Vem ska betala reparationskostnaderna för den trasiga bilen jag köpte?

2020-09-01 i Köplagen
FRÅGA
jag köpte en bil av en vännina till mig. Jag provkörde bilen innan betalning och ägarbyte skedde. 12 timmar senare, alltså dagenefter så gick bilen inte att starta och nu vägrar min vännina att stå för reperationer på bilen. I kontraktet vi skrev står det inget om att bilen säljs i befintligt skick eller att det var något fel på bilen. Är nu osäker på hur jag ska göra då jag precis köpt bilen av henne och nu kommer dessa reperationskostnader. vem av oss ska betala?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du som privatperson köpt bilen av en annan privatperson. Därför blir köplagens regler tillämpliga. Jag kommer bryta ner mitt svar i några delfrågor:

1. Är din bil felaktig i köplagens mening?

2. Är din väninna ansvarig för felet på bilen?

3. Vilka påföljder kan du göra gällande?

Är din bil felaktig i köplagens mening?
Bilen ska för det första anses vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som din väninna har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Det framgår inte att din väninna har lämnat några uppgifter om bilens egenskaper eller användning. Om hon gjort det och bilen avviker från vad hon sagt är den felaktig.

Du skriver att bilen inte såldes i befintligt skick, men även om den skulle sålts i befintligt skick är bilen felaktig om din vännina före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett sådant väsentligt förhållande rörande bilens egenskaper eller användning som hon måste antas ha känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Detta innebär att om din vännina kände till att det fanns något väsentligt fel på bilen och struntade i att berätta det för dig, trots att hon visste att du hade avstått från köpet om hon hade berättat om felet, så är bilen felaktig (19 § 1 stycket 2 punkten KöpL).

Bilen är också att anse som felaktig om den är i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till dess pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Här får göras en bedömning med hänsyn till bilens ålder, hur många mil bilen rullat, bilens synbara skick samt bilens pris. En dyrare och yngre bil kan man förvänta sig mer av än av en gammal bil som säljaren begär ett väldigt lågt pris för (19 § 1 stycket 3 punkten KöpL).

Frågan om bilen är felaktig beror därför dels på vad din vännina känt till om bilens skick, vad hon lämnat för uppgifter om bilen innan köpet, samt övriga omständigheter kring köpet, bl.a. bilens pris och ålder.

Är din väninna ansvarig för felet på bilen?
Om vi förutsätter att något av kraven i första frågan är uppfyllt och att bilen därför är felaktig i köplagens mening går vi vidare och tittar på om din väninna är ansvarig för felet på bilen i sådant fall. Du som köpare har en undersökningsplikt. Det innebär att du inte får åberopa fel som du känt till vid köpet. Fel som du upptäckt vid provkörningen av bilen får du därför inte åberopa (20 § KöpL). Att bilen inte startade är ett fel som du inte borde upptäckt vid provkörningen, eftersom jag utgår ifrån att bilen startade vid provkörningen. Så långt har du därmed fullgjort din undersökningsplikt. Om det dock skulle visat sig några missljud eller andra varningstecken på att det var något allvarligt fel på bilen under provkörningen och du inte undersökt det närmare har du inte fullgjort din undersökningsplikt. Eftersom du inte nämner att något verkade vara konstigt med bilen så gör jag bedömningen att du har fullgjort din undersökningsplikt. Jag går därför vidare till att nämna något kort om tidpunkten för felet.

För att din väninna ska vara ansvarig för felet på bilen krävs att felet fanns redan vid köpet (21 § KöpL). På bilar kan den här bedömningen bli svår att göra, då bilar kan gå sönder när som helst. Om det går att bevisa att felet på bilen fanns vid köpet är din väninna ansvarig för felet. Om det inte går att bevisa att felet på bilen fanns vid köpet är din väninna inte ansvarig. Min rekommendation är att du låter besikta bilen för att få en professionell bedömning gällande när felet på bilen kan ha uppstått.

Vilka påföljder kan du göra gällande?
Om vi utgår ifrån att bilen är felaktig, att du fullgjort din undersökningsplikt samt att felet fanns vid köpet så är det dags att gå vidare och kolla på vilka påföljder som kan bli tillämpliga. Till att börja med måste du reklamera bilen. Det innebär att du måste meddela din väninna om felet på bilen inom skälig tid (32 § KöpL).

De påföljder du kan göra gällande är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt skadestånd (30 § KöpL). Omleverans kommer inte på fråga då din väninna inte kan leverera en exakt likadan, fast fungerande, bil till dig. Avhjälpande skulle kunna bli aktuellt om din väninna har möjlighet att reparera bilen, vilket du isåfall kan kräva om det inte innebär oskälig kostnad och olägenhet för din väninna (34 § KöpL). Om avhjälpande av felet inte heller kommer i fråga är nästa steg prisavdrag eller hävning av köpet (37 § KöpL). Prisavdraget beräknas på ett sådant sätt att man räknar ut bilens värde med det upptäcka felet och gör avdrag för mellanskillnaden på det faktiska värdet och det betalade priset (38 § KöpL). Du får häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och din väninna insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Med tanke på att bilen inte går att starta kan man tänka sig att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig eftersom jag utgår ifrån att ditt syfte var att kunna köra bilen, vilket även din väninna borde insett. Jag gör därför bedömningen att det i sådant fall finns skäl för dig att häva köpet.

Oavsett vilken påföljd du väljer måste du meddela din väninna detta inom skälig tid.

Slutord
Mitt råd till dig är att låta skadebesikta bilen för att ta reda på vad felet på bilen är och när det eventuellt kan ha uppstått. Eftersom det kan vara en svår bevissituation och säljaren i detta fallet är en väninna till dig är mitt förslag att ni försöker komma fram till en kompromiss. Ett prisavdrag skulle eventuellt kunna vara en väg att gå. Vill du ha mer hjälp är du varmt välkommen att boka en tid med en av våra kunniga jurister via den här länken.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1314)
2021-03-02 När är en vara avlämnad till en köpare?
2021-03-01 När är en vara ansedd som avlämnad?
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?

Alla besvarade frågor (89960)