FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt23/12/2016

Verkan av överlåtelseförbud vid gåva av fastighet

hej

har en gåvobrev där det står Fastigheten får varken överlåtas eller utmättas för borgenärs fordran. vad betyder detta och hur kan går jag tillväga för att upphäva detta? vad jag förstår kan man inte låna på fastigheten, varför?

Med vänlig hälsning

Meryem

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör bestämmelser i Jordabalken ((1970:994) (förkortning JB), Utsökningsbalken ((1981:774) (UB) och Konkurslagen (1987:672) (KonkL).

Gåvobrevet innehåller det man kallar för överlåtelseförbud. Jag går först kort igenom lagbestämmelserna kring sådant överlåtelseförbud och därefter applicerar jag det på ditt fall.

Enligt förarbetena (SOU 1947:38 s.174) till Jordabalken framgår att regleringen av överlåtelseförbud framförallt tillkom för att möjliggöra för överlåtaren att vid gåva eller testamentet göra inskränkningar i gåvotagarens respektive testamentstagarens förfoganderätt. Om ett överlåtelseförbud har tagits in i gåvoavtalet är det giltigt och bindande mellan parterna (gåvogivaren och gåvotagaren) enligt 4 kap 29 § JB. Överlåtelseförbudet ska skrivas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 20:14 JB för att på så sätt hindra tredje man från att förvärva fastigheten i strid med överlåtelseförbudet eftersom hen då inte kan åberopa sin eventuella goda tro, 18:8 JB. Enligt 5 kap 5 § första stycket UB medför ett överlåtelseförbud vid gåva att vare sig den bortgivna fastigheten eller ett obelånat pantbrev i fastigheten får utmätas för gåvotagarens skulder. Fastigheten som är belastad med överlåtelseförbud ingår inte heller i gåvotagarens konkurs, 3 kap 3 § KonkL.

Om jag har uppfattat dig rätt har du fått en fastighet i gåva med ett tillhörande gåvobrev där det står att du inte får överlåta fastigheten och att fastigheten heller inte kan bli föremål för utmätning för borgenärs fordran. Att fastigheten inte får överlåtas betyder att du inte får sälja, byta eller skänka fastigheten. Det är upp till gåvogivaren att besluta om att ha med ett sådant överlåtelseförbud vid gåva av fastighet och det är inget som du kan upphäva. Att fastigheten inte får utmätas för borgenärs fordran innebär att om du skulle stå i skuld till någon (denna person kallas borgenär medan du som är skuldsatt kallas gäldenär) och du inte kan betala denna skuld, så kan den personen inte hos Kronofogdemyndigheten begära att de tar din fastighet i anspråk för skulden. Din fastighet är alltså skyddad för utmätning av Kronofogden.

Överlåtelseförbud vid gåva har ansetts inbegripa förbud mot pantsättning av egendomen, om inte annat uttryckligen angivits eller framgår av andra omständigheter. Anledningen till att du inte kan låna på fastigheten är att det du gör när du "lånar på fastigheten" är att du ställer din fastighet som säkerhet för ett lån. Detta betyder att om du inte lyckas betala tillbaks ditt lån får långivaren kräva att få din fastighet (eller delar av den) istället för betalning. Eftersom det i gåvobrevet står att fastigheten inte får utmätas för borgenärs fordran så kan du alltså heller inte låna på den, eftersom det i praktiken blir samma situation.

Hoppas du har fått din fråga besvarad.

Med Vänliga Hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare