Vilka möjligheter har jag att påverka kommunens detaljplan?

2019-05-28 i Myndigheter
FRÅGA
hej! Får man i en ny detaljplan ta bort möjligheten att komma till befintlig fastighet sedan 1951? Detaljplanen gränsar till min fastighet utan de 4,5 meter som krävs till granne
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om kommunen i en ny detaljplan har rätt att skära av möjligheterna att ta sig fram till din fastighet, eftersom detaljplanen innebär att en byggnad placeras för nära din tomtgräns.

Det fanns en bestämmelse i en gammal lag om att byggnader skulle placeras 4,5 meter från tomtgräns. Sedan 1987 regleras istället detta genom planbestämmelser i detaljplanen. Huruvida kommunen får placera en byggnad närmare än 4,5 meter är alltså helt beroende på vad som fanns i planbestämmelsen för den aktuella detaljplanen i området där din fastighet ligger, om den fortfarande gäller. Utifrån omständigheterna i din fråga kan jag inte göra någon bedömning av huruvida kommunen har rätt, eller haft rätt, att placera en byggnad så nära din tomtgräns. Det beror på om det finns en befintlig detaljplan och vad som i sådana fall framgår av planbestämmelsen. Något som dock står klart är att det inte finns några generellt tillämpliga regler om placering på 4,5 meters avstånd längre.

Även om jag inte kan ge något specifikt svar på din fråga kan jag redogöra för vilka generella möjligheter du har att påverka kommunens detaljplan, beroende på i vilket stadie som beslutsfattandet befinner sig i. I mitt svar kommer jag därför börja med att gå igenom lite generella regler som kommunen har att utgå ifrån när de ska upprätta en ny detaljplan. Därefter kommer jag att utreda om du kan anses vara berörd av detta beslut och slutligen gå in på vilka möjligheter du har att påverka beslutet. Reglerna jag hänvisar till hittar du i Plan- och bygglagen (PBL) och Förvaltningslagen (FL).

Allmänna förhållningsregler för kommunen

När kommunen planerar för en ny detaljplan ska de göra planläggningen så att mark- och vattenområden används för de ändamål som områdena är mest lämpade för (PBL 2:2). Planläggningen ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering samt samhällsservice i övrigt (PBL 2:5). Vid planeringen ska hänsyn även tas till att det i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns gator och vägar (PBL 2:7).

Inom kommunen får mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk regleras med detaljplaner (PBL 4:1). Kommunen har stora befogenheter att bestämma över hur bebyggelse och annat ska fördelas. Detaljplanen ska bestå av en karta över området som planen omfattas, av vilken det ska framgå hur området delas upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden (PBL 4:30).

Berörda parter

Du har störst möjligheter att kunna påverka kommunens beslut om du kan anses vara berörd av den nya detaljplanen. Enligt praxis så anses fastighetsägare som har fastigheter inom, eller precis angränsande till, planområdet i regel vara berörda av detaljplanen. Gränsen har dragits vid fastigheter i grannområdet, om det inte rör åtgärder som har en särskilt omfattande åtgärd som kan komma att påverka dem. Du borde därmed som utgångspunkten anses vara berörd av detaljplaneringen.

Samråd och granskning

Innan en detaljplan antas ska kommunen ha tagit fram ett planförslag och ha kallat berörda parter till ett samråd (PBL 5:6). Du är sannolikt en berörd fastighetsägare, och ska därför kallas till samrådet (PBL 5:11). Under samrådet har du möjlighet att framföra dina synpunkter på detaljplanen och argumentera för att den ska ändras i den del som berör dig. Resultatet av samrådet ska redovisas av kommunen i en samrådsredogörelse, där alla synpunkter som förts fram ska framgå. Kommunen ska också lämna sina kommentarer och förslag på de synpunkter som förts fram (PBL 5:17).

När samrådet är klart ska kommunen meddela sitt planförslag, som kanske ändrats efter samrådet, och låta det granskas under minst två veckor (PBL 5:18). Granskningstiden ger er som är berörda en chans att föra fram eventuella synpunkter på de ändringar som kommunen tagit med i det nya förslaget.

När detaljplanen har antagits ska de berörda fastighetsägarna få ett meddelande om beslutet. En förutsättning för att du som fastighetsägare ska ha rätt att få beslutet skickat till dig är att du lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget under samråds- eller granskningstiden (PBL 5:29).

Överklaga

Om kommunen antagit detaljplanen utan att ha tagit någon hänsyn till sina synpunkter har du möjlighet att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen (PBL 13:2 a och 13:11). Beslutet får överklagas av dem som beslutet angår om det gått honom eller henne emot (FL 42 § och PBL 13:8). Överklagan ska, som jag nämnde, göras till Mark- och miljödomstolen, men själva handlingen ska skickas in till kommunen (FL 43 §). Ditt överklagande ska ha inkommit inom 3 veckor från dess att beslutet anslogs på kommunens anslagstavla (PBL 13:16). Eftersom du sannolikt är berörd av beslutet ska du dock också meddelas när beslutet fattats, så att du inte missar överklagandefristen.

Genom att överklaga kan du få till en laglighetsprövning, vilket innebär att domstolen endast kommer att pröva om beslutet strider mot någon rättsregel (PBL 13:17). Om kommunen brutit mot någon rättsregel så kan du åberopa det i domstolen. Domstolen kan däremot inte göra någon lämplighetsprövning av kommunens plan.

Sammanfattning och hur du går vidare

Dina möjligheter att påverka detaljplanen beror på om du kan anses vara berörd av beslutet. Om detaljplanen gränsar till din fastighet kan du sannolikt anses beröras av den, särskilt om möjligheten att ta sig till och från din fastighet försvårats i och med den nya planen. För att ha någon rätt att överklaga beslutet krävs dock att du varit aktiv och framfört sina synpunkter under antingen samråds- eller granskningsperioden. Kommunen ska, om du berörs av detaljplanen, ha kontaktat dig och gett dig en möjlighet att ge sina synpunkter på förslaget innan de fattade ett beslut om en detaljplan. Har detaljplanen inte antagits ännu har du alltså fortfarande möjligheter att framföra dina åsikter.

För att gå vidare i den här processen, och få lite klarhet i om kommunen kan ha brutit mot några rättsregler, rekommenderar jag att du tar kontakt med en professionell jurist som kan sätta sig in mer i din specifika situation. Lawline har professionella jurister som du kan ta hjälp av, så om du är intresserad av det kan du skicka ett mail till mig på natalie.accord@lawline.se, så kan vi ta fram ett prisförslag åt dig. Du är såklart även välkommen att skicka in en ny fråga till oss.

Med detta hoppas jag att du fått en överblick över dina möjligheter.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (329)
2020-05-03 Hur ansöker jag om förstörelse av uppgift i journal?
2020-04-21 Paragraf att åberopa för återförening av barn/förälder enligt LVU
2020-04-19 Kan man folkbokföra sig i Sverige innan man flyttar hit?
2020-04-11 Översättning av utländskt vigselbevis

Alla besvarade frågor (80281)