Vi har inget skriftligt avtal, kan hyresvärden kasta ut oss utan anledning?

2018-01-11 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Jag och min sambo hyr en lägenhet. Vi har inget skriftligt avtal. Nu är det så att vi håller på att bygga hus, och av oklar anledning så vill hyresvärden kasta ut oss i maj för att göra plats för sin släkting i våran lägenhet. Kan han tvinga oss att flytta utan anledning? Vi har alltid betalat in hyra, dock ett par dagar sent vid ett par tillfällen. Kan det få gå till såhär? Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för vad som gäller vid uppsägning av hyresavtal hittar du i 12 kap jordabalken (JB).

Ett hyreskontrakt behöver inte vara skriftligt för att gälla. (12 kap 2 § 1 stycket JB) Det räcker alltså att ni har ett muntligt hyresavtal för att det ska gälla. Det är dock ingenting att rekommendera eftersom det vid bevisfrågor bara kan ställas ord mot ord.

Hyresvärden får inte kasta ut er utan anledning

Hyresvärden kan inte säga upp ert hyresavtal utan orsak om ni avtalat med hyresvärden för en obestämd hyrestid. Har ni avtalat om en bestämd hyrestid så upphör hyreskontraktet först när hyrestiden löpt ut. För att hyresvärden ska ha rätt att säga upp avtalet om bostadslägenheten måste det finnas en orsak som innebär att hyresrätten är förverkad.
Hyresvärden har ingen juridisk möjlighet att säga upp avtalet utan anledning. För att hyresvärden ska få säga upp avtalet krävs alltså att hyresrätten är förverkad. (12 kap 42 § JB)

Vad som ger hyresvärden rätt att kasta ut er

Hyresrätten är förverkad och hyresvärden har rätt att säga upp avtalet i förtid,

1. om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen och annat inte följer av 55 d § femte-sjunde styckena,

2. om hyresgästen, när det gäller en lokal, dröjer med att betala hyran mer än två vardagar efter förfallodagen,

3. om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hyresrätten eller annars sätter någon annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i andra hand och inte efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad,

4. om lägenheten används i strid med 23 eller 41 § och hyresgästen inte efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål,

5. om hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller genom underlåtenhet att underrätta hyresvärden om detta bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av vad som skall iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse,

7. om i strid med 26 § tillträde till lägenheten vägras och hyresgästen inte kan visa giltig ursäkt,

8. om hyresgästen åsidosätter avtalsenlig skyldighet, som går utöver hans skyldigheter enligt detta kapitel, och det måste anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs, eller

9. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. (12 kap 42 § JB)

Hyresvärden får alltså bara säga upp avtalet om ni har agerat enligt någon av punkterna ovanför och därmed förverkat hyresrätten. I din fråga beskriver du att hyresvärden vill kasta ut er för att göra plats åt sin släkting och det utgör alltså inte en grund för att kunna säga upp hyresavtalet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie Burström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1660)
2022-01-25 Kan hyresvärd bestämma butikens öppettider?
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (98676)