Vem ska stå för kostnaderna när barn förstört egendom under skoltid?

FRÅGA
Hej! Våran son har orsakat skador på bänkar och skåp samt medvetet rivit sönder böcker på skolan, vem är det som ansvarar för att detta inte upprepas samt vem är det som skall stå för kostnaden av reparationer på skåp och bänkar samt inköp av nya böcker? Är det vi föräldrar eller skolan?
SVAR

Hej! Tack för att ni valde att vända er till Lawline med er fråga.

Vem skall stå för kostnaden av reparationer på skåp och bänkar samt inköp av nya böcker?

För att kunna svara på er frågan behöver vi använda oss av skadeståndslagen (SkL). Vi kan börja med att konstatera att huvudregeln inom skadeståndsrätten är att den som vållat skadan blir skadeståndsskyldig. Däremot så kan föräldrar bli skadeståndsskyldiga som vårdnadshavare genom ett så kallat principalansvar om deras barn orsakar en skada. I skadeståndslagen framgår det att föräldrar ska ersätta de person- och sakskador som barnet orsakat genom brott (3 kap. 5 § SkL). Skåp och bänkar faller in under begreppet sakskada.

Att förstöra skåp, bänkar samt böcker kan bedömas falla in under skadegörelsebrott (12 kap. brottsbalken). När det rör sig om sakskador som barn orsakat genom brott så krävs det inte att barnet ska vara straffmyndigt utan enbart att handlingen i sig är straffbar. Det förutsätts med andra ord en straffbar handling. Även brott genom oaktsamhet omfattas i detta hänseende. Då det föreligger en sakskada som barnet har orsakat genom brott så är det således rekvisiten i 3 kap. 5 § SkL uppfyllda.

Jag känner däremot inte till alla omständigheter i ert fall. Skulle det exempelvis vara så att er son har lämnats ensam utan någon uppsikt när han förstörde skåpen och bänkarna så kan man komma att bedöma att det är skolan som brustit i tillsynen och således vållat skadan genom underlåtenhet.

Vem ansvarar för att det inte ska upprepas?

Vårdnadshavare har en tillsynsplikt över sina barn (6 kap. 2 § föräldrabalken). Det är med andra ord upp till er föräldrar att ansvara och ha tillsyn över er son så att han inte orsakar skador. Alla skador som er son orsakar på fritiden står ni ansvariga för. När man däremot lämnar barnet till skolan kan det bedömas att ni lämnat över denna tillsynsplikt till skolans personal. När det gäller skador som har orsakats under skoltiden så får man bedöma detta från fall till fall. Då skadan är orsakad genom brott så är ni föräldrar ansvariga oavsett om ni överlämnat tillsynsplikten eller ej.

Sammanfattning

Er sons handling går att placera in under skadegörelsebrott. Det är därför ni som föräldrar som är skyldiga att ersätta de skador han har orsakat på skåp och bänkar samt förstörelsen av böckerna.

Tillsynsansvaret, som tidigare nämnts, ligger i första hand hos er föräldrar (6 kap. 2 § föräldrabalken). Ni ska förhindra att er son orsakar skada och vidta förebyggande åtgärder. Ni förväntas givetvis inte att ständigt övervaka ert barn. När ni lämnar er son på skolan så går tillsynsansvaret över på skolan och dess anställda. Brister skolan i tillsynen så är det skolan som primärt ansvarar. Det föreligger däremot ett striktare ansvar på er föräldrar när det gäller brott som leder till skadestånd.

Jag hoppas detta har varit till hjälp för er. Är det något mer ni funderar på är ni välkomna att skicka in en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Fick du svar på din fråga?