Vem tar beslut om att inleda förundersökning?

Hej, Jag undrar övernågra saker: -Är det polisen eller åklagare som beslutar om att inleda förundersökning mot specifik person (avser brott med över 2 års fängelse)? Avser bara beslut om FU, inte tvångsåtgärder. -Krävs i så fall att rekvisiten för skäligen misstänkt är uppfyllt eller kan man i formell mening vara misstänkt ändå (FU)? -Enl RB ska man ju upplysas om att man är skäligen misstänkt vid förhör. Samtidigt krävs skäligen misstänkt för t ex hemlig avlyssning. Hur går det ihop? Om man upplyses att man är skäligen misstänkt så blir det ju inte så hemligt. Funkar det så att polisen får beslut om och genomför tvångsåtgärd innan man kallar till formellt förhör? -Slutligen undrar hur det kommer sig att polisen kan kolla samtalshistorik och sms genom att gå igenom mobil utan domstolsbeslut eller ens åklagarbeslut samtidigt som det krävs domstolsbeslut för hemlig telefonövervakning? Det är ju i princip samma sak men väldigt olika beslutskrav. Hoppas att ni kan reda ut begreppen för mig.

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaren på dina frågor hittar vi i Rättegångsbalken (RB), eftersom denna lag reglerar hur rättegångar går till.

Är det polis eller åklagare som beslutar om att inleda förundersökning mot enskild person?

Beslut att inleda förundersökning ska fattas av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller åklagaren, 23 kap 3 § RB. Detta innebär alltså att både åklagaren och polisen kan fatta ett sådant beslut och straffvärdet för det aktuella brottet har ingen betydelse. Det finns dock vissa begränsningar för polisens rätt att inleda förundersökningar. Polisen får inte besluta om förundersökning som avser anmälningar om brott av anställda inom polisen, om någon har skadats allvarligt under vistelse i en polisarrest, eller brott som har samband med anställning hos polisen, 2 § förordningen (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare.

Krävs det att rekvisiten för skäligen misstänkt är uppfyllda för att inleda förundersökning?

För att besvara frågan kort, nej det krävs inte. En förundersökning ska inledas så fort det finns skäl att anta att brott har förövats, 23 kap 1 § RB. Detta är ett betydligt lägre ställt rekvisit än skäligen misstänkt. Det krävs inte att någon gärningsman utpekas och detaljerna i gärningen behöver inte heller vara kända. Det är inte förrän under förundersökningen som det ska utredas vem som skäligen kan misstänkas, 23 kap 2 § RB.

Ska man upplysas om att hemlig avlyssning genomförs?

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man måste upplysas om hemlig avlyssning eftersom man ska underrättas om att man är skäligen misstänkt för brott. Precis som du skriver hade det hemliga avlyssnandet blivit meningslöst om man var tvungen att upplysa den misstänkte om tvångsåtgärden. Den som är misstänkt ska endast underrättas om misstanken och alltså inte om den hemliga avlyssningen. 

Eftersom hemlig avlyssning är en väldigt ingripande åtgärd som gör intrång i den personliga integriteten finns högt uppställda krav för att genomföra detta. Hemlig avlyssning får endast ske om någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, 27 kap 20 § första stycket RB. Med synnerlig vikt avses bland annat att andra möjligheter som avser mindre ingripande åtgärder är uttömda samt att åtgärden kan ge  framgång i utredningen. Materialet som kan komma att bli tillgängligt genom det hemliga avlyssnandet måste alltså ha ett visst värde i utredningen. 

Varför prövas beslut om hemlig tvångsåtgärd av domstol medan beslut om beslag av mobil, mm. tas av polis?

När polisen tar den misstänktes mobil och kollar igenom denna gör polisen ett beslut om beslag. Ett beslut om beslag får den misstänkte veta och denna kan då på eget initiativ begära att rätten prövar beslutet. Vid beslut om hemlig teleavlyssning är den misstänkte däremot omedveten om beslutet och har således ingen möjlighet att få det prövat av domstol. Därför är det rätten som direkt ska besluta om denna tvångsåtgärd.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo