Vilka formkrav har testamenten och framtidsfullmakter samt var kan man förvara dessa dokument?

En vän till familjen har just hamnat på sjukhus och fått diagnosen metastaserad cancer och har förstått att hens tid är begränsad, hur begränsad vill ingen svara på. Hen är fullständigt redig och klar i tanken och vill snarast möjligt orda med sitt testamente. Hur gör man detta från sjukhussängen? Kan någon personal på sjukhuset bevittna ett testamente? Samma sak gäller med bevittning av en framtidsfullmakt.

En central del i båda dokumenten är att hen, som har brutit med alla släktingar och arvingar, vill försäkra sig om att släkten inte får tillträde till bostaden efter hens död och inte heller får del av det eventuella arv som kan finnas. Hen har inga barn, två av tre syskon är i livet och och alla tre syskonen har barn och är därmed legala arvingar om testamente saknas.

Hur måste testamente och framtidsfullmakt utformas plus förvaras för att motverka att arvingar med låssmedens hjälp och arvsrättens regler tar sig in i bostaden efter hens död, tömmer lägenheten och kanske river det testamente som är förvarat där? Hur säkerställer man att endast de personer som skrivs in i framtidsfullmakten har rätt att ombesörja hens ekonomi m m så länge hen är i livet respektive att de som ärver enligt testamentet blir de enda som kan får tillgång till hens bostad och kvarlåtenskaper?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

jag uppfattar din fråga som att du undrar vilka legala krav som finns på testamenten och framtidsfullmakter samt hur dessa bäst kan förvaras så ingen obehörig kommer åt dem.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka formkrav som finns för testamenten och framtidsfullmakter samt hur man kan förvara dessa.

Din fråga regleras i ärvdabalk (ÄB) och i lag om framtidsfullmakter (lofm).

Formkraven för testamente

Ett testamente är en så kallad formbunden handling vilket innebär att man måste iakkta vissa formkrav för att förordnandet ska var giltigt. Det krävs att handlingen är skriftligt, egenhändigt undertecknad och bevittnad av två personer (10 kap. 4 § ÄB). Vittnena får inte vara jäviga, dvs de får inte vara en person som förordnandet avser, släkt i uppåt eller nedstigande led (föräldrar eller syskon etc) (10 kap. 4 § ÄB).

i särskilda fall finns ett s.k nödtestamente som innebär att man kan genom skrift eller muntligt meddela sin vilja. Det krävs alltså inte att formkraven följs. Däremot måste ett nödtestamente meddelas vid en förestående död eller liknande samt om ett sådant testamente upprättats får inte tillståndet som påkallade testamentet ha upphört inom 6 månader, isåfall gäller inte nödtestamentet längre (10 kap. 3 § ÄB).

Formkraven för framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och signerad av två vittnen som känner till att det är en framtidsfullmakt. Vidare ska framtidsfullmakten reglera personliga och ekonomiska angelägenheter (2 § och 4 § lofm)

Den ska innehålla (5 § lofm)

att det är fråga om en framtidsfullmakt,vem eller vilka som är fullmaktshavare,vilka angelägenheter fullmakten omfattar, ochvilka övriga villkor som gäller.

Var kan du förvara viktiga dokument?

Det finns olika ställen du kan förvara dokument på. Vissa förvarar i bankfack. Det finns även advokatbyråer och begravningsrådgivare som förvarar testamenten och framtidsfullmakter. Utöver det så är det upp till dig själv att bestämma var de ska förvaras. Rimligen förvaras testamentet på ett ställe som ingen förutom de som omfattas av testamentet eller framtidsfullmakten har tillgång till.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning