Vilka bevis krävs för att döma för skadegörelse?

FRÅGA
Vilken bevisning krävs för att dömas för skadegörelse? En har kastat singel mot fönster, fönsterägaren påstår att det var då den fick skador på glaset. Måste den bevisa att skadorna ej uppkommit före den händelsen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadegörelse är ett brott som stadgas i 12 kap. 1 § brottsbalken (BrB). För att döma någon för skadegörelse krävs liksom för andra brottmål att det kan bevisas att det är den tilltalade som begått gärningen bortom rimligt tvivel. I brottmål är det åklagaren som har den fulla bevisbördan för att styrka varje rekvisit i bestämmelsen.

Vad krävs för att dömas för skadegörelse?

För att dömas för skadegörelse krävs att åklagaren kan visa att den tilltalade har förstört eller skadat egendom som varit till men för någon annans rätt. Det krävs dessutom att åklagaren kan visa att gärningen begåtts med uppsåt. Om åklagaren inte kan visa att egendomen skadats av den tilltalade vid det aktuella tillfället kan det inte heller dömas till ansvar.

Exakt vilken bevisning som krävs i ett mål om skadegörelse ser olika ut från mål till mål, exempelvis om det handlar om vittnesuppgifter eller dokumentation i form av exempelvis fotografier. Oavsett vilken bevisning som finns att tillgå måste åklagaren kunna visa att egendomen har skadats av den tilltalade vid det aktuella tillfället och att skadorna inte uppkommit varken tidigare eller senare.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?