Vilka möjligheter har jag när det är fel på hästsadeln jag köpt?

Hej hej! Jag köpte en hästsadel för 1.5 år sedan från en leverantör sadeln utprövades på hästen och jag har ridit i den. Nu visar det sig att sadeln är sned i panelerna, inget jag har orsakat, men leverantören säger att den inte blir så av sig själv. Den kan alltså varit så från början enligt mig. Nu skall den till fabrik och öppnas upp för att se vad som är fel. Om de hävdar att jag har orsakat detta och inte vill ta det som en reklamation, vad har jag för rättigheter då? Jag har inte orskat felet på sadeln då de säger att man måste ha trampat hårt på den eller något sådant.. Då borde den ju vara skadad på utsidan också. Om de nu säger att jag har orsakat detta och att jag skall betala för detta hur gör jag då? Kan jag häva köpet och få pengarna tillbaka? Eller måste jag acceptera att de "lagar" sadel och skickar tillbaka den? vill helst inte ha en sådan sadel igen då kvaliteten verkar vara undermålig. Min häst har fått problem med ryggen pga av denna sadeln. Mvh Åsa Pohl

Lawline svarar

Hej, och tack för att du valt att vända dig till oss här på Lawline med din fråga.


När jag läser din fråga tolkar jag det som att det är du som privatperson som köpt sadeln för ”privat bruk”. Detta till skillnad mot om du hade köpt den inom ramen för någon näringsverksamhet eller affärsrörelse du bedriver. Jag tolkar det däremot som att den du köpt sadeln av är en professionell återförsäljare av bland annat hästsadlar. Du beskriver nämligen denna som ”leverantören” och berättar att sadeln nu skall skickas åter till fabrik. I juridisk mening betyder detta att du är konsument och att den som sålt sadeln är en näringsidkare (1 kap. 2 § KKL). Därmed är Konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 kap. 1 § KKL).


Har jag missförstått något eller glömt något väsentligt är du varmt välkommen att i en ny fråga rätta till mitt misstag. Utifrån den tolkning jag gjort skall jag dock så gott jag bara kan redogöra för vilka möjligheter du 

har.


Reklamation är en förutsättning för att få åberopa att sadeln är felaktig

I juridisk mening innebär reklamation kort och gott att man meddelar säljaren på vilket sätt man tycker att varan är felaktig samt att man vill vidta någon form av åtgärd på grund av detta fel (5 kap. 2 § st. 1 KKL). Detta kallas för en neutral reklamation och den behöver alltså inte innehålla någon information om exakt vilken åtgärd man vill vidta. Givetvis måste man även meddela exakt vad man vill vidta för åtgärd men man har rätt till viss ytterligare betänketid för detta.


Du har ju redan varit i kontakt med leverantören och som jag förstår det påpekat att du är missnöjd med det faktum att sadelns paneler är sneda. Detta borde vara tillräckligt för att räknas som en sådan neutral reklamation.


En reklamation måste också ske ”inom skälig tid” vilket i Konsumentköplagen har preciserats till minst två månader (5 kap. 2 § st. 1 sista meningen KKL). På ren svenska betyder detta att du har reklamerat i tid så länge du inte väntade mer än två månader på att ta kontakt med leverantören efter att du upptäckte att sadelns paneler var sneda. Att sadeln är köpt för 1.5 år sedan är alltså inte ett problem i detta hänseende. Det som spelar roll här är bara när du upptäckte felet och hur långt efter det du kontaktade leverantören.


Är det fel på Sadeln i juridisk mening?

Utan att egentligen kunna något om hästsadlar förstår jag att det inte är meningen att hästen på grund av sadeln får ryggproblem. Enligt Konsumentköplagen har du som konsument rätt att ställa vissa krav på sadeln du köpt. Bland annat framgår det att man har rätt att kräva att sadeln skall ha de egenskaper, funktioner och den kompabilitet som du med fog kan förutsätta att den ska ha (4 kap. 2 § p. 3 KKL). Jag misstänker starkt att man som köpare av en sadel med fog kan förvänta sig att dess paneler inte är så sneda att ens häst får ryggproblem. Jag menar därför att du med hänvisning till denna bestämmelse kan hävda att sadeln i juridisk mening är belagd med ett fel (4 kap. 5 § KKL).


I din fråga nämner du också att sadeln innan köpet prövades på hästen. Jag vet förstås inte exakt vad som hände och sades vid denna utprövning men jag vill ändå uppehålla mig lite vid denna detalj eftersom detta eventuellt innebär att du har fler möjligheter att hävda att sadeln är felaktig.


Enligt 4 kap. 1 § st. 2 KKL har konsumenten rätt att kräva att varan är anpassad för det särskilda ändamål för vilket konsumenten tänkte använda den om näringsidkaren godkänt detta. Eftersom säljaren i ditt fall har sett din häst och varit med när sadeln prövats på den var det för dem uppenbart att du skulle använda sadeln till att rida på just den hästen. Så länge de vid detta tillfälle inte uttryckligen avrådde dig från att använda den sadeln till din häst skulle man kunna argumentera för att de indirekt har godkänt att du skulle använda sadeln med den specifika hästen. Nu när din häst fått problem med ryggen på grund av sadeln är det uppenbart att sadeln inte varit anpassad för det särskilda ändamålet att rida i på din häst. Sadeln har alltså inte levt upp till de krav du enligt 4 kap. 1 § st. 2 KKL här rätt att ställa och man kan därför hävda att även detta är en grund till att sadeln är felaktig i juridisk mening (4 kap. 5 § KKL).


Detta är också viktigt ifall säljaren efter undersökningen på fabriken skulle hävda att sadeln fungerar och ser ut precis som den är tänkt att fungera och se ut. Om säljaren har godkänt att du skall använda den med just den hästen och det sedan visar sig att hästen får ryggproblem av den sadeln spelar det ingen roll om sadeln i och för sig fungerar och ser ut som den ska. Så länge säljaren godkänt att det skall fungera att använda den sadeln med den hästen är det i juridisk mening fel på sadeln om detta inte fungerar.


Vem bär det juridiska ansvaret för felet med sadeln?

Huvudregeln är att säljaren bär ansvaret för alla fel som förelåg vid avlämnandet om dessa visar sig inom tre år från just avlämnandet (4 kap. 14 § st. 1 KKL). Vad avlämnandet är definieras i 2 kap. 3 § KKL. I korthet är sadeln avlämnad när du eller någon du anlitat har tagit emot den.


Att bevisa att ett visst fel fans redan när man tog emot varan är förstås inte helt lätt. För att hjälpa konsumenten har man därför skapat en så kallad presumtionsregel som lägger ansvaret för fel som visar sig inom två år på säljaren (4 kap. 17 § KKL). Annorlunda uttryckt betyder detta att alla fel som visar sig inom två år från avlämnandet antas vara orsakade av säljaren så länge säljaren inte kan bevisa motsatsen.

I ditt fall har det bara gått 1.5 år vilket innebär att säljaren måste bevisa att de inte har orsakat felet. Det räcker alltså inte att rent allmänt hävda att den här typen av fel inte uppstår av sig själva utan de måste kunna underbygga ett sådant påstående med någon slags fakta.


Hävning är vanligtvis inte den första påföljden man får välja

När man väl konstaterat att varan är felaktig och att ansvaret för felet ligger hos säljaren finns det ett antal olika påföljder man kan välja mellan. De vanligaste är avhjälpande (reparation/lagning) eller omleverans (byte till annan vara av samma slag) (5 kap. 4 § KKL). Hävning kommer vanligtvis på fråga först om det inte på ett enkelt sätt går att genomföra ett avhjälpande eller en omleverans (5 kap. 8 § KKL). Det är till och med så att säljaren har rätt att genomföra ett avhjälpande eller en omleverans om detta kan ske inom skälig tid samt utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (5 kap. 5 § & 5 kap. 4 § st. 3 KKL).

Huruvida sadeln kan lagas och huruvida du kan få en ny sadel inom skälig tid utan att det innebär någon väsentlig olägenhet för dig kan jag förstås inte svara på. Allmänt gäller dock följande:


- Vid bedömningen av skälig tid utgår man från hur lång tid det i allmänhet tar att reparera motsvarande fel respektive hur lång tid det skall ta att leverera en ny sadel. Skulle just den här leverantören vara långsammare än andra leverantörer talar det för att de inte presterar inom skälig tid.


- Att det inte skall medföra någon kostnad för dig innebär helt enkelt att du skall slippa betala något ytterligare. Har du haft några kostnader för att frakta sadeln till leverantören kan du få ersättning för dessa.


- Bedömningen av vad som utgör en väsentlig olägenhet kan i viss mån hänga samman med bedömningen av skälig tid. Om det är väldigt viktigt att du har en fungerande sadel på en gång kan den tid det tar att genomföra ett avhjälpande eller en omleverans utgöra en väsentlig olägenhet.

I övrigt skulle väsentlig olägenhet kunna utgöras av att du på grund av sadelns kvalitet och passform tvingas anpassa din ridning på något sätt. Detta är särskilt viktigt ifall säljaren efter undersökningen hävdar att sadeln är som den ska vara. Felet är ju då inte att just den sadel du fått råkar vara defekt utan att den sadelmodellen inte är kompatibel med just din häst. Att reparera sadeln blir ju i så fall inte aktuellt eftersom  att det i så fall inte finns något att reparera, och att få en ny sadel av samma slag skulle inte heller hjälpa eftersom det var just sadelmodellen som inte passade din häst. 


Som du märker är det alltså inte självklart att man får häva köpet även om man vill det. Det finns å andra sidan inget som hindrar att man framför sin önskan att häva köpet. Det kan ju hända att säljaren går med på detta även om de inte måste. Viktigt att poängtera är dock att säljaren aldrig kan kräva att du ska betala för ett avhjälpande eller en omleverans. Är sadeln defekt och säljaren vil laga detta får de göra det på sin bekostnad. Vill de istället ge dig en ny sadel skall detta också ske utan att du betalar något (även fraktkostnader och liknande skall betalas av säljaren).


Sammanfattning

I och med att du varit i kontakt med leverantören av sadeln och till och med lämnat in sadeln för undersökning framstår det som att du redan gjort en så kallad neutral reklamation. Så länge du inte väntade mer än högst två månader med att kontakta leverantören efter att du upptäckte felet har du dessutom reklamerat i tid. (5 kap. 2 § KKL).


Eftersom din häst fått ryggproblem av sadeln avviker sadeln från vad du med fog kunnat förvänta dig (4 kap. 2 § KKL) vilket betyder att den kan anses vara felaktig (4 kap. 5 § KKL). Dessutom låter det som att säljaren genom att sadeln provats på hästen varit medveten om vilken häst du skulle använda sadeln på. Man skulle därför kunna hävda att de indirekt godkänt att du skulle använda sadeln med den hästen (4 kap. 1 § st. 2 KKL) vilket också kan utgöra en grund för att hävda att sadeln är belagd med ett fel (4 kap. 5 § KKL). Detta är extra viktigt om säljaren efter undersökningen skulle hävda att sadeln fungerar och ser ut som den ska.


Själva upptäckten av felet gjordes 1.5 år efter köpet vilket betyder att felet förutsätts vara orsakat av säljaren (4 kap. 17 § KKL). För att de ska slippa ta ansvar för felet måste de bevisa att de inte har orsakat felet.


Hävning är för det mesta inte den primära påföljden men du kan givetvis alltid framföra din önskan om att få häva köpet. Säljaren har dock rätt att laga sadeln eller ge dig en annan likadan om detta kan ske inom skälig tid samt utan extra kostnad och väsentliga olägenheter för dig. Detta förutsätter förstås också att felet faktiskt försvinner om någon av dessa åtgärder vidtas.


Råd för ditt fortsatta handlande

Jag tolkar det som sagt som att du redan pratat med leverantören om vad det är du uppfattar vara fel med sadeln vilket är jättebra. Skulle detta vara inkorrekt uppfattat av mig eller om du känner dig lite osäker skadar det inte att påpeka för dem att det är just panelernas snedhet du anser vara problemet. Så länge de vet vad det är du är missnöjd med är som sagt en så kallad neutral reklamation genomförd. 


Du kan som sagt vänta ytterligare några dagar/någon vecka med att meddela mer exakt vad för åtgärd du vill vidta, exempelvis hävning. 


Skulle det dock visa sig att det här felet med sneda paneler var en defekt på just din sadel och inte något generellt för sadelmodellen har säljaren som sagt rätt att på eget initiativ genomföra avhjälpande eller omleverans så länge det sker i enlighet med vad som sägs i 5 kap. 4 § st. 3 KKL (5 kap. 5 § st. 1 KKL). Om så är fallet bör du helt enkelt ta emot den reparerade/nya sadeln. Vill du inte använda den sadeln kan du ju alltid sälja den och påpeka att den precis blivit lagad eller om du fått en omleverans att den är helt ny.


Om säljaren inte vill samarbeta kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och be dem pröva den här tvisten. Detta är min rekommendation om säljaren till exempel kräver betalt på något sätt för att genomföra avhjälpande/omleverans, om de skickar en ny sadel med samma fel eller om de vägrar göra något över huvud taget. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN. Deras avgöranden är å andra sidan inte bindande för någon part utan har endast karaktären av rekommendation. Skulle ARN komma fram till att du har rätt är det alltså mest som att du får ytterligare ett argument du kan använda mot säljaren när du vill göra en påföljd gällande. Det är visserligen ett ganska starkt argument men som sagt inget bindande. Ansökan om att få sitt ärende prövat av ARN görs via deras hemsida.


Ett tredje alternativ är förstås att stämma säljaren i domstol. Det innebär alltid en risk att stämma någon eftersom man aldrig kan vara helt säker på att man kommer få rätt. Det kommer dessutom garanterat kosta både tid och pengar att föra processen i domstol. Lyckas man få rätt i domstol kan man visserligen kräva att motparten skall betala de rättegångskostnader man haft men under tiden får man ligga ute med dessa kostnader själv. Skulle man tvärt om förlora tvisten måste man stå för rättegångskostnaderna själv och dessutom betala motpartens kostnader. Man måste därför alltid tänka efter nog innan: hur mycket tid och pengar är man beredd att lägga ner? Känns det verkligen värt att ta den risken? Oavsett vilket är det alltid bra att låta ARN pröva tvisten först. Deras avgörande är i alla fall en liten fingervisning om hur det skulle kunna gå i domstol (även om det inte finns några garantier för att utfallet i domstol blir det samma som utfallet hos ARN).


Givetvis kan det kännas svårt att bestämma sig exakt för hur man skall göra framöver. Känner du att du skulle vilja diskutera saken ytterligare eller att du vill ha ytterligare hjälp i kommunikationen med säljaren kan du därför boka en tid med en av våra jurister. Det kan du göra via vår hemsida. Skulle det dessutom gå så långt att du överväger att få saken prövad i domstol rekommenderar jag starkt att du tar hjälp av en av våra jurister. De har både kompetens och erfarenhet.


Med allt detta sagt vill jag åter en gång tacka för att du valt att vända dig till oss här på Lawline! Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa även dem till oss här på hemsidan.


Med vänliga hälsningar,

Emanuel Löfdahl

Emanuel LöfdahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”