Vilka fel ansvarar jag för som säljare?

2020-07-23 i Köplagen
FRÅGA
Hej Vi har sålt en motorbåt Från -93 för 200 000kr. I annonsen står det att motorerna är från -93 och att blockerna byttes 2011. Vi provkörde båten tillsammans med köparen, då dog den ena motorn vid två tillfällen, den startade dock utan problem. Vi skrev då med i kontraktet att vi skulle kontrollera ev elfel vid drift. Vi har satt in ett nytt kylskåp och vi hade en teori om att det hängde ihop med det.När vi hade provkört båten kikade vi också i motorrummet och där fanns inget vatten. Dagen efter försäljningen ringer köparen och säger att de har kört i 45 minuter och att motorrummet fylldes med vatten. När de stod still slutade vattnet att ta sig in. Vi vet inte vad som har orsakat att det kommer in vatten i motorrummet vid drift. Detta har inte hänt förut och vi känner inte till några fel av denna karaktär. Vi har servat båten varje år, bytt olja och filter samt bytt vissa tänddelar vid behov. Motorerna är från 1993 och blocken är bytta 2011 detta har vi varit tydliga med. Vi har inte lämnat någon garanti på hur länge motorerna kommer att fungera.I kontraktet har vi skrivit med avsynad och i befintligt skick. Nu vill köparen häva köpet. Är det rimligt att köparen kan få rätt i att häva köpet genom att båten var felaktig? När vi provkörde den kom det inte in något vatten i motorrummet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Frågan du ställer är av köprättslig karaktär och här finns det främst två lagar som gäller: konsumentköplagen (KKöpL) och köplagen (KöpL). Som jag förstår det är ingen utav er att definiera som näringsidkare utan båda parter är privatpersoner. Därmed är det KöpL:s regler som kommer att tillämpas (1 § KöpL).


Vilka fel ansvarar du som säljare för?

Som säljare ansvarar du för alla fel som uppkommer fram tills dess att du inte längre "står risken för varan". Att man står risken för varan innebär att man är skyldig att betala för varan om den skulle gå sönder, tappas bort, försämras eller liknande (12 § KöpL).


Risken går över när köparen får tillgång till båten. Det är alltså köparen som står risken för båten så som du beskriver det och således köparen som enligt denna huvudregel är ansvarig för felet (13 § KöpL).


Du har dock som säljare ändå ett visst ansvar även efter att risken övergått. Båten ska bl.a. ha de egenskaper som utlovats och du som säljare måste ha lämnat korrekta uppgifter om båtens tidigare användning. Du som säljare får inte heller hålla inne information som kan antas ha inverkat på köpet. Om du exempelvis misstänker att kylskåpet kan orsaka att motorn dör så är detta en sådan uppgift som du måste upplysa köparen om då köparen skulle kunna anse att det är viktigt att ha ett fungerande kylskåp i båten (17 & 18 § KöpL).


Till sist kan jag nämna att bedömningen om huruvida båten är felaktig görs utifrån tidpunkten då risken går över, alltså då köparen får båten. Om felet fanns redan då ansvarar säljaren för felet, och om felet inte fanns då ansvarar köparen för felet. Du som säljare ansvarar dock även för fel som fanns vid riskövergången men som visar sig först senare (21 § KöpL). Som du själv märker kan det här vara svårt att bedöma när en skada faktiskt uppkom. Här är det inte helt tydligt i rättspraxis vem som ska bevisa att varan är felaktig/inte felaktig, men som huvudregel kan sägas att det är köparen ska bevisa att fel som visar sig först efter riskövergången fanns redan vid innan.


Köparens undersökningsplikt

Det finns ingen allmän undersökningsplikt för köparen, men köparen får inte åberopa fel som han mer eller mindre måste ha förstått fanns redan vid köpet. Dessutom är det så att om köparen väljer att undersöka båten får köparen inte åberopa sådana fel som man borde ha märkt vid en sådan undersökning (20 § KöpL). Så som jag förstår din situation är dock inte felet av sådant slag att köparen borde märkt felet vid undersökningen, och köparen kan därför inte anses ha förlorat sin rätt att åberopa felet på grund av bristande undersökning.


"Avsynad och i befintligt skick"

Du skriver i din fråga att ni kommit överens om att båten sålts i "avsynad och befintligt skick". Detta är dock inte någonting som friskriver dig som säljare från allt ansvar. Du måste fortfarande, precis som jag nämnt tidigare, upplysa köparen om saker som köparen borde kunna räkna med att bli upplyst om (19 § första stycket, andra punkten KöpL). Som du skriver i din fråga är det här dock inte någonting som du kände till och du kan självfallet därför inte klandras för att inte ha sagt något.


Det som dock gör hela situationen en aning knepig är att båten ska anses felaktig om båten är "i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta" (19 § första stycket, tredje punkten KöpL). Det här blir då följaktligen en bedömningsfråga om köparen, med hänsyn till pris och andra omständigheter, borde kunna förutsätta att ett sådant här fel inte ska finnas eller ska komma att inträffa inom den närmsta tiden.


Jag har själv alldeles för dålig sakkunskap om båtar för att kunna uttrycka mig om just detta, utan jag håller mig strikt till det juridiska. För det första kan jag nämna att båten ska vara i "väsentligt sämre skick". Det ska alltså vara ett relativt allvarligt fel. För det andra lägger man stor vikt på saker som pris och hur gammal båten är när man bedömer om varan är i såpass mycket sämre skick att den ska anses som felaktig. Här kan man argumentera för att båten är gammal och att köparen därför borde anat att vissa fel skulle kunna visa sig. Även priset spelar stor roll. Om prislappen är såpass låg för att man har "bakat in" risken att båten kan ha vissa felaktigheter är detta en sak som talar för att båten inte är felaktig, på samma sätt som att en högre prislapp talar för att båten är felaktig.


Om båten skulle anses felaktig

Om man skulle komma fram till att båten är felaktig får köparen endast häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för köparen (39 § KöpL). Om felet inte är så allvarligt ska istället reparation eller omleverans komma först på tal (34 & 36 § KöpL).


Jag hoppas att du trots vissa vaga formuleringar har fått mer kött på benen. Som du märker är det inte alltid svart på vitt om en vara är att anse som felaktig eller inte. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig eller om du vill ha mer hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.


Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information


Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:


Telefon: 08-533 300 04


Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1312)
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?
2021-02-14 Vem har bevisbördan gällande fel i vara?
2021-02-11 Säljarens utfästelse och befintligt skick

Alla besvarade frågor (89749)