Verksamhetsöverlåtelse, uppsägning av anställda p.g.a. arbetsbrist och arbetsgivares skyldigheter

FRÅGA
Hej, Jag är egenföretagare. Jag har ett litet aktiebolag med 4 anställda. Jag ska nu sälja verksamheten, men inte bolaget. Bolaget kommer alltså inte ha någon verksamhet. Kan jag säga upp mina anställda pga arbetsbrist? Vilka skyldigheter har jag som arbetsgivare i detta fallet? Vänligen Pierre
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare finns i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Vid övergång av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, en s.k. inkråmsöverlåtelse övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren, d.v.s. förvärvaren (6 b § 1 st. LAS). Som utgångspunkt kommer alltså dina arbetstagares anställning på grund av verksamhetsöverlåtelsen "automatiskt" att övergå till förvärvarens verksamhet. Arbetstagares anställningsavtal och anställningsförhållande ska dock inte övergå till den nya arbetsgivaren om arbetstagare motsätter sig detta (6 b § 4 st. LAS). När du har underrättat dina anställda om verksamhetsöverlåtelsen ska de, om de motsätter sig övergången inom skälig tid meddela dig att de avser att stanna kvar i bolaget. Som du tycks känna till utgör arbetsbrist saklig grund för uppsägning. Om dina anställda motsätter sig en övergång till den nya arbetsgivaren och väljer att stanna kvar i bolaget kan du efter inkråmsöverlåtelsen mycket riktigt säga upp de anställda på grund av arbetsbrist (7 § LAS). Observera att du som arbetsgivare har en viss omplaceringsskyldighet som innebär att en uppsägning inte är sakligt grundad om du inte innan dess bereder arbetstagaren annat arbete hos dig (7 § 2 st. LAS). Om hela verksamheten övergår vid inkråmsöverlåtelsen och det inte finns möjlighet till omplacering utgör omplaceringsskyldigheten dock inte hinder för uppsägningen. Som arbetsgivare är du vid uppsägning på grund av arbetsbrist även skyldig att följa turordningsregler (22 § LAS). Precis som ovan saknar regler om turordning betydelse om hela verksamheten har överlåtits. I sådant fall är ju arbetsbristen sådan att det föreligger saklig grund för uppsägning av samtliga anställda som valt att tacka nej till att övergå till den nya arbetsgivaren.

Utöver de bestämmelser som följer av LAS är du även skyldig att iaktta de bestämmelser som följer av lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Innan du beslutar om viktigare förändring av verksamheten, d.v.s. innan du beslutar om den förestående verksamhetsöverlåtelsen är du som arbetsgivare skyldig att på eget initiativ förhandla med den eller de arbetstagarorganisationer, d.v.s. fackliga förbund i förhållande till vilka du är bunden av kollektivavtal (11 § MBL). Om du som arbetsgivare inte är bunden av något kollektivavtal är du skyldig att på eget initiativ förhandla med alla fackliga förbund som har anställda på arbetsplatsen som berörs av verksamhetsöverlåtelsen (13 § 2 st. MBL).

Sammanfattningsvis kan du alltså, om dina anställda vid verksamhetsöverlåtelsen väljer att stanna kvar i bolaget, efter verksamhetsöverlåtelsen säga upp dina anställda på grund av arbetsbrist. Du bör se till att underrätta dina anställda om verksamhetsöverlåtelsen så att de ges möjlighet att ta ställning till huruvida de vill övergå till den nya arbetsgivaren eller stanna kvar i bolaget. Du är även skyldig att innan du beslutar om verksamhetsöverlåtelsen förhandla med de fackliga förbund till vilka du är bunden genom kollektivavtal. Om du inte är bunden av kollektivavtal är du skyldig att förhandla med de fackliga förbund som har anställda på arbetsplatsen som berörs av överlåtelsen.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (560)
2019-05-25 Arbete i varm temperatur
2019-05-18 Arbetstagare ansvar för fel i tjänst
2019-05-17 Har man rätt till lön under uppsägningstid?
2019-05-10 Anställningsavtal och chefens arbetsledningsrätt

Alla besvarade frågor (69295)