vem står för transportkostnader vid avhjälpande av fel enligt köplagen?

2019-12-29 i Köplagen
FRÅGA
Hej.Mitt företag har köpte en teleskoplastere Merlo27.6Den beställdes med en annan färg än original,Den pulverlackeras i Italien på fabriken där och transporteras till Sveriges återförsäljare som märker att motorhuven har fått en transportskada.Dom tar ett beslut att lackera om hela maskinen, inte bara motorhuven, men en annan sort färg (Våtfärg) Den färgen lossnar och flagnar efter ca 2-4 månader så har begärt att dom ska lackera om den.Dom vill lackera om den hos dom i södra Sverige, inte i uppsala där jag bedriver min verksamhet. Dom begär att vi ska dela på transportkostnaden.Min fråga är då.om produkten som är köpt ska reklameras/repareras. ska kunden betala för transport till och från. det finns Lackerare på orten som kan göra samma jobb här.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som ska stå för transportkostnader när en säljare ska avhjälpa ett fel i en köpt produkt.

Vad säger lagen?

Köp mellan näringsidkare regleras framförallt i köplagen (KöpL). Till att börja med ska upplysas om att det vid köp enligt köplagen är möjligt att avvika från vad lagen säger om man skriver in det i köpeavtalet (3 § KöpL). Du bör därför studera avtalet mellan dig och säljaren för att se om något avviker från vad jag kommer gå igenom nedan. I brist på information om annat utgår jag i mitt svar från att avtalet inte avviker från vad som följer av köplagen och att denna alltså ska tillämpas fullt ut.

Enligt 17 § KöpL ska en vara i princip stämma överens med vad som följer av avtalet. Det framgår av din fråga att du beställde varan i en viss specifik färg, och att den lackas om till en färg ni inte avtalat om innan du tagit över maskinen. Man kan dessutom antagligen göra gällande att varan inte kan användas till det tilltänkta ändamålet fullt ut eftersom att färgen ganska snabbt börjar flagna vilket i förlängningen bör kunna leda till rostskador och dylikt. Detta bör betyda att varan är felaktig eftersom den inte stämmer överens med avtalet och för att den inte kan användas till det tilltänkta ändamålet.

Ett fel får dock inte åberopas mot säljaren om köparen kände till felet när köpet ägde rum eller om han blivit informerad om felet innan köpet (20 § KöpL). Enligt 21 § 1 st KöpL ska frågan om en vara är felaktig bedömas med hänsyn till när risken för varan går över på köparen. Säljaren ansvarar för fel som fanns innan risken gått över till köparen. Även en försämring av varan efter att risken gått över på köparen ansvarar säljaren för om försämringen är ett resultat av att säljaren inte uppfyllt sin del av avtalet, eller om försämringen avser något som täcks av en garanti (21 § 2 st KöpL).

Om varan är felaktig och felet får åberopas mot köparen finns ett antal påföljder som kan göras gällande. Först krävs dock att det sker en reklamation inom skälig tid från det att felet upptäckts, en reklamation innebär att du gör säljaren uppmärksam på felet (32 § KöpL). Den yttre gränsen för reklamationsfristen är två år, men den kan vara längre om det finns en garanti från säljarens sida som gäller för längre tid.

Påföljderna som kan göras gällande för fel i varan är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning samt en möjlighet att hålla inne betalningen och/eller i vissa fall skadestånd (30 § KöpL).

Du vill i första hand få varan omlackerad vilket motsvarar ett avhjälpande av felet. Avhjälpande regleras i 34 § KöpL och innebär att säljaren ska fixa det fel som köpare upptäckt på varan. Avhjälpandet ska ske utan kostnad för köparen. Avhjälpande behöver däremot inte ske om det skulle kosta orimligt mycket för säljaren att avhjälpa felet, inget tyder på att så är fallet här. Enligt 34 § 3 st KöpL kan köparen avhjälpa felet själv och sedan kräva ersättning av säljaren om säljaren inte själv tar tag i avhjälpandet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att en del tyder på att varan du köpt är felaktig både vad gäller vad som följer av avtalet och hur den faktiskt kan användas. Så länge du inte känt till felet innan köpet och reklamerar inom skälig tid bör du kunna kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig, detta ska inkludera transport. Du får också om säljaren vägrar avhjälpa felet utan kostnad för dig avhjälpa felet själv så länge detta görs till en försvarlig kostnad. Det är dock viktigt att åter poängtera att det är möjligt att "avtala bort" köplagens bestämmelser. Har du när du köpte varan avtalat om att halva transportkostnaden ska stå på dig eller att du inte själv får avhjälpa felet så gäller antagligen det villkoret. Jag rekommenderar därför att du läser igenom eventuella skriftliga avtal du ingått i samband med köpet för att se om några sådana villkor finns.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81799)