FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt22/10/2019

Vilka förutsättningar krävs för att skadestånd ska uppkomma?

Vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att skadestånd ska komma ifråga? Om vi bortser från brott.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att skadestånd ska uppstå krävs det att alla förutsättningar som jag kommer redovisa i mitt svar är uppfyllda. Det får därmed inte brista i någon förutsättning. För tydlighetens skull har jag ställt upp förutsättningarna för skadestånd i ordning, vilket innebär att första förutsättningen måste vara uppfylld för att man ska kunna gå vidare till nästa förutsättning osv…

Förutsättningarna för att skadestånd ska bli tillämpligt är således:

1. Den grundläggande förutsättningen är att det måste finnas en skada, utan skada – inget skadestånd.

2. Hittar man skada behöver man se till vilken skadetyp det gäller. Man måste därför klassificera skadan, det vill säga vilken typ av skada är det fråga om? Det finns fyra olika typer av skada, personskada, sakskada, kränkning och ren förmögenhetsskada. Således ska man avgöra vilken av dessa fyra skador som skadan gäller just för ditt fall. Det är viktigt att identifiera skadan på grund av att de olika typerna av skada gäller i viss utsträckning ger olika regler. Det är således viktigt att identifiera rätt skada för att sedan tillämpa rätt regler och slutligen rätt skadestånd. De olika skadorna:

Personskada– utgörs initialt av en fysisk eller psykisk skada på den mänskliga kroppen. Fysisk skada kan till exempel vara ett brutet ben. Psykisk skada kan till exempel vara chocktillstånd eller depression. Personskadebegreppet har också de ekonomiska följdskadorna av den initiala fysisk eller psykisk skada följer. Du kan till exempel få ersättning för den taxiresa till sjukhuset du var tvungen att göra, patientavgift, sjukskrivning och ersättning av arbetsgivare och försäkringsskada. Man kan således säga att allmänna förmögenhetsskador är en underkategori till personskadan och består av de ekonomiska följdskadorna.

Sakskada – fysiska skador på fast eller lös egendom. Även sak-skadebegreppet omfattar även ekonomiska följder och förluster som uppkommer pga skador. EX: kostnader för att reparation, inkomstförluster, ersättning för hyra av annan vara.

Ren förmögenhetsskada – kontrast till allmän förmögenhetsskada. Kännetecknas av att den är en ekonomisk skada, det vill säga en fristående ekonomisk skada som till exempel bedrägeri.

Kränkning – handlar om känslor. Den som har blivit kränkt har upplevt vissa negativa känslor, vilka kan vara rädsla, obehag och förnedring exempelvis. Kränknings -begreppet är ett vittomfattande begrepp och sker vanligtvis vid brott. Men kränkning kan också uppkomma i vardagliga situationer. Dock kan man inte få skadestånd för alla vardagskränkningar.

3. Presumtivt ansvarssubjekt måste hittas, vilket är en tänkbar skadeståndsskyldig person som har utfört skadan. Kan vara smart att göra en preliminär bedömning av vem detta kan vara, om man inte vet säkert. Observera att den i vissa fall kan röra sig om flera presumtiva ansvarssubjekt. När det finns fler presumtiva ansvarssubjekt är det viktigt att var och en bedömas enskilt.

4. Krav på en Aktiv handling – huvudregeln är att skadeståndsansvar förutsätter en aktiv handling från det presumtiva ansvarssubjektet. Det krävs således aktivitet för skadeståndsskyldighet. Denna huvudregel har undantag och därav kan passivitet också grunda skadeståndsansvar. En handlingsplikt kan leda till passivitet. Det jag menar med att en handlingsplikt kan leda till passivitet förklaras med några exempel:

Exempel 1 : en bostadsrättsförening är skyldig att skotta taket så att inte snö och is orsakar skada. En handlingsplikt finns därmed för bostadsföreningen. Om föreningen underlåter att skotta taket och snön skadar personen blir det en fråga om passivet som kan grunda ansvar då en plikt har åsidosatts.

Exempel 2: vårdnadshavare till barn är skyldiga att aktivt utöva tillsyn över sina barn så att de inte orsakar skada. En förälder som inte aktivt bevakar sina barn kan därför bli skadeståndsskyldiga genom passivitet av detta.

5. En objektiv ansvarsfrihetsgrund får inte föreligga. En omständighet som gör att det presumtiva ansvarssubjektet slipper ansvar trots att han borde blivit ansvarig. Exemepl på detta kan vara nödvärn och att någon agerar i nöd. Detta kräver dock att man inte gör mer än behövlig skada för att man ska fri från skadeståndsansvar och påföljd. Samtycke kan också vara en ansvarfrihetsgrunderna. Det jag menar med att ansvarsfrihetsgrund får föreligga förklaras med några exempel:

Exempel 1: genomgång av operation som medför vissa hälsorisker. Sjukvården informerar om riskerna och ber skriftligt till samtycke, vilket kan göra dem fria från ansvar ifall något händer under operationen.

Exempel 2: En annan ansvarfrihetsgrund är tjänsteplikt, där man är skyldig att lyda order, vid till exempel militär, polis och räddningstjänsten. Om man orsakar skada när man lyder order går man fri från ansvar. Den som gav order är den som ansvarar för skada.

6. Adekvat kausalitet måste föreligga – ett problembarn inom skadeståndsrätten. Kausalitet innebär att handlingen är orsaken till skadan, det vill säga att skadan är en följd av handlingen. Det krävs alltså ett konstaterande om att handlingen har varit en nödvändig förutsättningför skadan som uppstått, vilket är orsaken till skadan. Således finns ett samband mellan handling och skada. Det jag menar med adekvat kausalitet får förklaras med ett exempel:

Exempel: Jag slänger in min telefon i en vägg, telefonen går söner. En nödvändig förutsättning för att telefonen gick sönder var att jag kastade den i väggen. Således finns ett samband med min handling (jag kastade telefonen i väggen) med skadan (telefonen gick sönder).

Sammanfattning:

Så för att knyta ihop säcken och förtydliga mitt svar så krävs det att samtliga ovan nämna förutsättningar är uppfyllda för att skadestånd ska komma på frågan. Kort sammanfattat gäller det förutsättningarna om att det finns en skada, en person som utfärdat skadan, en aktiv handling som orsakat skada, att det inte föreligger någon ansvarsfrihetsgrund och slutligen att adekvat kausalitet föreligger.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Maja TryggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”