Vilka bevis krävs för en fällande dom?

Hej! Har en fråga angående stöld. Om det finns bevis på att man begått stöld som exempelvis t vittne men även bilder ( övervakningskamera) på att du med uppsåt begått stöld. Räcker dessa bevis för en fällande dom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under en huvudförhandling i en brottmålsprocess ska domstolen värdera den bevisning som lagts fram under förhandlingen för att avgöra om åtalet ska bifallas eller ej. Åklagaren har bevisbördan vilket innebär att det är åklagaren som ska bevisa att den tilltalade har begått det brott som åklagaren påstår. I detta ligger inte enbart ett krav på att visa att den tilltalade verkligen har begått gärningen, utan även att den tilltalade exempelvis haft uppsåt att göra detta. I fall av stöld måste alltså åklagaren inte bara visa att den tilltalade exempelvis tagit en vara och passerat det sista betalningstillfället utan även att den tilltalade haft tillägnelseuppsåt, ett uppsåt att tillägna sig varan.

Beviskrav och bevisvärdering

I brottmål gäller ett högt beviskrav vilket innebär att bevisningen måste vara stark för att den tilltalade ska dömas för den åtalade gärningen. Den tilltalade ska dömas för ett brott om det är ställt bortom rimligt tvivel att han/hon har begått den åtalade gärningen. Detta innebär att om det finns tvivel avseende om den tilltalade begått den åtalade gärningen och dessa tvivel är utredda och ligger inom "rimlighetens gränser", är beviskravet inte uppfyllt. Om beviskravet skulle omvandlas till ett numeriskt sannolikhetstal, skulle beviskravet innebära en sannolikhet på ca 95-98%.

I svensk rätt gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisprövning. (35 kap. 1 § rättegångsbalken) Detta innebär att i princip vilken bevisning som helst får läggas fram under huvudförhandlingen samt att domstolen är fri när den värderar den framlagda bevisningen, under förutsättning att bevisprövningen är objektiv och rationell. När domstolen exempelvis värderar en vittnesutsaga måste den bedöma vittnets trovärdighet och tillförlitlighet. Sådana faktorer som i vissa fall kan påverka utsagans tillförlitlighet är om vittnet berättar om händelsen på ett spontant sätt, om utsagan är lång och detaljrik och om utsagan inte ändrats från exempelvis förundersökningen.

Sammanfattningsvis

Det är svårt att svara på om den bevisning som du beskriver är tillräcklig för en fällande dom, eftersom svaret på den frågan beror på hur rätten värderar denna. Under bevisvärderingen kan rätten exempelvis finna att en vittnesutsaga har ett lågt bevisvärde, att ett erkännande inte har någon verkan eller att den tilltalade inte kan identifieras på en övervakningsfilm. Trots att det finns mycket och omfattande bevisning innebär alltså inte detta automatiskt att åklagaren har bevisat att den tilltalade har begått den åtalade gärningen. Olika bevis kan alltså ha olika bevisvärde.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo