Vem vänder man sig till vid en fastighetstvist?

Hej,

Jag och min sambo har köpt ett nyproducerat hus och det blev kraftigt försenat pga oklara omständigheter i samband med först tänkta grundläggning mellan husleverantör och markägare.

Nu har vi fått flytta in men har ett interimistiskt intyg då våning 3 inte uppfyller kraven för brandsäkerhet. Vi har läst att allt ska vara klart 20 veckor efter första leverans, därefter kan vite bli aktuellt. Var ska vi vända oss för att (kostnadsfritt) ansöka o vite?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga är mitt korta svar att den tingsrätten, i den stad där tvisten/objektet avser, den behöriga domstolen för att avgöra tvisten. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller vid fel i fastighet och även vad som gäller och kostnader vid tvistemål.

Frågor gällande fastighetsköp regleras i Jordabalken (JB). Frågor gällande köp, byte och gåva av fastighet regleras i 4 kap. Jordabalken.

Vad gäller när säljaren inte avträder fastigheten i rätt tid?

Om parterna har kommit överens om att köparen ska tillträda fastigheten en viss tidpunkt, och säljaren är i dröjsmål innebär detta att säljaren ska ersätta köparen dennes skada. Om felet är av väsentlig betydelse har köparen rätt att häva köpet samt kräva skadestånd, 4 kap. 13 § JB.

Vad gäller vid fel i fastighet?

Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, har köparen rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet, 4 kap. 19 § JB. Att fastigheten inte skulle stämma överens med vad som följer av avtalet skulle detta betraktas som ett konkret fel. Vid konkreta fel görs en bedömning utifrån avtalet och om egenskaperna på fastigheten avviker från avtalet föreligger det ett konkret fel, med förutsättning att andra omständigheter som friskrivningar inte föreligger.

Var vänder man sig vid en tvist?

Vid en tvist avseende fastighetsköp är tingsrätten, i den stad där tvisten/objektet avser, den behöriga domstolen för att avgöra tvisten. Däremot kan det vara värdefullt att vara medveten om kostnaderna för tvistemål, vilka är följande: Huvudregeln är att den förlorande parten ska betala både sina egna kostnader men även motpartens kostnader, 18 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). Om värdet av vad som yrkas överstiger ett halvt prisbasbelopp (23 650kr för år 2020) ska hela kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande samt arvode till ombud eller biträde ersättas. Dessutom ska ersättningen omfatta partens arbete och tidspillan i anledning av rättegången och även ränta på rättegångskostnadsbeloppet från den dag tvisten avgörs tills dess betalning sker, 18 kap. 8 § RB.

Om det är fallet att det som i målet yrkas är lägre än ett halvt prisbasbelopp kommer inte alla kostnader att täckas av den förlorande parten. Sammantaget är de kostnader som ersätts följande, 18 kap. 8a § RB:

1. rättslig rådgivning under en timme,
2. ansökningsavgift eller tilläggsavgift,
3. resa och uppehälle för en part, ställföreträdare och/eller ombud
4. vittnesbevisning,
5. översättning av handlingar.

Sammanfattning och råd

Utifrån din fråga är mitt råd till er att undersöka avtalen mellan er och utgå därifrån, därmed är det svårt att ge ett tydligt och korrekt svar på vilket tillvägagångssätt som passar er bäst. Vidare är ett fel i fastigheten som ni angett i frågan, i min mening tydligt tecken på att ett fel föreligger i fastigheten samt/eller att säljaren är ersättningsskyldig för skada till följd av att ni inte fått tillgång till fastigheten i rätt tid. Mitt andra råd är att undersöka om det i första hand är möjligt att uppnå en överenskommelse mellan er och säljare innan ni vänder er till domstol för att undvika en tidskrävande och kostsam process. Om det är fallet att ni inte kommit överens är därmed tingsrätten den myndighet som ni bör vända er till för att lösa tvisten.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian ShadmehrRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”