Vilka juridiska fördelar med äktenskap finns det?

FRÅGA
Hej! Vi är sambor och har inga gemensamma barn, vi har vars två barn från tidigare äktenskap. Vi har skrivit samboavtal och testamente. Finns det någon fördel med att vi gifter oss eller det spelar ingen roll ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiseras bestämmelser som du hittar i äktenskapsbalken (ÄktB), föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB). Som "fördel" tolkar jag de eventuella ekonomiska och administrativa vinster ni kan göra.

Äktenskapets effekter

Juridiskt sätt har äktenskapet fyra övergripande effekter på parets rättsliga förhållande och ställning. En första effekt av ett äktenskap är att ett barn som föds inom förhållandet då automatiskt betraktas som den gifte mannens barn (1 kap. 1 § FB). Detta kanske inte är betrakta som en större "fördel" då det är relativt enkelt för en sambo att registreras som far.

En annan effekt – kanske den viktigaste av dem alla – är giftorätten. I grund och botten innebär giftorätten att parets gemensamma egendom, vilket utgörs av i princip all egendom som inte uttryckligen är enskild, ska delas lika vid skilsmässa eller makes dödsfall (11 kap. 1 § ÄktB). Det är i första hand en trygghetsregel till förmån för den "fattigare" maken i förhållandet. Liknande regler gäller dock även avseende sambor med den skillnaden att sambors gemensamma "giftorätt" endast omfattar den gemensamma bostaden och bohaget (3 § sambolagen). Du skriver emellertid i din fråga att ni upprättat ett samboavtal. Som du antagligen vet kan dessa avtal användas för sambor/makar för att reglera sina egendomsförhållanden som de själva finner lämpligt. Giftorätten är därför kanske inte att betrakta som en fördel för er, då ni verkar ha löst denna fråga på egen hand ändå.

En tredje effekt av äktenskapet är arvsrätten. Makar ärver inte varandra direkt, men om de har gemensamma barn kommer den efterlevande maken att ärva barnens andelar av den avlidnes arv i ett första led (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär alltså att barnen måste vänta på att båda föräldrar avlider innan de får ut arvet, och den överlevande föräldern får behålla en god ekonomi trots sin makes frånfälle. I ert fall är detta inte omedelbart aktuellt, då ni inte har gemensamma barn. Dessutom har ni skrivit in varandra i era respektive testamenten (som jag förstår dig), vilket gör att ni givit er själva samma fördel ändå.

Den fjärde större effekten av ett äktenskap är underhållsskyldighet (6 kap. ÄktB). Trots att det är mycket ovanligt i Sverige, finns faktiskt möjlighet för makar att kräva underhåll av varandra. Denna möjlighet finns både under och efter ett äktenskap. För att detta ska vara aktuellt krävs mycket stora skillnader i parets privata förmögenheter och framförallt att den fattigare maken är oförmögen att försörja sig själv. I ett sådant fall skulle den fattige maken kunna begära underhållsbidrag av sin make, vilket kan betraktas som en fördel.

Sammanfattningsvis tyder alltså inte mycket på att ni i er aktuella situation skulle göra några stora juridiska fördelar på att gifta er.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll