Vem prövar frågor om utlämnande av förundersökning hos polisen?

2020-05-11 i Sekretess
FRÅGA
Hej jag har fastnat vid tentaplugget och har en fråga.Vem prövar/beslutar i frågor om utlämnade av hela eller delar av en förundersökning hos Polismyndigheten? ni får gärna ta med lagrum. mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst måste det fastslås att det är en allmän handling och det görs genom att ställa sig tre frågor;

1. Är det en handling?

2. Är den allmän?

3. Är den offentlig eller belagd med sekretess?

För att reda ut det börjar man med att titta på tryckfrihetsförordningen (TF) 2:1 som säger att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Fråga 1: En handling är enligt TF 2:3 en framställning i skrift eller bild som kan läsas eller tillgodogöras på annat sätt, vilket vi kan säga att en förundersökning är.

Fråga 2: Enligt TF 2:4 så är en handling allmän om den förvaras och enligt 9 eller 10 § kan anses inkommen eller upprättad på myndighet. Polisen är en myndighet så vi kan klart säga att en förundersökning kan anses vara upprättad och förvarad på myndigheten. Däremot anses inte en handling vara upprättad (och allmän) enligt TF 2:10 förrän den är expedierad. Det innebär att myndigheten måste ha färdigställt förundersökningen och på något sätt skilt sig från den. Den ska alltså vara slutbehandlad vilket i fallet med en förundersökning sker antingen då ärendet läggs ner eller om det leder till åtal.

Fråga 3: Begäran att få ta del av en allmän handling ska göras till den myndighet som förvarar handlingen enligt TF 2:17, alltså ska polismyndigheten handha begäran om utlämnande av allmän handling.

Rätten att få ta del av allmänna handlingar får endast inskränkas till skydd för något av de intressen som finns listade i TF 2:2, i fallet med en förundersökning kan flera punkter komma ifråga men den mest uppenbara torde vara 4 p. I 2 st. står även att begränsningen noga ska anges i särskild lag och med särskild lag avses offentlighet och sekretesslagen (OSL) eller den lag vilken OSL hänvisar till.

Eftersom polisen är en myndighet så blir OSL tillämplig genom 1:1 eftersom den handhar myndigheters utlämnande av allmänna handlingar.

Enligt OSL 18:1 så är förundersökningar belagda med sekretess. Skaderekvisitet enligt den här bestämmelsen är rakt, vilket innebär att det föreligger en presumtion för offentlighet. Sekretess gäller alltså enbart om ett offentliggörande av uppgifterna kan antas leda till skada för den brottsbekämpande verksamheten/för att förhindra att en brottsutredning inte hindras eller försvåras, vilket man kan anta att polismyndigheten kommer att tycka att det finns risk för om man lämnar ut uppgifterna. Det Inns även aspekten att andra intressen kan behöva skyddas.

Enligt OSL 6:3 så ska ansökan om utlämnande hanteras av den som ansvarar för vården av handlingen, det kan skilja sig lite grand beroende på vad arbetsbeskrivningen säger och vem som ansvarar för vården och i vilket läge. Det kan vara en polisiär förundersökningsledare, en registrator eller en åklagare beroende på vart ärendet befinner sig och vem arbetsbeskrivningen pekar ut som ansvarig.

En pågående förundersökning kommer alltså inte att lämnas ut innan den är avslutad om det inte handlar om en partsinsyn enligt förvaltningslagen 10 §. I så fall har part rätt att ta del av allt som rör förundersökningen med de begränsningar som följer enligt OSL 10:3. Släng även ett öga på vad som gäller för vårdnadshavare i OSL 12:3 som hänvisar till föräldrabalken 6:11 och även samtycke enligt OSL 10:1.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till med pluggandet!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (225)
2020-09-30 Är socialtjänstens journaler offentliga handlingar?
2020-09-30 Vem får och kan begära ut ett utdrag från belastningsregistret?
2020-09-28 Råder det sekretess kring dödsorsak?
2020-09-19 Sekretess hos uppgifter om en själv?

Alla besvarade frågor (85417)