Vikariat istället för förlängning av ALVA

2017-06-28 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har en ALVA som går ut den 30/6 Har varit på ALVA sen 15/9-2015Har muntligt den ca 10/6 kommit överens med AG att förlänga till 31/12Nu kommer anställningsavtalet som är ett vikariat som sträcker sig längst till 31/12 eller till tjänsten som vikariatet gäller är tillsattSom jag ser det är det ett avtalsbrott då vi haft ett muntligt avtal (svårt dock att leda i bevis)AG vill givetvis inte ge en ALVA till då det enligt nya LAS skulle medföra konvertering till tillsvidareanställning f.o.m. 16/9Fråga:1. Om jag tackar nej (vilket jag kommer att göra) mister jag min företrädesrätt ? Alltså räknas erbjudandet om vikariat som ett "skäligt erbjudande"2. Om jag går in i ett vikariat kommer då nya LAS § 5a gällande konvertering att tillämpas eller gäller det endast då man har en ALVA ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om vad som gäller för anställningar finns i Lag om anställningsskydd (LAS).

Avtalets giltighet
Det finns inga formkrav för ingående av anställningsavtal, utan det kan ske både skriftligen och muntligen och då samtidigt vara bindande. Ett muntligt avtal om anställning gäller därmed lika mycket som ett skriftligt sådant. Däremot är det den part som hävdar att avtal har ingåtts som även har bevisbördan, vilket innebär att denne då måste bevisa att ett avtal om anställning har ingåtts. Detta kan vara svårare när det kommer till muntliga avtal.

Anställningens övergång till tillsvidare
En allmän visstidsanställning (ALVA) övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd i ALVA hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5a§ första stycket första punkten LAS). För att nå upp till två år kan arbetstagaren lägga samman flera allmänna visstidsanställningar om de skett under en femårsperiod. Det behöver alltså inte vara fråga om en enda sammanhängande anställning som varat i mer än två år. Detta innebär att om du varit anställd på allmänna visstidsanställningar i sammanlagt mer än två år under en period på fem år, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning. Utifrån vad du berättar verkar det som att du skulle ha uppnått tvåårskravet om du nu blivit anställd på en ALVA fram till den 31/12.

När arbetsgivaren nu anställt dig på ett vikariat fram till den 31/12 kommer din anställning inte att övergå till en tillsvidareanställning under det här året. Viktigt att komma ihåg är dock att det fortfarande (även om du tackar ja till vikariatet) finns möjlighet till att din ALVA övergår till en tillsvidareanställning enligt ovan vid en senare tidpunkt eftersom du har fem år på dig att uppnå kravet på två års anställning i ALVA. Detta innebär att om arbetsgivaren efter vikariatet anställer dig på en ALVA på exempelvis sex månader, kommer din anställning övergå till en tillsvidareanställning.
Ett annat sätt som din anställning kan övergå till en tillsvidareanställning är om du varit anställd på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, enligt 5a§ tredje stycket LAS. Viktigt att notera är att det krävs att du antingen varit anställd på allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Om du inte hinner uppnå det tvåårskrav som diskuterats ovan inom en femårsperiod, t.ex. för att du innehaft blandade former av tidsbegränsade anställningar under den perioden, kan du fortfarande ha möjlighet att få din anställning omvandlad till en tillsvidareanställning. Detta kan du ha om du varit anställd hos arbetsgivaren i ALVA i sammanlagt mer än två år under en period då du haft tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och dessa anställningar har följt på varandra (se 5a§ första stycket andra punkten LAS) Det finns alltså, precis som ovan, fortfarande ett tvåårskrav, vilket innebär att du behöver ha varit anställd på ALVA i sammanlagt mer än två år men skillnaden är att det här inte krävs att anställningarna skett under en femårsperiod. Om du istället uppfyller tvåårskravet under en period då du haft andra former av anställningar som följt på varandra, övergår din anställning till tillsvidareanställning. Det krävs dock att det inte gått mer än sex månader mellan anställningarna för att detta ska vara möjligt (se 5a§ andra stycket LAS). Eftersom det endast är en ALVA som kan omvandlas på detta sätt, krävs det också att det är just en sådan anställning som innehas när omvandlingen aktualiseras.

Företrädesrätt till anställning
Både personer som har haft anställning i form av tillsvidareanställning och personer som haft anställning i form av en tidsbegränsad anställning kan ges företrädesrätt till återanställning. De övriga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska ha sådan företrädesrätt till återanställning finns i 25§ LAS. En sådan förutsättning är att din anställning inte ska ha förlängts pga arbetsbrist, vilket ofta är fallet då tidsbegränsade anställningar inte ges förlängning. Under förutsättning att du även uppfyller övriga krav i 25§ LAS, har du företrädesrätt till återanställning.

I 27§ LAS framgår att en arbetstagare förlorar sin rätt till företräde till återanställning om denne avvisar ett erbjudande som ”skäligen borde ha godtagits”. Vad som skäligen borde ha godtagits varierar från fall till fall, vilket gör att jag inte kan göra en fullgod bedömning endast utifrån de omständigheter vi nu har. Vid bedömningen tar man dock bland annat hänsyn till vad du tidigare haft för anställning och arbetsuppgifter och jämför detta med det erbjudande du nu ges.

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (807)
2021-11-30 Vad gäller vid provanställning?
2021-11-22 Måste jag arbeta som timanställd på pass som jag inte tackat ja till?
2021-11-16 Har man företrädesrätt till ny säsongsanställning om man inte sagts upp på grund av arbetsbrist
2021-11-02 Kan en provanställning övergå till ett vikariat?

Alla besvarade frågor (97671)