Vilka lagar reglerar arbetstagarens skydd i arbetslivet?

2020-05-09 i Övrigt
FRÅGA
Vilka fackliga, arbetsrättsliga och konstitutionella skydd har jag som arbetare i en svensk textilfabrik eller allmänt som en farbriksarbetare?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är den mest centrala arbetsrättsliga lagstiftningen. Denna lag skyddar arbetstagaren från bland annat godtycklig uppsägning och reglerar företrädesrätt till återanställning. Lagen är däremot semidispositiv, vilket innebär att lagens bestämmelser kan inskränkas genom kollektivavtal.

Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) främjar arbetstagares rätt till medbestämmande i arbetslivet.

Semesterlagen reglerar arbetstagarens rätt till semester.

Arbetstidslagen reglerar arbetstagarens arbetstider.

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Diskrimineringslagen ska skydda arbetstagaren från diskriminering.

Därutöver finns även lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Föräldraledighetslagen ger den arbetstagare som har barn rätt till föräldraledighet.

I vissa fall finns det även bestämmelser i kollektivavtal.

Sammantaget finns det många lagar och därutöver bestämmelser i kollektivavtal som reglerar arbetstagarens rättigheter och dess skydd. De ovan uppräknade lagarna är ett urval av de främsta lagarna på området.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?