FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet31/08/2019

Vem står för skador vid arrende?

Hej! Vi arrenderar en lada + massa mark utav privatpersoner. Vi har ett kontrakt på 5 år och i det står diverse punkter. Nu till frågan:

Det är en lastbil som har kört in i ladan och förstört bl.a. taket. Lastbilschaufförer har ej gett till känna sig och hyresvärdens försäkring täcker ej det. Hyresvärden tycker därför att vi som arrendatorer ska betala för det. I kontraktet står inget om att vi ska betala för något som någon annan orsakat... Är det verkligen rimligt att vi ska betala för det?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Arrende regleras i 8 och 9 kap. jordabalken (JB). Jag utgår från att din fråga rör ett sk. sidoarrende, dvs. ett arrende där det inte ingår en bostad för dig som arrendator, utan att ladan istället används för ett ändamål som hänger samman med arrendet.

Du som arrendator har tillsammans med fastighetsägaren ett gemensamt ansvar för stället som arrendet avser. Arrendatorn ska "vårda och underhålla arrendestället", dvs. att det tillkommer arrendatorn en underhållsskyldighet, 9:15 JB. Om arrendet försämras och du inte vidtar åtgärder för att begränsa skadan kan jordägaren ha rätt till ersättning från arrendatorn, 9:23 JB. Däremot har du i ett fall som detta, när du inte själv vållat skadan, inte någon plikt att enligt jordabalken ersätta honom för skada som uppkommit på ladan. Det är istället jordägaren som ska se till att arbetet utförs, om ladan behövs för att du ska kunna fortsätta bedriva verksamheten på marken i fråga, 9:18 JB. Om jordägaren avstår från detta kan du ha rätt att göra det, givet mot ersättning av jordägaren, 9:18 2 st. JB.

Du kan, enligt samma bestämmelse, också ha rätt till nedsättning av arrendeavgiften under tiden som bristen föreligger. I det fall ladan har skadats men inte måste ersättas eller repareras för att tjäna sitt syfte enligt arrendet, ska du som arrendator avhjälpa skadan (9:19 JB). Här gäller, som tidigare, att jordägaren ersätter dig i efterhand om det inte är du själv som har vållat skadan.

Sammanfattningsvis kan konstateras att du som arrendator inte har något ekonomiskt ansvar för den skada som uppkommit på ladan, så länge den är vållad av någon annan. Däremot kan du ha en skyldighet att begränsa skadan, t.ex. förse taket på ladan med ett skydd för att undvika fuktskador; detta för att förhindra att ladan skadas mer än vad den skulle behöva göra till följd av den uppkomna skadan. Det är i sin tur jordägaren som ersätter dig för kostnader som du har haft i samband med detta.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”