Vem står för rättegångskostnaderna i så kallade småmål respektive övriga mål och vad gäller om ansökningsavgift?

Hej !

Har en allmän fråga; utifrån Sveriges Domstolar.

På hemsidan anges följande, enligt nedan "Stämningsansökan".

Det framgår inte om tvistebeloppet är under ett halvt basbelopp så står parterna var och en för sina kostnader och över ett prisbasbelopp ( 44 800 kr) betalar den som förlorar allt, dvs sina egna och målsägarens kostnader + skadestånd osv.

- Vad gäller ?

"Stämningsansökan"

För ett mål som rör ett krav under 22 400 kr (dvs ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften 900 kr.

För ett mål som rör ett krav över 22 400 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr. / Senast ändrad: 2017-09-05

http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

På Sveriges Domstolars hemsida står det mycket riktigt om de ansökningsavgifter som gäller i år. Dessa avgifter måste den som stämmer någon betala för att domstolen ska kunna handlägga målet och utfärda stämning (42 kap 3 § RB). Denna ansökningsavgift betalas alltså i målets inledande fas och är en förutsättning för att målet ska kunna prövas. Ansökningsavgiften är olika stor beroende på hur stort belopp tvisten rör sig om.

När målet senare är avgjort av en domstol ska den förlorande parten som huvudregel betala "vinnarens" rättegångskostnader (18 kap 1 § RB). Vilka rättegångskostnader man kan få ersättning för skiljer sig dock beroende på om det rör sig om så kallade "småmål" eller inte. Ett småmål är ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 22 400 kr i år.


Rättegångskostnader småmål

I ett småmål får man inte ersättning för alls lika mycket som i övriga mål och får därmed stå en större del av kostnaderna själv, precis som du skriver. I dessa mål kan man endast få ersättning för rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle, ansökningsavgift eller tilläggsavgift, resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde, vittnesbevisning samt för översättning av handlingar (18 kap 8 a § RB).

I dessa mål får man alltså fortfarande ersättning för den ansökningsavgift jag nämnde tidigare, som är nödvändig för att kunna väcka talan, samt för vissa andra kostnader. I övrigt står man för kostnaderna själv, även om man vinner målet.


Rättegångskostnader övriga mål

Ersättningen för rättegångskostnaderna ska i dessa övriga fall fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande, talans utförande, arvode till ombud/biträde (så länge kostnaden är skälig för att tillvarata partens rätt). Detta omfattar även ansökningsavgiften som käranden betalat vid ansökan om stämning till tingsrätten. I dessa fall får den förlorade parten alltså betala hela motpartens rättegångskostnader (18 kap 8 § RB), till skillnad från i småmålen.


Sammanfattningsvis ska den part som stämmer någon betala en ansökningsavgift till domstolen för att de ska ta upp målet. När målet sedan är avgjort kommer den förlorande parten behöva betala för olika rättegångskostnader som motparten haft. Vilka kostnader som ska ersättas är olika för olika typer av mål. I så kallade småmål (rör belopp under 22 400 kr) ska motparten ersätta mycket mindre och parterna betalar i stort sett sina egna kostnader här. I övriga mål står den förlorande parten istället fullt ut för motpartens rättegångskostnader. Oavsett vad kommer den som väckt talan att få sin ansökningsavgift ersatt av motparten, så länge hen vinner.

Avslutningsvis kan jag nämna att den part som vill ha sina rättegångskostnader ersatta av motparten måste framställa yrkande om detta innan handläggningen avslutats (18 kap 14 § RB).

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo