Vilka är rekvisiten för vållande till annans död?

FRÅGA
Hej! Hur kan man med hjälp utav lagtexten ta ut de objektiva och subjektiva rekvisiten i BrB 3:7 1 st (vållande till annans död?Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vid tillämpning av varje straffbud i svensk rätt krävs det för att någon ska kunna hållas straffrättslig ansvarig att både de objektiva och subjektiva rekvisiten är uppfyllda.

Objektiva rekvisit tar sikte på de delar av ett straffbud som stadgar vad som krävs för ansvar. Ett annat sätt att beskriva de objektiva rekvisiten är att den handling eller underlåtenhet som gärningsmannen gjort sig skyldig till ska falla in under ett straffbud.

Det subjektiva rekvisitet inom straffbud tar sikte på att gärningsmannen, för att kunna hållas ansvarig, antingen måste ha agerat uppsåtligt eller oaktsamt. Det vanligaste är att det krävs uppsåt för att ett brott ska anses begånget (se 1 kap. 2 § första stycket BrB). I vissa straffbud stadgas emellertid uttryckligt att det är tillräckligt att gärningsmannen agerat oaktsamt.

Vid brottet vållande till annans död (se 3 kap. 7 § BrB) utgörs de objektiva rekvisiten av att gärningsmannen ska ha orsakat annans död. Gärningsmannen ska alltså ha företagit en handling eller ha underlåtit att göra något. Detta ska sedan ha orsakat att en annan person dör.

Det subjektiva rekvisitet för vållande till annans död utgörs av att gärningsmannen ska ha agerat oaktsamt. Det finns två olika typer av oaktsamhet; medveten oaktsamhet och omedveten oaktsamhet. Medveten oaktsamhet kan definieras som att gärningsmannen inser att det finns en risk för att en viss följd kommer att inträffa, men agerar trots denna insikt. Hen är emellertid inte likgiltig inför riskens förverkligande, i ett sådant fall skulle ett likgiltighetsuppsåt föreligga. Omedveten oaktsamhet innebär att gärningsmannen inte insåg att en viss följd skulle kunna inträffa (eller att en viss omständighet förelåg) – men hade skälig anledning att anta detta, eller borde ha förstått det.

Vid brottet vållande till annans död ställs inget krav på någon sorts kvalificerad oaktsamhet. Det räcker således med att gärningsmannen varit omedvetet oaktsam.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (449)
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?
2021-10-11 Är ett strypgrepp att betrakta som ett mordförsök?
2021-10-04 Utredning om huruvida brott begåtts
2021-09-29 Vållande till kroppsskada

Alla besvarade frågor (96531)