utan oskäliga kostnader för säljaren. Avhjälpande och omleverans ska ske inom skälig tid från det att köparen framställt sina krav (26 § KKöpL).

Observera att säljaren har rätt till att försöka avhjälpa felet på egen bekostnad även om köparen gör gällande andra påföljder (27 § KKöpL).

Prisavdrag

Om avhjälpande inte sker kan köparen kräva prisavdrag som motsvarar felet. Detta kan alltså göras i andra hand (28 § KKöpL).

Hävning

I sista hand kan köpet hävas genom att erlagda prestationer återgår. I ditt fall skulle det innebära att hörlurarna återlämnas till säljaren samtidigt som säljaren gör en återbetalning. Hävning förutsätter dock att felet är av väsentlig betydelse (29 § KKöpL). Vad som avses med väsentligt betydelse är en bedömning som görs i det enskilda fallet. Vanligtvis gäller det allvarliga fel som inte kan avhjälpas eller omlevereras.

Rätt till skadestånd

Köparen har även rätt till ersättning för den skada som den lider genom att varan är felaktig om inte felet har berott på hinder som ligger utanför säljarens kontroll (30 § KKöpL). Ersättningen gäller främst utgifter och förluster exempelvis utlägg för resor, transporter, inkomstförluster m.m. (flera exempel på vad som omfattas finner du här).

Hur du kan gå vidare

Till en början kan du reklamera felet till säljaren. Förutsatt att felet är ursprungligt och inte beror på vanvård, onormalt brukade m.m. kan du kräva avhjälpande eller omleverans. I andra hand kan du kräva prisavdrag. Huruvida du har rätt till hävning eller skadestånd är svårt att säga med tanke på den begränsade informationen jag fått i frågan.

Om företaget bestrider dina krav är det möjligt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och kan fatta beslut om rekommendationer om hur tvisten ska lösas. Mer information om ARN och hur man gör en anmälan hittar du här.

Du kan även få hjälp av våra duktiga jurister på lawline. Information om hur man kommer i kontakt med dem hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia SlovakRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo