Vigsels ogiltighet

FRÅGA
Hej, min svärfar är döende i cancer. Vi var på läkarbesök 9 juni och läkaren sa att han har kort tid kvar att leva.Han går på starka mediciner så som lugnande och ångestdämpande. Av en slump fick vi nu höra att hans sambo gift sig med honom 7/6. Hon har inte sagt detta till någon i familjen så vittnena kan vara personliga assistenter.Vi tycker bara att det är märkligt beteende då det känns som svärfar inte alltid är närvarande samt medveten om vad han gör. Är det ok att gifta sig så? Eller kan bröllopet ogiltigförklaras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vi har i svensk rätt inte någon lag som uttryckligen gör det möjligt att ogiltigförklara en vigsel, men visst utrymme för ogiltigförklaring har fastslagits av HD. Reglerna som blir relevanta för att besvara din fråga finner du i kapitel 4 i äktenskapsbalken (ÄktB). Den lagen hittar du här. Av särskilt intresse är också domstolsavgörandet NJA 2010 s 648. Innan jag redogör för svaret på din fråga kommer jag kort beskriva begreppet rättshandlingsförmåga, eftersom det också är relevant.

Rättshandlingsförmåga

Begreppet rättshandlingsförmåga används för att beskriva någons rätt och möjlighet att ingå avtal eller utföra andra rättsligt relevanta handlingar. De flesta har rättshandlingsförmåga från dagen då de blir myndiga. Den kan begränsas om någon p.g.a. ett sjukdomstillstånd inte praktiskt kan göra det som krävs för att företa rättshandlingar. Rättshandlingsförmågan kan också vara begränsad om en person till följd av exempelvis en psykisk sjukdom inte har förmåga att förstå eller förutse konsekvenser av en viss rättshandling.

Eftersom din svärfar inte alltid är närvarande eller medveten om sitt eget handlande p.g.a. sin sjukdom och/eller sin medicinering, så kan hans rättshandlingsförmåga vara begränsad. Om han utför en rättshandling vid ett tillfälle då han inte är fullt medveten om vad han gör, så kan det ifrågasättas om det gjordes enligt hans faktiska vilja och därmed kan även handlingens giltighet ifrågasättas.

Äktenskaps upphörande och ogiltighet

Som utgångspunkt upphör ett äktenskap endast genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad, ÄktB 1 kap. 5 §. Det finns inga regler som direkt möjliggör att en vigsel ogiltigförklaras p.g.a. en persons bristande rättshandlingsförmåga. För att en vigsel ska anses ha uträttats på ett korrekt sätt krävs enligt ÄktB 4 kap. 2 § att båda personer vara närvarande och de ska inför en behörig vigselförrättare uttrycka sin vilja att ingå äktenskap. Om vigseln inte sker på detta sätt kan den anses ogiltig och därmed medför den inga rättsliga konsekvenser som normalt kommer av ett äktenskap.

Högsta domstolen slog i NJA 2010 s 648 fast att det genom kravet på en viljeförklaring i ÄktB 4 kap 2 § finns ett ytterst begränsat utrymme att ogiltigförklara en vigsel p.g.a. att någon brustit i sin vilja att ingå äktenskap, alltså saknat rättshandlingsförmåga, till följd av exempelvis psykisk sjukdom, eller ett jämförbart tillstånd. Det finns en stark presumtion för att en vigsel är giltig om en behörig vigselförrättare har genomfört den efter att båda makar har uttryckt att de vill gifta sig. För giltighet krävs att en person brustit till så stor grad i sin vilja att ingå äktenskap att det är uppenbart att det inte fanns något samtycke. Detta är ett högt ställt krav som det kan vara svårt att nå upp till i fråga om bevisning.

Vad gäller för din svärfar?

Det finns alltså en begränsad möjlighet att få vigseln ogiltigförklarad och på så sätt undvika att regler om bodelning och makesarv blir tillämpliga. Det måste dock vara uppenbart att din svärfar inte samtyckte till vigseln, eller att han till följd av sin sjukdom eller medicinering inte kunde samtycka, eller insåg vad han samtycket till. Om en behörig vigselförrättare valde att genomföra vigseln och om vittnen som närvarade anser att han uttryckte en vilja att ingå äktenskap är möjligheten för att ogiltigförklara vigseln mycket begränsad, eftersom det då skulle vara svårt att bevisa motsatsen. Att din svärfar tillfälligtvis är omedveten om sitt handlande och inte är närvarande räcker sannolikt inte, eftersom det är hans samtycke vid tillfället för vigseln som är avgörande och en viss brist på rättshandlingsförmåga inte i sig är tillräcklig.

När ogiltigförklaring inte är ett alternativ kan ett äktenskap förutom genom dödsfall endast upplösas genom äktenskapsskillnad. Dock kommer vigseln i dessa fall medföra rättsliga konsekvenser så som makarnas giftorätt och rätt till makesarv.

Om det finns en oro hos din svärfar, hans maka eller övrig familj för vad som kommer ske med hans egendom i framtiden, så kan det i detta fall vara relevant att fundera över äktenskapsförord och testamente. Ni kan genom oss på Lawline få hjälp med dessa dokument online här, eller för mer utförlig rådgivning boka tid med en jurist här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1243)
2021-06-15 Kan man i ett äktenskapsförord skriva att man inte är ansvarig för varandras skulder?
2021-06-13 Kommer jag ha giftorätt i min sambos hus om vi gifter oss?
2021-06-09 Hur fungerar skulder för gifta särbos?
2021-06-09 Kan bodelning sker trots äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (93196)